Uuden eduskunnan sosiaalinen verkosto Twitterissä #vaalit2015

05Tou15

Tämä kirjoitus on jatkoa aiemmille artikkeleilleni, joissa tein analyysiä eduskuntavaaliehdokkaiden sosiaalisesta verkostosta Twitterissä sekä johtopäätöksiä siitä. Nyt on tullut aika katsoa, ketkä menivät vaaleissa läpi ja millainen yhteys vaalimenestyksellä oli Twitterin käytön kanssa. Tarkastelen myös uuden eduskunnan koostumusta verkostoanalyysin näkökulmasta.

Jälleen kerran tämän takana on runsaasti käsityötä ja datan kanssa kamppailua, mikä otti aikansa.

Twitter-suosio ennusti vaaleissa menestymistä

Kun merkitsin ehdokkaista maaliskuussa tekemääni verkostokarttaan punaisella kaikki vaaleissa läpi menneet, on nähtävissä, että keskeinen sijainti Twitterin sosiaalisessa verkostossa ennusti voimakkaasti eduskuntavaaleissa menestymistä:

Kuvasta klikkaamalla aukeaa isompi versio. Lisäksi saatavana on tarkka PDF.

Jos katsotaan esimerkiksi seuraajamäärältään (maaliskuussa) 50 suosituinta ehdokasta, niin heistä peräti 38 (76 %) meni läpi ja loputkin menestyivät hyvin saaden keskimäärin yli 3200 ääntä. Kahdella äänet riittivät varasijaan. Yhtä hyvin läpimenoa ennusti tekemäni vaikuttavimmat ehdokkaat -listaus: 38 ehdokasta (76 %) meni läpi, loput saivat keskimäärin 2700 ääntä ja kolme jäi varasijalle.

Kaikista 200 eduskuntavaaleissa läpi menneistä Twitteriä käytti 159 ehdokasta eli n. 80 %.

Eduskuntavaaliehdokkaiden Twitterin käyttö: 80 % käyttää, 20 % ei käytä

Lisäksi useiden ehdokkaiden nimellä löytyi Twitter-tunnus, mutta tunnusta ei joko oltu lainkaan käytetty tai sen kuulumisesta nimenomaan kyseiselle ehdokkaalle ei ollut varmuutta. Tunnus on voitu tehdä esimerkiksi siltä varalta, että kukaan ei voisi tehdä ehdokkaalle valeprofiilia – kuten aiemmin on tapahtunut esimerkiksi Timo Soinille ja Erkki Tuomiojalle.

Twitter auttoi erityisesti nuoria ehdokkaita

Nuorille eduskuntavaaleissa menestyminen on erityisen vaikeaa, sillä uutena kasvona äänestäjien luottamuksen saavuttaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin jo aiemmin kansanedustajana olleilla. Toisaalta suomalaisten ikäpyramidikin suosii iältään vanhempia ehdokkaita. Siksi onkin kiinnostavaa arvioida, voidaanko osoittaa, että Twitter-suosiolla ja vaaleissa menestymisellä olisi ollut nuorten kohdalla yhteyttä. Toisaalta pelkästään tällä aineistolla ei voida osoittaa, että vaalimenestys johtuisi nimenomaan Twitter-suosiosta eikä päinvastoin.

Pari päivää vaalituloksen jälkeen keräämäni datan perusteella seuraavat uudet alle 35-vuotiaat kansanedustajat näyttävät hyötyneen Twitterin käytöstä (iät ja äänimäärät ovat Ylen vaalitulospalvelusta):

Nimi Puolue Ääniä Ikä Twitter-tunnus Seuraajia
Andersson, Li VAS 15071 27 liandersson 15703
Kari, Emma VIHR 4647 31 EmmaKari 5773
Vartia, Antero VIHR 6859 34 anterovartia 4463
Koski, Susanna KOK 3102 30 susannakoski 4306
Marin, Sanna SDP 10911 29 MarinSanna 4080
Razmyar, Nasima SDP 5156 30 NasimaRazmyar 3391
Yanar, Ozan VIHR 4196 27 yanarozan 3182
Elo, Simon PS 2907 28 Simon_Elo 2499
Aalto, Touko Juhani VIHR 4326 30 ToukoAalto 2378
Parviainen, Olli-Poika VIHR 4437 34 opp6 1935
Räsänen, Joona SDP 5024 28 JoonaRasanen 1582
Rydman, Wille KOK 4524 29 willerydman 1529
Sarkkinen, Hanna VAS 9582 26 HSarkkinen 1387
Sirén, Saara-Sofia KOK 4625 28 saarasofia 1132
Häkkänen, Antti KOK 6216 30 anttihakkanen 892
Kulmuni, Katri KESK 9702 27 KatriKulmuni 778
Strand, Joakim RKP 10374 32 Jocke_Strand 706
Honkonen, Petri KESK 2978 27 HonkonenPetri 673
Nurminen, Ilmari SDP 5079 24 IlmariNurminen 554

Kun huomioidaan kaikki 159 Twitteriä käyttäneet ja valituksi tulleet ehdokkaat, korrelaatiokerroin seuraajamäärän ja vaaleissa saatujen äänien välillä on r=0,53, mitä voi pitää kohtalaisena. Yhtä voimakas korrelaatio on Twitter-listamerkintöjen ja äänien välillä. Tarkastelin korrelaatiota myös kymmenen vuoden ikäryhmissä, ja voimakkain korrelaatio seuraajien ja äänien välillä oli 40-49-vuotiailla: r=0,80. Myös alle 30-vuotiailla korrelaatiokerroin oli verrattain korkea, r=0,73.

Kuten oli odotettua, Twitterin käyttö on yleisintä nuorilla uusilla kansanedustajilla:

Ikä Kansanedustajia Twitterissä Ei Twitterissä Twitterissä %
20-29-v. 14 14 0 100 %
30-39-v. 46 41 5 89 %
40-49-v. 49 44 5 90 %
50-59-v. 63 47 16 75 %
60-69-v. 24 12 12 50 %
70- v. 4 1 3 25 %
200 159 41 80 %

Kaikkien valituksi tulleiden ehdokkaiden keski-ikä on n. 47 vuotta, Twitteriä käyttävien n. 45 vuotta ja ei Twitteriä käyttävien n. 55 vuotta. Iästä riippumatta kansanedustajat käyttävät kuitenkin Twitteriä huomattavasti yleisemmin kuin suomalaiset keskimäärin.

Mitä voidaan päätellä uusien kansanedustajien sosiaalisesta verkostosta?

Tein vaaleissa läpi menneistä ehdokkaista verkostoanalyysin Gephi-ohjelmalla sen mukaan, miten he seuraavat toisiaan Twitterissä. Aineistona tässä on siis 159 Twitteriä käyttänyttä ehdokasta. En lähtenyt päivittämään tähän analyysiin vaalien jälkeen tulleita muutoksia, jotka johtuvat siitä, että kaikki ehdokkaat eivät ota vastaan kansanedustajan paikkaansa, jolloin heidän tilalleen tulee varalle sijoittunut ehdokas.

Verkostokartta näyttää tältä:

Eduskuntavaaleissa valittujen uusien kansanedustajien sosiaalinen verkosto Twitterissä

Kuvasta klikkaamalla aukeaa dynaaminen verkostokartta, josta voi hakea ehdokkaita nimellä. Saatavana on myös isompi kuva ja tarkka PDF.

Verkostokartan keskelle sijoittuvilla henkilöillä on tasaisimmin seuraajia kaikissa ryhmissä ja heillä on siten ”lyhyin matka” kaikkiin muihin. Pallukan koko kertoo vaikutusvallasta (eigenvector centrality -algoritmilla). Kaikkein paras tilanne on siis sijoittua verkoston keskelle ja omata paljon vaikutusvaltaa. Tässä asemassa on selkeimmin Eero Heinäluoma (@EeroHeinaluoma). Muita eniten vaikutusvaltaa omaavia kansanedustajia ovat Juha Sipilä (@juhasipila), Alexander Stubb (@alexstubb), Antti Kaikkonen (@anttikaikkonen) ja Jutta Urpilainen (@JuttaUrpilainen).

Tässä näkyy myös verkostoanalyysin vahvuus: kun analyysi tehdään vertaisryhmän kesken – tässä tapauksessa kansanedustajiksi valittujen – saadaan esille todellinen asema suhteessa muuhun ryhmään sen sijaan, että katsottaisiin vain seuraajalukemia. Esimerkiksi Sipilän mitattu vaikutusvalta ei perustu verkostoanalyysissä siihen, että hänellä olisi eniten seuraajia, vaan siihen, että vaikutusvaltaisimmat toimijat seuraavat häntäKaikkosen asema puolestaan perustuu nimenomaan suureen seuraajamäärään, sillä jopa 117 eli 74 % muista seuraa häntä. Stubbilla seuraajia on runsaasti, mutta suurin osa heistä on kokoomuslaisia, mikä vie hänen sijaintinsa hiukan syrjään. Heinäluomalla seuraajia on suunnilleen yhtä paljon kuin Stubbilla, mutta häntä seurataan tasaisemmin eri ryhmistä/puolueista.

Verkostokartassa olevat värit kuvaavat verkoston eri ryhmittymiä. Kyse on Gephi-ohjelman modulariteetti-toiminnolla (periaate selitetty täällä) saadusta tuloksesta. Gephissä on mahdollista säätää toimintoa niin, että se löytää joko enemmän tai vähemmän ryhmiä. Päädyin kuvassa olevaan vaihtoehtoon, joka tuotti neljä suunnilleen saman kokoista ryhmää. Algoritmi toimii siten, että samalla värillä olevat toimijat sijaitsevat verkostossa lähellä toisiaan. Algoritmin periaatetta kuvaa se, että yksittäisen ”pienen” toimijan ryhmä (=väri) määräytyy pikemmin sen mukaan, keitä ”suuria” toimijoita hän seuraa. Toisin sanoen samaan ryhmään kuuluvat ovat ikään kuin samassa vaikutuspiirissä.

Kuten jo aiemmin tekemässäni laajemmassa ehdokkaiden verkostoanalyysissä oli nähtävissä, kokoomuksen ja RKP:n kansanedustajat sijoittuvat samaan ryhmään. Sen sijaan oli hieman yllättävää, että vihreiden ja vasemmistoliiton kansanedustajat muodostavat yhtenäisen ryhmän, sillä samaa ei ollut havaittavissa laajemmassa ehdokkaiden verkostokartassa. Myös perussuomalaisten ja KD:n edustajat ovat tässä analyysissä löytäneet toisensa. Sen sijaan keskustan ja SDP:n ehdokkaat eivät sekoitu ryhmittelyssä muihin puolueisiin.

Jos halutaan spekuloida hallitusasetelmalla, niin Sipilä/keskusta on selvästi lähimpänä perussuomalaisia ja kokoomusta. Tosin Soinia ei Twitterissä ole, joten keskinäinen henkilökohtainen välimatka jää arvoitukseksi. Stubb on yksittäisenä toimijana suhteellisen kaukana Sipilästä. SDP:n suunnassa lähimpänä olisivat puolestaan Heinäluoma ja Urpilainen, mutta Antti Rinne on Sipilästä kaukana.

Lisää lukuja kansanedustajien Twitterin käytöstä

Eri puolueilla on isoja eroja Twitterin käytössä. Vihreiden ja KD:n kansanedustajista jokainen käyttää Twitteriä, mutta perussuomalaisista vain 63 %:

Puolue Kansanedustajia Twitterissä Ei Twitterissä Twitterissä %
KESK 49 38 11 78 %
PS 38 24 14 63 %
KOK 37 31 6 84 %
SDP 34 27 7 79 %
VIHR 15 15 0 100 %
VAS 12 10 2 83 %
RKP 9 8 1 89 %
KD 5 5 0 100 %
Muut (Ahvenanmaa) 1 1 0 100 %
200 159 41 80 %

Twitterin käyttöä voidaan katsoa myös alueellisesti. Tässä siis Twitteriä käyttävät kansanedustajat vaalipiireittäin:

Vaalipiiri Kansanedustajia Twitterissä Ei Twitterissä Twitterissä %
Helsinki 22 20 2 91 %
Uusimaa 35 30 5 86 %
Häme 14 12 2 86 %
Pirkanmaa 19 15 4 79 %
Satakunta 8 5 3 63 %
Varsinais-Suomi 17 13 4 76 %
Kaakkois-Suomi 17 14 3 82 %
Keski-Suomi 10 7 3 70 %
Savo-Karjala 16 10 6 63 %
Vaasa 16 12 4 75 %
Oulu 18 15 3 83 %
Lappi 7 5 2 71 %
Ahvenanmaa 1 1 0 100 %
200 159 41 80 %

Tässä lisäksi listat jokaisen puolueen keskeisistä toimijoista Twitterissä, kun asiaa katsotaan nimenomaan suhteessa muihin kansanedustajiin:

Keskusta
Juha Sipilä juhasipila
Antti Kaikkonen anttikaikkonen
Juha Rehula JuhaRehula
Tuomo Puumala TuomoPuumala
Kimmo Tiilikainen Tiilikainen
Annika Saarikko AnnikaSaarikko
Olli Rehn ollirehn
Anu Vehviläinen AnuVehvilainen
Perussuomalaiset
Jussi Niinistö jniinisto
Simon Elo Simon_Elo
Pirkko Mattila MattilaPirkko
Kaj Turunen KajTurunen
Arja Juvonen arjajuvonen
Kokoomus
Alexander Stubb alexstubb
Paula Risikko paularisikko
Juhana Vartiainen filsdeproust
Lenita Toivakka toivakka
Jaana Pelkonen JaanaPelkonen
Petteri Orp p_orpp
Sari Sarkomaa sarisarkomaa
Sanni Grahn-Laasonen sannigrahn
SDP
Eero Heinäluoma EeroHeinaluoma
Jutta Urpilainen JuttaUrpilainen
Antti Rinne AnttiRinnepj
Antti Lindtman AnttiLindtman
Maarit Feldt-Ranta FeldtRanta
Krista Kiuru KristaKiuru
Tarja Filatov TarjaFilatov
Maria Guzenina Guzenina
Pia Viitanen PiaViitanenSDP
Vihreät
Ville Niinistö VilleNiinisto
Pekka Haavisto Haavisto
Jyrki Kasvi jyrkikasvi
Outi Alanko-Kahiluoto outialanko
Vasemmistoliitto
Paavi Arhinmäki paavoarhinmaki
Aino-Kaisa Pekonen akpekonen
Silvia Modif silviamodig
RKP
Carl Haglund Calle_Haglund
Anna-Maja Henriksson anna_maja
Eva Biaudet EvaBiaudet
KD
Peter Östman pjostman
Sari Essayah SariEssayah
Päivi Räsänen PaiviRasanen


2 Responses to “Uuden eduskunnan sosiaalinen verkosto Twitterissä #vaalit2015”


  1. 1 Ministerit Twitterissä: käyttäytyminen, suosio ja fake-seuraajat | LEHMÄTKIN LENTÄIS
  2. 2 Verkostoanalyysi eduskuntavaaliehdokkaiden Twitter-keskusteluista ja TOP100-vaikuttajat #vaalit2019 | LEHMÄTKIN LENTÄIS

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggaajaa tykkää tästä: