Verkostoanalyysi eduskuntavaaliehdokkaiden Twitter-keskusteluista ja TOP100-vaikuttajat #vaalit2019

22Maa19

Tein neljä vuotta sitten verkostoanalyysin viime eduskuntavaalien ehdokkaiden Twitter-verkostosta. Lisäksi tein analyysin valituksi tulleiden verkostosta sekä näiden yhteenvetona artikkelin. Nyt, kun eduskuntavaalit ovat taas ovella, päätin tarttua samaan haasteeseen toistamiseen.

Näiden välissä olleiden neljän vuoden aikana olen tehnyt lukuisia verkostoanalyysejä. Jälkikäteen ajatellen neljän vuoden takainen analyysini oli melko kevyttä kauraa, vaikka tuottikin kiinnostavia tuloksia. Silloin verkoston suhteet kuvasivat sitä, miten ehdokkaat seurasivat toisiaan Twitterissä.

Tällä kertaa verkostoanalyysin datana ja kohteena on ehdokkaiden väliset keskustelut Twitterissä edellisen 13 kk:n aikana laskettuna 11.3.2019 taaksepäin. Verkoston yhteydet kuvaavat ehdokkaiden välisiä vastauksia, mainintoja ja retweettejä.

Mitä järkeä Twitter-verkostoanalyysissä on?

 • Politiikkaa tehdään vaikutusvallalla ja yhteyksillä. Vaikutusvalta näkyy siinä, kenen keskustelunaloitukset saavat muilta vastauksia ja kannatusta sekä keneen omissa puheenvuoroissa viitataan. Vaikutusvaltaa voidaan selvittää keskusteluverkostoa analysoimalla.
 • Aineiston rajaus vain eduskuntavaaliehdokkaisiin perustuu siihen, että näin ehdokkaat tulevat arvottaneeksi toinen toisiaan. Kyse on siis eräänlaisesta vertaisarvioinnista.
 • Rajaus vain ehdokkaisiin on perusteltu myös siksi, että eduskuntaan valittavat kansanedustajat tulevat työskentelemään toistensa kanssa. On hyödyllistä arvioida jo ennen vaaleja, kenellä ehdokkaista on vaikutusvaltaa muihin. Äänestäjän näkökulmasta eduskuntaan tuskin kannattaa äänestää ehdokkaita, joita muut tulevat kansanedustajat eivät ole kiinnostuneita kuuntelemaan.
 • Verkostoanalyysi ei perustu puoluejakoon, sillä Twitter-keskustelut eivät ole jakaantuneet puolueiden mukaan. On kiinnostavaa nähdä, ketkä ehdokkaat ovat olleet keskusteluissa lähellä toisiaan yli puoluerajojen. Politiikassa on pystyttävä tehdä yhteistyötä ja löytää mahdollisuuksia vaikuttaa kompromissienkin kautta. Äänestäjän näkökulmasta eduskuntaan ei kannata äänestää ehdokkaita, jotka eivät kykene yhteistyöhön, vaan luovat oman kuplansa.

Pitkien puheiden jälkeen itse analyysiin.

23.3.2019 klo 13:15: Juttu on päivitetty uudella aineistohaulla, jossa on 30 uutta ehdokasta mukana. Tämän myötä TOP 100 -listalle tuli Jussi Halla-aho (PS), Saara Hyrkkö (Vihr.) tippui pois ja ehdokkaiden järjestykseen tuli joitain muutoksia. Myös verkosto- ja muut kuvat ovat uudet.

Hain listan ehdokkaista FinlandInc-nimisen käyttäjän Twitter-listasta. Hakuaikana listalla oli 1122 ehdokasta. Lista twiittaavista ehdokkaista ei ole täysin kattava, mutta kattavin, mitä oli saatavilla.

Aineiston eli twiitit pystyin hakemaan vain niiltä, joiden Twitter-tili oli julkinen. Lopullinen aineistohaku käsittää 1012 ehdokasta. Aika- ja käyttäjärajauksen jälkeen aineisto sisältää 19 186 yhteyttä eli ehdokkaiden välistä vastausta, mainintaa ja retwiittiä – jokaiseen näistä liittyy myös tietty twiitti.

Verkostoanalyysin ja -kartan tein Gephi-ohjelmalla. Alla olevat verkoston kuvat ovat siitä peräisin.

Verkostokartta eduskuntavaaliehdokkaista Twitterissä

Tässä kuvassa on koko eduskuntavaaliehdokkaiden Twitter-keskusteluverkosto (iso versio aukeaa klikkaamalla):

ehdokkaat-1012-kaikki

Tarkka verkostokartta on ladattavissa tästä PDF:nä.

Tässä on zoomattu verkoston keskustaan:

verkoston-keskus-1012

Jokainen verkostokartassa oleva toimijoiden eli ehdokkaiden välinen viiva on itse asiassa nuoli. Kyse on siis suunnatusta verkostosta. Nuolet kuvaavat, kuka on vastannut, maininnut tai retweetannut jonkun toisen twiittejä. Mitä useammin näin on tapahtunut, sitä vahvempi on nuolen paksuus eli yhteyden voimakkuus.

Verkostokartassa keskelle sijoittuu ne toimijat, jotka ovat keskimääräisesti lähimpänä kaikkia muita toimijoita eli heidän keskellään. Käytännössä he ovat ehdokkaita, joihin muut ehdokkaat ovat olleet useimmin vuorovaikutuksessa Twitterissä. Vastaavasti verkoston laidoilla on toimijoita, jotka eivät juurikaan ole olleet yhteydessä muihin. Analyysissä oli mukana myös ehdokkaita (88), joilla ei ollut lainkaan yhteyksiä muihin ehdokkaisiin, mutta heidät rajasin y.o. kuvasta pois. Verkostokartta on luotu käyttäen Gephin Force Atlas -algoritmia.

Verkostokartassa toimijat on merkitty eri kokoisilla pallukoilla. Pallukan koko määräytyy kunkin toimijan ominaisvektorikeskeisyyden (eigenvector centrality) mukaan. Se on verkostosta laskettu tunnusluku, joka kuvaa toimijan keskeisyyttä koko verkoston tasolla. Muitakin keskeisyyslukuja on useita, mutta ominaisvektori kuvaa mielestäni parhaiten sitä, mitä yleensä ymmärretään vaikuttavuudella tietyssä rajatussa ihmisjoukossa.

”Vaalit voitetaan keskeltä” kuuluu vanha viisaus ja se näyttää pitävän paikkansa verkostoanalyysinkin perusteella: vuoden 2015 eduskuntavaaleista tekemässäni analyysissä 50 keskeisimmästä ehdokkaasta peräti 82 % eli 41 ehdokasta tuli valituiksi ja kaksi pääsi varalle. Keskeisyys verkostoanalyysissä ennusti läpimenoa paremmin kuin ehdokkaiden seuraajamäärä, sillä 50 eniten seuratusta ehdokkaasta 76 % eli 38 meni läpi.

Verkostokartassa olevat värit kuvaavat verkoston klustereita eli ryhmittymiä. Ne ovat analyysiohjelman tilastollisesti laskemia ja kuvaavat sitä, että samaan klusteriin kuuluvat toimijat ovat keskimäärin lähempänä toisiaan kuin muita verkoston toimijoita. Klustereihin palaan tuonnempana.

Koko 1012 toimijan verkostoa on vaikea lukea paitsi suuren määrän vuoksi myös siksi, että verkosto on suhteellisen tiheä. Verkoston tiheyttä kuvaava keskimääräinen klusterointiluku on 0,253. Jos jokainen ehdokas olisi ollut vuorovaikutuksessa jokaisen toisen kanssa vähintään kerran, olisi lukema tasan 1.

Kohtalainen klusterointiluku yhdessä suuren yhteyksien määrän (19 186) kanssa kertoo siitä, että Twitter on merkittävä keskusteluympäristö eduskuntavaaliehdokkaiden välillä. Tämä antaa analyysille vahvuutta: aineistoa on enemmän kuin riittävästi ja se näyttää olevan tarkoitukseen sopivaa.

Keskeisimpien vaikuttajien verkosto

Keskityn tarkemmassa vaikuttaja-analyysissä 100 keskeisimpään (em. ominaisvektorin mukaan mitattuna) ehdokkaaseen. Heidän sijaintinsa verkostokartassa näkyy tässä kuvassa:

vaikuttajat-100-rajattu

Tarkkasilmäinen voi huomata, että isoimmat pallukat eli keskeisimmät toimijat löytyvät verkoston keskeltä. Vaikuttajien TOP 10 on tuttuja nimiä: @petteriorpo, @liandersson, @juhasipila, @kaimykkanen, @filsdeproust, @anttirinnepj, @marinsanna, @mariaohisalo, @emmakari ja @toukoaalto.

Tässä näkyy, että ollakseen merkittävä toimija, pitää olla vuorovaikutuksessa verkoston eri osien kanssa. Tai tarkalleen ottaen niin, että muut ovat yhteydessä sinuun – mikä lisää vaikeuskertoimia. Mutta et voi olla kovin keskeinen ja vaikutusvaltainen politiikko yli puoluerajojen, jos viihdyt vain omassa kuppikunnassasi. Ainakaan, jos vaikutusvaltaa mitataan aktiivisilla keskusteluyhteyksillä.

Vaikka keskeisimmät vaikuttajat sijoittuvat lähelle verkostokartan keskipistettä, useimmat heistä ovat myös selvästi oman klusterinsa (=saman väristen) muiden toimijoiden lähellä. Vähemmän merkittävät kunkin klusterin toimijat ovat kauempana verkoston keskipisteestä. Tämä kuvaa sitä, että vaikutusvaltaiset poliitikot eivät tyydy vain ”omiensa” suosioon, vaan osallistuvat laajempaan keskusteluun. Jos haluaa saada laajempaa vaikutusvaltaa, ei kannata pitäytyä vain tutussa ja turvallisessa somepiirissä.

Lähennetään kuvaa entisestään ja otetaan tarkasteluun vain 42 verkoston keskeisintä toimijaaa:

vaikuttajat-42-rajattu

Nyt ollaan koko verkoston dynamiikkaa ajatellen tärkeimmässä tarkastelun tasossa. Käytännössä nämä muutamat vaikutusvaltaisimmat ehdokkaat ovat niitä, jotka ikään kuin ”määräävät”, mitkä aiheet nousevat verkostossa keskusteluun ja mitä merkityksiä niille muodostetaan. Kyse on siitä, kenelle vastataan, keneen viitataan ja kenen mielipiteitä kannatetaan retwiittaamalla niitä. Kuvassa on siis ne ehdokkaat, jotka ovat olleet Twitter-keskusteluissa tärkeimpiä mielipidevaikuttajia suhteessa muihin ehdokkaisiin.

Politiikassa sanotaan olevan ratkaisevaa se, kuka määrittelee keskustelun agendan. Yksittäisiä tapahtumia ja asioita oleellisempaa on, kuka onnistuu antamaan niille merkityksiä, jotka tulevat laajemman piirin hyväksymiksi. Tämän takia on merkittävää, kenellä on sellaista sanottavaa, jota muut ovat valmiita kuulemaan ja seuraamaan.

Ei ole mikään ihme, että verkostoanalyysin mukaan vaikuttavimmat ehdokkaat ovat puolueidensa julkisuudessa näkyvimpiä henkilöitä. Twitter ei ole muusta politiikasta ja julkisesta keskustelusta erillään, vaan nykyisin tärkeä osa niitä.

Verkostoanalyysillä ja muilla tilastollisilla menetelmillä saadaan paitsi verkostokartat, klusterit ja keskeisyysluvut, myös lukuisia muita tunnuslukuja, jotka kuvaavat toimijoiden asemaa verkostossa. Käytin ehdokkaiden analyysissä  noin kymmentä tunnuslukua. Referoin jäljessä keskeisimpiä havaintoja ja ehdokkaita Twitterissä erottavia tekijöitä.

Ehdokkaiden TOP 100 vaikuttajat

Alla on lista sadasta Twitterissä vaikuttavimmasta eduskuntavaaliehdokkaasta.  Vaikuttavuus perustuu em. ominaisvektorikeskeisyyslukuun. Kyseessä on suhdeluku: verkoston keskeisin eli Petteri Orpo saa näin luvuksi 1,00 ja muiden ehdokkaiden keskeisyys on suhteessa häneen. Painotan, että jo pääsy TOP 100 -listalle on hyvä suoritus.

Lisäksi on huomioita ehdokasta koskevista havainnoista koskien nimenomaan ehdokkaiden välisiä Twitter-keskusteluja. Sama luonnehdinta ei välttämättä päde ehdokkaiden muuhun Twitterin käyttöön, sillä se ei ole ollut analyysin kohteena. Luonnehdinnat perustuvat ehdokkaiden väliseen vertailuun ja kriteerit ovat samat kaikille. Avaan huomioiden merkitystä tarkemmin listan alla.

# Tunnus Nimi Puolue Keskeisyys
1. @petteriorpo Petteri Orpo Kok. 1,00
Verkoston keskeisin ja välillisin toimija eli mainitaan usein muiden twiiteissä ja yhdistää eniten muita toimijoita.  Ei erityisen aktiivinen Twitterissä. Ei kuplaantunut.
2. @liandersson Li Andersson Vas. 0,98
Lähes keskeisin toimija. Saa paljon retwiittejä ja kohtalaisesti vastauksia. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
3. @juhasipila Juha Sipilä Kesk. 0,92
Kolmanneksi keskeisin toimija, mutta enimmäkseen harmiton. Ei ole erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. Seuraa hyvin harvoja muita Twitterin käyttäjiä. Ei kuplaantunut.
4. @kaimykkanen Kai Mykkänen Kok. 0,84
Keskeinen, mutta enimmäkseen harmiton. Aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
5. @filsdeproust juhana vartiainen Kok. 0,80
Merkittävä keskustelun herättäjä ja saa myös kohtalaisesti retwiittejä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
6. @anttirinnepj Antti Rinne SDP 0,79
Enimmäkseen harmiton. Ei ole erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. Seuraa vain harvoja muita Twitterin käyttäjiä.
7. @marinsanna Sanna Marin SDP 0,79
Saa kohtalaisesti retwiittejä ja vastauksia. Aktiivinen Twitterin käyttäjä ja osallistuja ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
8. @mariaohisalo Maria Ohisalo Vihr. 0,78
Saa paljon retwiittejä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä ja osallistuja ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.83).
9. @emmakari Emma Kari Vihr. 0,76
Saa paljon retwiittejä ja kohtalaisesti vastauksia.
10. @toukoaalto Touko Aalto Vihr. 0,75
Saa paljon vastauksia ja kohtalaisesti retwiittejä.
11. @sampoterho Sampo Terho Sin. 0,73
Enimmäkseen harmiton. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa, eikä juuri seuraa muita Twitterin käyttäjiä.
12. @elinalepomaki Elina Lepomäki Kok. 0,69
Saa kohtalaisesti retwiittejä.
13. @annikasaarikko Annika Saarikko Kesk. 0,68
Saa kohtalaisesti vastauksia. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä. Ei kuplaantunut.
14. @sannigrahn Sanni Grahn-Laasonen Kok. 0,68
Saa kohtalaisesti vastauksia. Ei kuplaantunut.
15. @jyrkikasvi Jyrki J.J. Kasvi Vihr. 0,66
Merkittävä keskustelun herättäjä ja saa myös kohtalaisesti retwiittejä. Hyvin aktiivinen Twitterin käyttäjä.
16. @outialanko Outi Alanko-Kahiluoto Vihr. 0,65
Saa kohtalaisesti retwiittejä. Aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
17. @pilvitorsti Pilvi Torsti SDP 0,63
Saa kohtalaisesti retwiittejä. Aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
18. @paavoarhinmaki Paavo Arhinmäki -4- Vas. 0,61
Merkittävä keskustelun herättäjä ja saa myös paljon retwiittejä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
19. @anttihakkanen Antti Häkkänen Kok. 0,61
Enimmäkseen harmiton. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
20. @karnamikko Mikko Kärnä Kesk. 0,61
Merkittävä keskustelun herättäjä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
21. @simon_elo Simon Elo Sin. 0,59
Saa kohtalaisesti vastauksia muilta. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
22. @halla_aho Jussi Halla-aho PS 0,59
Saa kohtalaisesti retweettejä ja vastauksia.  Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. Seuraa hyvin harvoja muita Twitterin käyttäjiä.
23. @saarasofia Saara-Sofia Sirén Kok. 0,58
Saa kohtalaisesti retwiittejä. Aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
24. @sariessayah Sari Essayah KD 0,58
Enimmäkseen harmiton, mutta aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. Lähes verkoston välillisin.
25. @tiilikainen Kimmo Tiilikainen Kesk. 0,56
Saa kohtalaisesti retwiittejä.
26. @anttikaikkonen Antti Kaikkonen Kesk. 0,56
Kohtalainen keskustelun herättäjä.
27. @timoheinonen Timo Heinonen Kok. 0,55
Merkittävä suunnannäyttäjä ja keskustelun herättäjä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
28. @adleande Anders Adlercreutz RKP 0,54
Merkittävä suunnannäyttäjä ja saa paljon vastauksia. Aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
29. @paularisikko Paula Risikko Kok. 0,53
Hyvin harmiton. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. Seuraa hyvin harvoja muita Twitterin käyttäjiä.
30. @sarisarkomaa Sari Sarkomaa Kok. 0,53
Saa kohtalaisesti vastauksia ja retwiittejä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä ja osallistuja ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
31. @timoharakka Timo Harakka SDP 0,53
Saa paljon retwiittejä ja kohtalaisesti vastauksia.
32. @sarimultala Sari Multala Kok. 0,51
Enimmäkseen harmiton. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan.
33. @yanarozan Ozan Yanar Vihr. 0,51
Saa paljon retwiittejä ja vastauksia.
34. @villeskinnari Ville Skinnari SDP 0,51
Enimmäkseen harmiton. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. Ei erityisen aktiivinen Twitterin käyttäjä. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.97).
35. @mkiesilainen Mikko Kiesiläinen #420 Vihr. 0,50
Merkittävä suunnannäyttäjä ja keskustelun herättäjä.
36. @artosatonen Arto Satonen Kok. 0,50
Saa paljon vastauksia ja kohtalaisesti retwiittejä. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.61).
37. @vuornos Henrik Vuornos Kok. 0,49
Saa paljon vastauksia ja kohtalaisesti retwiittejä. Aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.67).
38. @anttilindtman Antti Lindtman SDP 0,49
Saa kohtalaisesti vastauksia. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. Seuraa hyvin harvoja muita Twitterin käyttäjiä.
39. @veronikahonka Veronika Honkasalo Vas. 0,48
Merkittävä suunnannäyttäjä ja keskustelun herättäjä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
40. @hsarkkinen Hanna Sarkkinen Vas. 0,48
Saa kohtalaisesti retwiittejä.
41. @mikkonenkrista Krista Mikkonen Vihr. 0,48
Saa paljon retwiittejä ja kohtalaisesti retwiittejä. Aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
42. @annakontula Anna Kontula Vas. 0,47
Merkittävä suunnannäyttäjä ja saa kohtalaisesti vastauksia. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.20).
43. @katrikulmuni Katri Kulmuni Kesk. 0,47
Enimmäkseen harmiton. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.91).
44. @silviamodig silvia modig Vas. 0,46
Saa kohtalaisesti vastauksia.
45. @lindstrom_jari Jari Lindström Sin. 0,46
Saa paljon vastauksia.
46. @evabiaudet Eva Biaudet RKP 0,45
Enimmäkseen harmiton. Aktiivinen Twitterin käyttäjä. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan.
47. @laurahuhtasaari Laura Huhtasaari PS 0,44
Saa paljon vastauksia ja kohtalaisesti retwiittejä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
48. @anna_maja Anna-Maja Henriksson RKP 0,43
Saa kohtalaisesti retwiittejä.
49. @hannakaisaheikk Hannakaisa Heikkinen Kesk. 0,41
Saa paljon vastauksia. Ei erityisen aktiivinen Twitterin käyttäjä.
50. @iiris_suomela Iiris Suomela Vihr. 0,41
Merkittävä suunnannäyttäjä ja saa paljon vastauksia.
51. @epekoo Eeva Kärkkäinen Kesk. 0,41
Keskustelun herättäjä ja saa paljon myös retwiittejä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.20).
52. @jarileppa Jari Leppä Kesk. 0,40
Enimmäkseen harmiton. Ei juurikaan aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. Ei juuri seuraa muita Twitterin käyttäjiä.
53. @op_parviainen OlliPoika Parviainen Vihr. 0,40
Suunnannäyttäjä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
54. @tiinaelovaara Tiina Elovaara Sin. 0,39
Saa paljon vastauksia ja kohtalaisesti retwiittejä. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä.
55. @akpekonen Aino-Kaisa Pekonen Vas. 0,39
Saa paljon retwiittejä. Ei erityisen aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
56. @hjallisharkimo Hjallis Harkimo LN 0,38
Saa paljon vastauksia ja kohtalaisesti retwiittejä. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. Seuraa hyvin harvoja muita Twitterin käyttäjiä. Ei kuplaantunut.
57. @amvirolainen Anne-Mari Virolainen Kok. 0,38
Enimmäkseen harmiton.
58. @marileenat Mari-Leena Talvitie Kok. 0,37
Hyvin harmiton. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.94).
59. @mikalintila Mika Lintilä Kesk. 0,36
Enimmäkseen harmiton. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
60. @johannakarimaki Johanna Karimäki Vihr. 0,36
Saa paljon retwiittejä. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.35).
61. @atteharjanne Atte Harjanne Vihr. 0,36
Saa paljon retwiittejä. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.25).
62. @tuulahaatainen Tuula Haatainen SDP 0,35
Enimmäkseen harmiton. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä.
63. @swheimo Sinuhe Wallinheimo Kok. 0,35
Suunnannäyttäjä ja saa myös kohtalaisesti vastauksia. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan.
64. @miikkakeranen Miikka Keränen Vihr. 0,35
Suunnannäyttäjä ja saa myös paljon vastauksia. Hyvin aktiivinen Twitterin käyttäjä. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 0.90).
65. @teresammallahti Tere Sammallahti Kok. 0,35
Keskustelun herättäjä ja saa myös paljon retwiittejä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä. Seuraa hyvin harvoja muita Twitterin käyttäjiä.
66. @tarjafilatov Tarja Filatov SDP 0,34
Suunnannäyttäjä ja saa myös kohtalaisesti vastauksia. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan.
67. @villetavio Ville Tavio PS 0,34
Saa paljon retwiittejä ja vastauksia. Seuraa hyvin harvoja muita Twitterin käyttäjiä.
68. @janimakelafi Jani Mäkelä PS 0,34
Keskustelun herättäjä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
69. @jniinisto Jussi Niinistö Sin. 0,34
Enimmäkseen harmiton.
70. @tuomaskurttila Tuomas Kurttila SDP 0,34
Suunnannäyttäjä.
71. @vanhanenmatti Matti Vanhanen Kesk. 0,34
Saa kohtalaisesti retwiittejä ja vastauksia. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa ja usein omassa kuplassaan.
72. @kosonenhanna Hanna Kosonen Kesk. 0,33
Saa kohtalaisesti retwiittejä. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan.
73. @mialaiho Mia Laiho Kok. 0,31
Saa paljon retwiittejä. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 0.86).
74. @tuomopuumala Tuomo Puumala Kesk. 0,31
Hyvin harmiton. Ei juurikaan aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
75. @samelisivonen Sameli Sivonen Vihr. 0,30
Saa paljon retwiittejä ja vastauksia. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.57).
76. @tyttitup Tytti Tuppurainen SDP 0,30
Saa kohtalaisesti retwiittejä. Aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
77. @sirpa_paatero sirpa paatero SDP 0,30
Saa kohtalaisesti retwiittejä ja vastauksia. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
78. @petterileino Petteri Leino Sin. 0,30
Keskustelun herättäjä ja saa kohtalaisesti myös retwiittejä, mutta usein omassa kuplassaan. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.93).
79. @otsokivekas Otso Kivekäs Vihr. 0,30
Saa paljon retwiittejä ja vastauksia. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä.
80. @tiinaplz Tiina Ahva Sin. 0,30
Keskustelun herättäjä ja saa myös kohtalaisesti retwiittejä, mutta usein omassa kuplassaan.
81. @katjuaro Katju Aro FP 0,30
Saa paljon retwiittejä ja kohtalaisesti myös vastauksia. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.87).
82. @kurvisentwiit Antti Kurvinen Kesk. 0,29
Enimmäkseen harmiton. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.93).
83. @sofiavikman Sofia Vikman Kok. 0,29
Saa kohtalaisesti retwiittejä. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan.
84. @lindenaki Aki Linden SDP 0,29
Suunnannäyttäjä ja saa myös kohtalaisesti vastauksia. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. Ei juuri seuraa muita Twitterin käyttäjiä. Ei kuplaantunut.
85. @guzenina Maria Guzenina SDP 0,29
Saa paljon retwiittejä. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa ja usein omassa kuplassaan.
86. @tero_hoo Tero Hannula 80 FP 0,29
Suunnannäyttäjä ja keskustelun herättäjä. Hyvin aktiivinen Twitterin käyttäjä.
87. @juhanikhr Juhani Kähärä LIB 0,29
Keskustelun herättäjä ja saa myös paljon retwiittejä, mutta usein omassa kuplassaan. Seuraa hyvin harvoja muita Twitterin käyttäjiä.
88. @paivirasanen Päivi Räsänen KD 0,28
Saa kohtalaisesti vastauksia. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
89. @kristakiuru Krista Kiuru SDP 0,28
Enimmäkseen harmiton. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.  Seuraa hyvin harvoja muita Twitterin käyttäjiä.
90. @orastynkkynen Oras Tynkkynen Vihr. 0,28
Saa paljon retwiittejä ja kohtalaisesti vastauksia. Aktiivinen Twitterin käyttäjä. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. Seuraa hyvin harvoja muita Twitterin käyttäjiä.
91. @anuvehvilainen Anu Vehviläinen Kesk. 0,28
Saa kohtalaisesti retwiittejä ja vastauksia.
92. @hannelevestola Hannele Vestola Vihr. 0,28
Suunnannäyttäjä ja saa myös paljon vastauksia. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.13).
93. @tiiamaija Tiia Lehtonen 9 Vas. 0,28
Suunnannäyttäjä ja keskustelun herättäjä. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.04).
94. @jaanapelkonen Jaana Pelkonen Kok. 0,28
Enimmäkseen harmiton. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä.
95. @ari_jalonen Ari Jalonen Kok./Sin. 0,28
Enimmäkseen harmiton. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan.
96. @niinaratilainen Niina Ratilainen Vihr. 0,28
Suunnannäyttäjä ja saa myös paljon vastauksia. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 0.99).
97. @kaisamirjam Kaisa Hernberg Vihr. 0,27
Suunnannäyttäjä ja saa kohtalaisesti myös vastauksia. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan.
98. @ailapaloniemi Aila Paloniemi Kesk. 0,27
Hyvin harmiton. Aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa, mutta usein omassa kuplassaan. Ei juuri seuraa muita Twitterin käyttäjiä. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä.
99. @juttaurpilainen Jutta Urpilainen SDP 0,27
Saa kohtalaisesti retwiittejä. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. Ei juuri seuraa muita Twitterin käyttäjiä. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä.
100. @jokinenkalle Kalle Jokinen Kok. 0,25
Saa kohtalaisesti retwiittejä. Ei juurikaan aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa ja usein omassa kuplassaan. Ei juuri seuraa muita Twitterin käyttäjiä.

Huomioiden selityksiä:

 • Suunnannäyttäjä: Saa suhteellisesti muita enemmän retwiittejä. Toimijalla on seuraajia, jotka ovat halukkaita kannattamaan hänen esiin nostamiaan teemoja. Voivat olla voimakkaasti mielipiteitä jakavia henkilöitä sekä aiheuttaa polarisaatiota keskusteluissa.
 • Keskustelun herättäjä: Saa suhteellisesti muita enemmän suoria vastauksia twiitteihinsä. Kertoo siitä, että henkilöllä on sanottavaa, jota muut kuuntelevat ja ryhtyvät keskusteluun, vaikka eivät aina olisi henkilön kanssa samaa mieltä.
 • Enimmäkseen harmiton: Saa suhteellisen vähän retwiittejä ja suoria vastauksia. Keskeisyys verkostossa perustuu siihen, että henkilö mainitaan muiden twiiteissä esimerkiksi muun asemansa vuoksi. Nämä henkilöt ovat usein passiivisia keskusteluissa.
 • Ei kuplaantunut: Perustuu toimijan matalaan paikalliseen klusterointilukuun (clustering coefficient < 0,10), joka kertoo, että henkilön verkosto on laaja eikä sisäänpäin kääntynyt kuppikunta.
 • Omassa kuplassaan: Perustuu toimijan suhteellisesti ottaen korkeaan paikalliseen klusterointilukuun (> 0,20). Henkilö on muita useammin keskusteluissa sellaisten kanssa, jotka kuuluvat hänen kanssaan samaan klusteriin tai ovat muuten verkostossa lähellä.
 • Aktiivinen Twitterin käyttäjä: Perustuu toimijan selvästi muita suurempaan twiittien määrään.
 • On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia…: Perustuu toimijan muita tavallista matalampaan TFF-lukemaan (Twitter Follower-Friend Ratio), joka kertoo toimijan seuraajien ja seurattavien lukumäärän suhteen. Jos lukema on alle 1,00, henkilöllä on enemmän seurattavia kuin seuraajia. Twitterissä on yleinen ilmiö, että jotkut pyrkivät saamaan uusia seuraajia seuraamalla massiivisesti muita, jotta nämä seuraisivat vastavuoroisesti häntä. (Todellisuudessa paljon tehokkaampi tapa saada seuraajia on esimerkiksi se, että on jotain kiinnostavaa sanottavaa keskusteluissa.)

Puolueet ehdokkaiden TOP 100 -listalla

Ehdokkaiden TOP 100 -listan vaikuttajat jakaantuvat eri puolueisiin seuraavasti:

ehdokkaat-top100-puolueet-2

Alla on sama taulukossa sekä suunnannäyttäjät, keskustelun herättäjät ja usein omissa kuplissaan keskustelijat:

Puolue TOP 100
-ehdokkaita
Suunnan-
näyttäjiä
Keskustelun
herättäjiä
Usein omissa
kuplissaan
Kok. 21 2 3 7
Vihr. 19 7 2 5
Kesk. 16 0 3 4
SDP 15 3 0 6
Vas. 8 3 3 0
Sin. 7 0 2 2
PS 4 0 1 0
RKP 3 1 0 1
KD 2 0 0 0
FP 2 1 1 0
LIB 1 0 1 1
LN 1 0 0 0
Kok./Sin. 1 0 0 1
Yhteensä 100 17 16 27

Kokoomus ja Vihreät ovat analyysin perusteella Twitterissä vahvoilla. Sama havainto on tehty useissa aiemmissakin analyyseissä. Heidän jälkeensä tulevat Keskusta ja SDP.

Eduskuntavaalien ehdokkaiden keskustelujen aiheet

Twitter-keskustelujen aiheet konkretisoituvat keskusteluissa käytettyihin hashtageihin. Tavallisesti uuden puheenaiheen noustessa esiin sille keksitään nopeasti yksilöllinen hashtag, joka mahdollistaa sekä aiheen seuraamisen että siihen osallistumisen.

Tein sanapilven kaikista aineiston (19 186 yhteyden) twiiteissä käytetyistä hashtageista. Sanapilvessä isoimpina ovat ne hashtagit, joihin liittyy eniten yhteyksiä eli jotka ovat aiheuttaneet eniten keskustelua ehdokkaiden välillä.

wordcloud-kaikki-1012-tagit-rajattu

Useimmin ehdokkaiden Twitter-keskusteluissa on käytetty hashtageja #sote, #vaalit2019, #vihreät, #kokoomus, #politiikka, #keskusta, #yleastudio ja #ilmastonmuutos.

Tässä lista suosituimmista hashtageista ja niihin liittyvien yhteyksien määristä:

Hashtag Yhteyksiä
#vaalit2019 700
#sote 661
#vihreät 487
#kokoomus 444
#politiikka 369
#keskusta 289
#yleastudio 254
#eduskuntavaalit2019 212
#ilmastonmuutos 206
#eduskunta 189
#koulutus 169
#vasemmisto 142
#suomiareena 140
#sdp 138
#helsinki 122
#hallitus 121
#piraatit 110
#helvaltuusto 106
#maksuton2aste 103
#eduskuntavaalit 100
#tasaarvo 100
#oulu 97
#ilmastovaalit 96
#vaalit 94
#nuoret 93
#ilmasto 88
#lapset 77
#turpo 75
#maakuntauudistus 69
#demokratia 69
#tulevaisuuslinja 68
#aktiivimalli 65
#perustulo 61
#siksitiede 59
#abortti 58
#mielenterveys 56
#ykkösaamu 56
#sosiaaliturva 55
#liikenyt 54
#soini 51
#perussuomalaiset 50
#samasuunta 50
#pirkanmaa 50

Tein sanapilven samalla periaatteella myös twiiteissä olevien linkkien domaineista:

wordcloud-kaikki-domainit-1012-rajattu.png

Eniten ehdokkaiden välisissä Twitter-keskusteluissa on mainittu linkkejä, jotka johtavat sivustoihin uusisuomi.fi, yle.fi, hs.fi, iltalehti.fi ja verkkouutiset.fi.

Lista domaineihin liittyvien yhteyksien määristä:

Domain (twiittien linkeissä) Yhteyksiä
uusisuomi.fi 188
yle.fi 134
hs.fi 125
iltalehti.fi 76
verkkouutiset.fi 59
facebook.com 56
is.fi 46
vihreat.fi 38
kansanuutiset.fi 30
demokraatti.fi 25
eduskunta.fi 23
helsinki.fi 23
aamulehti.fi 20
suomenuutiset.fi 19
youtube.com 19
youtu.be 19
tinyurl.com 18
ts.fi 18
suomenmaa.fi 17
bit.ly 16
talouselama.fi 15
vamlas.fi 13
kansalaisaloite.fi 11
instagram.com 11
ossitiihonen.com 9
kauppalehti.fi 9
kdlehti.fi 9
sttk.fi 9
pohjalainen.fi 8
kokoomus.fi 8
pekkarautio.fi 7
duunitori.fi 7
libera.fi 7
ruutu.fi 7
jocka.fi 7
ksml.fi 7
ilmastoveivi2019.fi 6
toivoajatuspaja.fi 6
theguardian.com 6
mtvuutiset.fi 6
ellunkanat.fi 6
hel.fi 6
goo.gl 6
hbl.fi 6
maaseuduntulevaisuus.fi 5
valtioneuvosto.fi 5
sumall.com 5
flickr.com 5
ilkka.fi 5
oaj.fi 5
apu.fi 5

 

Verkoston klusterit sekä niiden vaikuttajat ja puheenaiheet

Jatkan verkostoanalyysin tulosten perkaamista käymällä läpi verkoston klusterit toisessa artikkelissa.18 Responses to “Verkostoanalyysi eduskuntavaaliehdokkaiden Twitter-keskusteluista ja TOP100-vaikuttajat #vaalit2019”

 1. 1 Emilie Pichon

  Mielenkiintoinen datapläjäys. Todella erityinen moka ja myös harmillista, että jussi Halla-aho on unohtunut tästä verkostoanalyysistä.

  • 2 Harto

   Häntä ei valitettavasti ollut mukana lähteenä käyttämässäni listassa. 990 ehdokkaan kanssa ei yhden puuttuminen osunut silmään.

  • 5 Harto

   Analyysi on nyt päivitetty uuden aineistohaun mukaiseksi. Halla-aho sijoittui TOP-listalla 22:ksi ja verkostokartalla PS-klusterin keskelle.

   • Kiitos päivityksestä!!
    Halla-aho kyllä mielestäni jokseenkin aktiivinen, mutta suuri osa twiiteistään on vastauksia taviksille, mikä on poikkeuksellista twitter-käytöstä puoluejohtajalle – eli ei näy kansanedustajien välisissä niinkään paljon.

 2. Moikka! Kiinnostaa, että olinko sun analyysissa mukana? Twitter oma lempisome, oli vaalit tai ei. Ensimmäistä kertaa eduskuntavaaliehdokkaana ja Helsingistä, @miangrd.

 3. Moikka, täälläkin yksi joka mielenkiinnosta haluaa tietä pääsikö analyysiin mukaan? Ystävällisin terveisin, Sabrina Kaleva, Helsingin vaalipiiri

  • 10 Harto

   Hei! Olet sijalla 221 ja keskeisyyslukemasi on 0,09. Olet aktiivinen Twitterissä, mutta et ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.

   • 11 Sabrina Kaleva

    Loistavaa, kiitos vastauksesta. 🙂 Pitää skarpata.

 4. Moi
  Haen about samaa dataa nodexlin avulla. Onko sinun verkostodatasi julkista myös? voisin tehdä siitä erilaisia kuvia/ gephi.js sivuja

  • 13 Harto

   Dataa en ole ajatellut julkistaa. Uskon, että saat saman datan haettua kyllä. 🙂

 5. 14 MarkusKendo

  Heippa, maltatko Harto kertoa, millä sijoituksella oma tilini menee? Yli vai ali 500.? Tili siis @ojalamarkus

  • 15 Harto

   Olet sijalla 415, keskeisyysluku 0,03. Et ole kovin aktiivinen Twitterissä ja olet luultavasti pyrkinyt keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita.


 1. 1 Eduskuntavaaliehdokkaiden klusterit Twitterissä #vaalit2019 | LEHMÄTKIN LENTÄIS
 2. 2 Puolueiden kannatus ja suhteet Twitterissä #vaalit2019 | LEHMÄTKIN LENTÄIS
 3. 3 Mitä Naton StratComin Twitter-tutkimuksessa todella saatiin selville? | LEHMÄTKIN LENTÄIS

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggaajaa tykkää tästä: