Kuva: Pixabay, license: https://pixabay.com/service/license/Seurasin viime perjantaina Ylen Sannikka & Ukkola -keskusteluohjelman, koska sen aiheena oli vihapuhe sosiaalisessa mediassa.

Ohjelmassa ei valitettavasti määritelty aiheena olevaa käsitettä. Ehkä siksi keskustelu oli enimmäkseen sekavaa vääntöä ”laillisesta vihapuheesta”. Lopputuloksena ohjelman juontajat ja kommentaattorit päätyivät yhteisymmärryksessä toteamaan, että ”vihapuhetta pitää vain kestää”.

Käsitys poikkeaa täysin omastani, sillä en näe vihapuhetta asiana, joka ”pitää vain kestää”.

Ohjelman jälkeen seurasi pitkä ja monipolvinen keskustelu vihapuheesta Twitterissä. Siinä toistui moneen kertaan ajatus, että vihapuhetta ei ole määritelty selvästi, ja että siitä on erilaisia käsityksiä.

Tämä on hämmentävää, sillä olin ajatellut vihapuheella olevan yleisesti hyväksytty merkitys. Ilmeisesti olin väärässä, ja vihapuhe on monelle vielä epäselvä käsite. Siksi päätin tehdä suppean katsauksen, millaisia vihapuheen määritelmiä löytyy.

Euroopan neuvoston ministerikomitean määritelmä

Viranomaiset lainaavat vihapuhetta käsittelevissä teksteissä useimmin Euroopan neuvoston ministerikomitean vuonna 1997 tekemää määritelmää. Se pohjautuu englanninkielen ”hate speech” -käsitteeseen. Määritelmä löytyy alkuperäisenä täältä ja esimerkiksi Poliisi lainaa sitä suomeksi käännettynä näin:

Vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjaa suvaitsemattomuuteen. Tämä koskee niin aggressiivista suvaitsematonta kansalaismielisyyttä kuin vähemmistöjen, siirtolaisten, ja siirtolaistaustaisten ihmisten syrjintää ja vihamielisyyttä heitä kohtaan.

Määritelmässä korostuu vihan kohdistaminen etnisin perustein, mutta samalla se huomioi muunkin suvaitsemattomuuden. Rasismia ei mainita, mutta siihen määritelmä keskittyy.

Määritelmä on muodoltaan tiiviis, mutta sisällöltään laaja: se sisältää kaikki erilaiset ilmaisumuodot ja mm. kaikenlaisen puheen, jolla edistetään syrjintää – ei ainoastaan suoraan syrjittäviin itseensä kohdistuvan puheen.

Poliisin sivulla tuodaan esiin myös se, milloin vihapuheessa on kyse (viha-)rikoksesta:

Rikoslaissa sananvapautta on rajattu muun muassa säätämällä kunnianloukkaus ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan rangaistaviksi teoiksi. Näin ollen rangaistava vihapuhe on myös viharikos.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun määritelmä

Suomessa on erityinen viranomainen, yhdenvertaisuusvaltuutettu, joka edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston sivulla vihapuhe määritellään näin:

Vihapuhetta on kaikki ilmaisun muodot, jotka levittävät, yllyttävät, edistävät tai oikeuttavat suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa. Vihapuhe voi liittyä esimerkiksi ihonväriin, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen.

Tämä määritelmä on sisällöltään pääosin sama kuin edellä, mutta mainitsee enemmän konkreettisia esimerkkejä. Tässä tulee selvemmin esille, että vihapuhe voi liittyä ihmisen uskontoon, vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu tarkastelee tehtävänsä mukaisesti vihapuhetta myös suhteessa yhdenvertaisuuslakiin:

Osa vihapuheesta on laitonta syrjintää yhdenvertaisuuslain nojalla, mutta ei täytä minkään rikoksen tunnusmerkkejä. Yhdenvertaisuuslain 14 §:n perusteella kiellettyä on sellainen puhe tai ilmaisu, jolla henkilön ihmisarvoa loukataan luomalla halventava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri. Ihmisarvoa loukkaavan käyttäytymisen ei tarvitse kohdistua suoraan tiettyyn ihmiseen ollakseen häneen kohdistuvaa häirintää, vaan se voi kohdistua myös ihmisryhmään.

Yhdenvertaisuuslain 14 §:n mukaista häirintää voi olla kirjoitettujen ja puhuttujen ilmaisujen lisäksi esimerkiksi ihmisarvoa loukkaavan materiaalin esillepano ja muu viestintä. Häirintä voi tapahtua viestintävälineestä ja –ympäristöstä riippumatta, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Myös vihapuhetta sisältävien linkkien levittäminen voi olla laitonta häirintää.

Vihapuhe voi siis olla lain kieltämää, vaikka se ei täyttäisi rikoksen tunnusmerkkejä.

Vihan vallassa -tutkimuksessa käytetty määritelmä

Tuoreessa kotimaisessa tutkimuksessa selvitettiin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttavan vihapuheen laajuutta, luonnetta ja vaikutuksia. Tutkimuksen tilaajana on valtioneuvosto, mutta sen esipuheessa painotetaan erikseen, ettei tutkimus edusta valtioneuvoston näkemyksiä, vaan on tutkijoiden (Aleksi Knuutila, Heidi Kosonen, Tuija Saresma, Paula Haara ja Reeta Pöyhtäri, 2019) itsenäistä tuotantoa. He määrittelevät vihapuheen seuraavasti:

Vihapuheelle ei ole olemassa yhtä, esimerkiksi laissa annettua, määritelmää. Tässä tutkimuksessa tarkoitamme vihapuheella halventavia, uhkaavia tai leimaavia ilmaisuja, jotka liittyvät joko puheen kohteen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tai joiden taustalla on suvaitsemattomuus. Henkilökohtaisilla ominaisuuksilla tarkoitamme esimerkiksi henkilön ikää, kieltä, vakaumusta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, etnistä taustaa tai ruumiin toimintakykyä. Vihapuheen kohteena voi olla myös ryhmä. Silloin puhe leimaa tiettyä ihmisryhmää tai kohdistuu yksilöön sen perusteella, että hänen oletetaan kuuluvan johonkin kansalliseen, rodulliseen, etniseen, uskonnolliseen, seksuaaliseen tai muuhun leimattavaan ryhmään.

Tämä määritelmä on myöskin pääosin sama kuin edellä Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksessa. Määritelmä on kuitenkin laajempi, sillä se lisää vihapuheen kohteiden listaan mm. ”muut leimattavat ryhmät”.

Tutkijat pyrkivät määritelmän yhteydessä selittämään, mitä on vihapuhe, joka ei kohdistu suoraan henkilön ominaisuuksiin, mutta jonka taustalla on kuitenkin suvaitsemattomuus. Se on vaikeammin havaittavaa, sillä se edellyttää puhujan motiivien tunnistamista. Tutkijat avaavat sitä näin:

Tämän tutkimuksen kohteena on yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttava vihapuhe. Vaikutus voi olla epäsuora, kuten esimerkiksi silloin, kun julkisuudessa muihin kohdistettu vihapuhe estää ihmisiä osallistumasta politiikkaan. Vihapuheella voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan päätöksentekoon suoraan. Näin tapahtuu silloin, kun se on osoitettu tai kohdistettu päättäjille esimerkiksi heille lähetetyssä sähköpostissa tai leimaavassa julkisessa viestissä, joka nimeää tietyn päättäjän.

Päättäjät voivat olla ryhmään kohdistuvan vihapuheen kohteena, vaikka eivät itse kuuluisikaan kyseessä olevaan ihmisryhmään. Esimerkiksi kuntapäättäjä, joka on tekemässä kiistanalaista päätöstä vaikkapa turvapaikanhakijoille rakennettavasta vastaanottokeskuksesta, voi joutua uhkaavien ja leimaavien viestien kohteeksi. Tällöin viestit eivät välttämättä liity päättäjän henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, mutta niiden taustalla voi olla suvaitsemattomuus.

Mielestäni tämä on hyvä laajennus vihapuheen määritelmään, sillä vaikutin (=suvaitsemattomuus) tällaiselle ”välilliselle vihapuheelle” on sama kuin suoraan henkilöön kohdistuvassa vihapuheessa. Kyse on siis perusteiltaan samasta asiasta.

On hyvä huomata, että vaikka tämä määritelmä poikkeaa kahdesta edellä mainitusta määritelmästä, se ei ole niiden vastainen. Pikemminkin tässä on kyse vihapuheen käytännön ilmenemismuotojen laajemmasta avaamisesta.

Tämän määrittelyn mukaan mikä tahansa puhe, jonka tavoitteena on estää jonkun ihmisen tai ihmisryhmän osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, on vihapuhetta, jos sen taustalla on suvaitsemattomuus jotakin ihmistä tai ihmisryhmää kohtaan. Tutkijat tuovat esiin, että välttämättä vihapuhe ei ole tyyliltään vihaista:

Tunteet liittyvät oleellisesti vihapuheeseen ilmiönä. Vihapuhe ei kuitenkaan välttämättä ole tunnesisällöltään vihaista tai edes sisällä voimakkaita tunteita. Vihapuhe voi olla tyyliltään neutraalia ja rauhallista siitä huolimatta, että se pyrkii halventamaan tai leimaamaan.

Vihapuhe ei siis välttämättä ole ilmaisultaan aggressiivista. Jokainen nettiväittelyitä seurannut tai niihin osallistunut tietää omasta kokemuksesta, että ihmisiä voidaan leimata ja halventaa lukuisilla tavoilla ja keskustelutyyleillä.

Tutkijat tarkastelevat määritelmänsä yhteydessä vihapuheen suhdetta Suomen lainsäädäntöön. Ei liene yllättävää, että osa tämän määritelmän mukaisesta vihapuheesta jää laissa rangaistavan ulkopuolelle:

Suomen lainsäädännössä ei ole suoraan määritelty rikosta, jonka rikosnimike olisi “vihapuhe”, yksilöön tai ihmisryhmiin kohdistuva vihapuhe voi täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tällöin rikosnimikkeenä voi olla esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää vastaan, kunnianloukkaus tai laiton uhkaus. Vihapuhe voi olla laitonta myös silloin, kun se on yhdenvertaisuuslain tai naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain tarkoittamaa häirintää.

Emme tarkoita tässä tutkimuksessa vihapuheella pelkästään sellaista puhetta, joka olisi kiellettyä. Määritelmämme vihapuheesta kattaa myös sellaisen puheen, joka ei ole laitonta tai rangaistavaa. Vaikka kaikkia vihapuheen muotoja ei ole laissa kielletty, ne eivät silti monissa tilanteissa ole toivottavia. Julkishallinto tai kansalaisyhteiskunta voivat pyrkiä ehkäisemään myös sellaisia vihapuheen muotoja, joita ei ole määritelty laittomiksi. Kaikilla viranomaisilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Vihapuhetta pyritäänkin ehkäisemään esimerkiksi puheen sisältöä haastavalla “vastapuheella” tai pyrkimällä tasoittamaan vihapuhetta synnyttäviä yhteiskunnallisia konflikteja.

Pidän tätä tarkastelua hyvänä yhteenvetona vihapuheen ja lain suhteesta. Tämä sisältää yllä mainitut poliisin ja yhdenvertaisuusvaltuutetun näkökulmat vihapuheeseen.

Facebookin määritelmä

Viimeisenä määritelmänä lainaan Facebookin yhteisönormeja, joissa vihapuhe on huomioitu kyseenalainen sisältö -osassa. Kyseessä lienee laajimmin hyväksytty vihapuheen määritelmä, sillä sitä on palvelun käyttöehtojen kautta sitoutunut noudattamaan kaikki Facebookin yli 2,4 miljardia kuukausittaista käyttäjää ympäri maapalloa. Kyse on siten globaalista vihapuhemääritelmästä ja eettisestä koodistosta, jota Facebookin käyttäjien tulee noudattaa, mikäli haluavat käyttää palvelua.

Facebookin vihapuheen määritelmä on erittäin kattava ja konkreettinen huomioiden käyttäjien edustamat erilaiset yhteiskuntajärjestelmät ja kulttuurit. Se jakaantuu kolmeen vihapuheen tasoon, jotka voisi ehkä paremmin suomentaa kategorioiksi tai tyypeiksi. Alle olen lyhentänyt määritelmän tekstiä kohdista, joissa on merkintä: – -. Alkuperäinen löytyy kokonaisuudessaan tästä.

Määritämme vihapuheen suoraksi hyökkäyksesi ihmisiä vastaan niin sanottujen suojattujen ominaisuuksien tai piirteiden perusteella – eli rodun, etnisyyden, kansallisuuden, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, kastin, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, vakavan sairauden tai vamman perusteella. Lisäksi tarjoamme joitakin suojakeinoja maahanmuuttostatuksen perusteella. Hyökkäykseksi katsomme väkivaltaisen tai epäinhimillistävän puheen, väitteet alempiarvoisuudesta sekä toiveet tai kehotukset syrjintään ja rotuerotteluun. Jaamme hyökkäykset kolmeen eri tasoon, jotka kuvataan alla.

– –

Taso 1

Sisältö, jonka kohteena on ihminen tai ryhmä (mukaan lukien kaikki aliryhmät paitsi ne, jotka ovat tehneet rikoksia tai seksuaalirikoksia) heidän edellä mainittujen suojattujen ominaisuuksien tai maahanmuuttajastatuksen perusteella seuraavia keinoja käyttämällä:

 • Väkivaltainen puhe tai väkivallan tukeminen kirjoitettuna tai kuvien tai videon muodossa
 • Epäinhimillistävä puhe tai kuvat, jotka yleistävät tai esittävät katteettomia käytökseen liittyviä lausuntoja tai vertailuja: – –
 • Viharikosten, niiden uhrien tai sen käsitteen pilkkaaminen silloinkin, kun kuvassa ei esiinny oikeaa henkilöä
 • Nimellä osoitetut epäinhimillistävät vertaukset, yleistykset tai katteettomat käytökseen liittyvät lausunnot (kirjoitettuna tai visuaalisessa muodossa).

Taso 2

Sisältö, jonka kohteena on ihminen tai ryhmä näiden suojattujen ominaisuuksien perusteella seuraavilla tavoilla:

 • Alempiarvoisuutta ja huonommuutta koskevat yleistykset (kirjoitettuina tai visuaalisessa muodossa) seuraavilla tavoilla: – –
 • Muut huonommuuteen viittaavat väitteet tai lausunnot, jotka määrittelemme seuraavasti: – –
 • Halveksunnan ilmaisut tai niiden visuaaliset vastineet, jotka määrittelemme seuraavasti: – –
 • Väheksynnän ja ohittamisen ilmaisut, mukaan lukien rajoituksetta: älä kunnioita, älä pidä, älä tykkää, älä välitä
 • Inhon ilmaisut tai niiden visuaaliset vastineet, jotka määrittelemme seuraavasti: – –
 • Kiroilu, kuten: – –

Taso 3

Sisältö, jonka kohteena on ihminen tai ryhmä näiden suojattujen ominaisuuksien perusteella kaikilla seuraavilla tavoilla:

 • Vaatimukset rotuerotteluun
 • Nimenomainen ja selkeä poissulkeminen tai eristäminen, johon kuuluu niihin rajoittumatta käsitteet, kuten erottaminen ja “ei sallittu”.
 • Poliittinen poissulkeminen tai eristäminen, joka määritellään poliittisen osallistumisoikeuden kieltämiseksi.
 • Taloudellinen poissulkeminen tai eristäminen, joka määritellään työmarkkinoiden osallistumisoikeuden rajoittamiseksi ja pääsyn estämiseksi taloudellisiin oikeuksiin ja saataviin.
 • Sosiaalinen poissulkeminen tai eristäminen, joka määritellään siihen rajoittumatta pääsyn mahdollisuuden estämiseksi tiloihin (kuten verkkoon) ja sosiaalipalveluihin.

Sallimme maahanmuuttopolitiikan kritiikin ja argumentit maahanmuuton tiukentamisen puolesta.

Sisältö, jossa ihmisiä kuvataan negatiivisesti tai heitä herjataan. Herjaukseksi katsotaan sanat, joita käytetään yleisesti loukkaavina nimityksinä.

Alussa kuvataan ihmisten suojatut ominaisuudet, joiden perusteella määrittyy se, mitä Facebook tarkoittaa vihapuheella. Tältä osin määritelmä on hyvin lähellä edellä kuvattuja vihapuheen määritelmiä.

Facebook ei käytä suvaitsemattomuuden käsitettä, vaan se listaa tarkasti ne asiat, jotka ovat ihmisten suojattuja ominaisuuksia tai piirteitä. Tältä osin käsite voidaan nähdä suppeampana kuin muut vihapuheen määritelmät.

Facebookin määritelmän ansio on vihapuheen käytännön ilmenemismuotojen tarkka, paikoin jopa yksityiskohtainen erittely. Se ei jätä epäselväksi, mitkä ilmaisumuodot ainakin ovat kiellettyjä. Ajattelisin tämän johtuvan käytännön tarpeesta moderoida Facebookissa jaettuja julkaisuja ja keskusteluita: mitenkään muutoin ei ole helppoa määritellä yhtenäistä moderointilinjaa, jota moderaattorit noudattavat eri kulttuuri- ja kielialueilla.

Yhteenveto: vihapuhe on tarkasti määritelty käsite

Kaikki neljä lainaamaani määritelmää ovat ytimeltään hyvin samanlaisia. Kaikissa niissä lähtökohtana on suojata ihmisiä puheelta, joka kohdistuu heidän erityispiirteisiinsä.

Siksi ihmettelen väitteitä, ettei vihapuheelle olisi yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Tällaista väittävä henkilö ei ole vaivautunut googlettamaan edes yhtä vihapuheen määritelmää tai hän pyrkii tarkoituksella hämärtämään vihapuheen merkitystä.

Epäilemättä tästä eteenkin päin vihapuhe-käsitettä käytetään nettiväittelyissä miten sattuu.

Itse suosin sellaisia määritelmiä, jotka ovat ilmaisultaan tiiviitä ja samalla sisällöltään kattavia. Tämän takia suosittelen käyttämään Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksen määritelmää, joka on myös tässä mainituista varhaisin.

Toisaalta käsitteen ymmärtämistä auttaa sen avaaminen, mitä se tarkoittaa käytännössä. Tässä tarkoituksessa suosittelen Vihan vallassa -tutkimuksen kappaletta ”1.1 Mitä vihapuhe on?” (ks. PDF, s. 10-12) sekä Facebookin vihapuheen määritelmää kokonaisuudessaan.

Tässä huomioita, jotka on hyvä muistaa vihapuheesta keskustellessa, jotta erotetaan eri käsitteet:

 • Mikä tahansa vihainen puhe ei ole vihapuhetta. Ratkaisevaa on, kohdistuuko puhe suoraan tai välillisesti henkilön tai ihmisryhmän ominaisuuksiin eli onko se syrjivää.
 • Vihapuhe ei ole aina rangaistavaa puhetta, mutta kohdistuessaan yksittäiseen henkilöön tai ihmisryhmään, se voi olla joko kunnianloukkaus tai kiihottamista kansanryhmää vastaan.
 • Osa vihapuheesta on ei-rangaistavaa (eli ei täytä rikoksen tunnusmerkistöä), mutta silti esimerkiksi yhdenvertaisuuslain perusteella kiellettyä/laitonta.
 • Puhe, joka ei ole vihapuhetta, voi silti olla rangaistavaa. Esimerkiksi kaikki kunnianloukkaukset eivät ole vihapuhetta.

Palaan vielä alkuun ja Sannikka & Ukkola -ohjelman keskusteluun ”laillisesta vihapuheesta”. On selvää, että valtaosa määritelmän mukaisesta vihapuheesta on vähintään yhdenvertaisuuslain vastaista ja siten laitonta. Pikemminkin olisi vaikea määritellä, millaista olisi ”laillinen vihapuhe” ilman, että luo samalla täysin oman määritelmän koko vihapuhe-käsitteelle.  Siksi pidän harhaanjohtavana puheita ”laillisesta vihapuheesta”.


Verkko- ja somepalvelujen käyttäjistään keräämä data sekä sen käyttö algoritmeissa on puhuttanut viimeistään siitä asti, kun Google ja Facebook ovat käyttäneet niitä räätälöidäkseen palvelujensa antia sekä varsinkin näytettäviä mainoksia käyttäjille. Eli viimeiset 10-15 vuotta.

big-data-algoritmit

Periaatteessa kokonaisuus on yksinkertainen: toisella puolen on käyttäjistä kerätty data ja toisella puolen palvelujen houkuttavuus sekä mahdollisuudet kohdentaa mainoksia. Mainosten kohdennukset paljastavat suoraan sen, mitä dataa käyttäjistä ainakin kerätään. Valitettavasti mainosjärjestelmät ovat tuttuja lähinnä digi- ja somemarkkinointia tekeville yrityksille. Siksi käyttäjistä tehty datankeruu on useimmille vierasta.

Algoritmit liittyvät paljon muuhunkin: ennen kaikkea siihen, miten meidät onnistutaan koukuttamaan ja pitämään palveluissa mahdollisimman suuren osan ajastamme. Algoritmit ovat verkkojättien tarkimmin varjeltuja liikesalaisuuksia, sillä kyse on kovasta kilpailusta.

Data ja algoritmit liittyvät suoraan käyttäjien yksityisyyteen ja (digitaaliseen) hyvinvointiin. GDPR:n mukaan jokaisella on oikeus tarkistaa hänestä kerätyt tiedot ja tietyissä tapauksissa (lue: erityisesti verkko-/somepalveluissa) voida tulla unohdetuksi. Hyvinvointiin ne liittyvät siltä osin, että ne vaikuttavat elämäämme hyvin monessa tilanteessa. Siksi ne on hyvä tuntea mahdollisimman hyvin.

Mielestäni algoritmien perusperiaatteet eivät voi olla piilossa, vaan ne pitäisi saada julkisiksi. Tarvittaessa lainsäädännöllä.

Niin kauaa, kun algoritmien toimintalogiikkaa ei tunneta, niihin liitetään monenlaisia ennakkoluuloja ja uskomuksia. Yksi sitkeimpiä on se, että meitä salakuunneltaisiin puhelimen välityksellä. Tuo myytti on vast’ikään osoitettu jälleen kerran vääräksi.

Myytit johtuvat siitä, että käyttäjät eivät tunne riittävän hyvin niitä keinoja, joilla dataa todella kerätään. Verkko- ja somejäteillä on niin paljon tietoa meistä, että niiden ei yksinkertaisesti tarvitse sortua salakuunteluun.

Olen viime aikoina käsitellyt dataa ja algoritmeja useissa yhteyksissä. Yksi niistä on Mannerheimin lastensuojeluliitolle tekemäni videointi, joka on eilen julkaistu heidän uudella digitaalisen hyvinvoinnin sivustollaan.

Lisäksi pidin n. viikko sitten MLL:n digitaalisen hyvinvoinnin kouluttajille koulutuksen verkkopalvelujen datasta ja algoritmeista. Näkökulmana oli ennen muuta mediakasvatuksellinen, mutta koulutuksen esitys on hyvä tietopaketti muillekin aihepiiristä kiinnostuneille:

Avaa esitys SlideSharessa

Toivottavasti onnistuin näillä esityksillä lisäämään datan ja algoritmien ymmärtämistä sekä vähentämään vääriä ennakkoluuloja.

Lähiaikoina algoritmit ovat esillä muutamissa muissakin materiaaleissani mm. koulutuksissa ja kirjoituksissa.


Facebookin käyttäjäkato Suomessa on jatkunut. Uusimpien Facebookin lukemien mukaan tämän vuoden huhti- ja kesäkuun välillä palvelun aktiivisen käytön on lopettanut n. 244 000.

Tällä hetkellä Facebookin mainoskoneen lukujen perusteella palvelua käyttää n. 2,6 miljoonaa suomalaista. Facebookin käyttöaste yli 13-vuotiailla suomalaisilla on 54,7 %. Naisia käyttäjistä on 1,4 M ja miehiä 1,2 M.

Facebook menetti viime vuonna eri kyselyjen ja Facebookin mainoskoneen mukaan pyöreästi 300 000 käyttäjää Suomessa. (Tosin yhtiön virallisten lukemien mukaan sillä oli Suomessa koko vuoden 2018 ajan 2,8 miljoonaa käyttäjää kuukaudessa.) Edellisen kahden kuukauden kävijäkato on ollut suhteellisesti vielä aiempaa nopeampaa kuten seuraavasta kuvaajasta näkyy:

facebook-suomalaiset-2011-2019

Käyttäjämärää on tänä vuonna laskenut kaikissa ikäryhmissä:

facebook-suomi-04-06-2019

Sama käyttöasteina %:ia per ikäluokka:

facebook-suomi-04-06-2019-suht.png

Ajat, jolloin Facebookissa oli useita yli 100 %:in käyttöasteen ikäluokkia – käyttäjien ilmoittamien syntymäaikojen mukaan – alkavat pian olemaan ohi.

Siinä, missä viime vuonna suurin pudotus tapahtui 30-39-vuotiailla, on huhti-kesäkuussa lasku ollut suurinta nuorilla. Viime vuonna yli 60-vuotiaita palvelun käytön lopettaneita ei juuri ollut, mutta nyt heitäkin on runsaasti. Kaikkiaan laskua on nyt tasaisemmin kaikissa ikäryhmissä.

facebook_suomalaiset_04-06-2019_lopettaneet

Käyttäjämäärän lasku suhteellisesti ikäryhmittäin 04-06/2019:

 • 13-19-vuotiaat: 25 %
 • 20-29-vuotiaat: 9 %
 • 30-39-vuotiaat: 6 %
 • 40-49-vuotiaat: 6 %
 • 50-59-vuotiaat: 6 %
 • Yli 60-vuotiaat: 7 %

Yhteensä huhti-kesäkuun luvuissa pudotusta on 244 000 käyttäjää, mikä merkitsee 8 %:in pudotusta huhtikuun käyttäjämäärästä.

Miksi Facebookin käyttö vähenee?

(Lisäys 25.6.2019)

Facebookin laskun syitä juuri huhti-kesäkuussa voi arvailla. Arvailla siksi, koska syytä ei tarkalleen tiedetä. Mahdollisia osatekijöitä löytyy sekä ajankohtaan liittyviä että yleisiä.

Ajankohtaan liittyy lähinnä kahtien vaalien osuminen kyseiselle ajanjaksolle. Facebook oli puolueiden keskeinen kanava somekampanjoinnissa. Erityisesti Perussuomalaiset ja Vasemmistoliitto käyttivät Facebookia kampanjoinnissaan siten, että niiden julkaisut herättivät runsaasti viha-emoji-reaktioita. Moni somen käyttäjä toi esiin vaalikampanjoinnin rasittavuuden. Ei ole kaukaa haettua, että monelle se oli hyvä syy lopettaa Facebookin käyttö lopulta kokonaan.

Yleisiä syitä ovat Facebookin jatkuvat käyttäjien yksityisyyteen liittyvät ongelmat sekä Facebook-käyttäjien aktiivisuuden yleinen lasku. Moni kokee, että Facebook ei anna heille enää sitä samaa sisältöä, sosiaalisuutta, huvia ja hyötyä kuin aiemmin. Kun koetut hyödyt laskevat alle koettujen haittojen, jää palvelu pois käytöstä.

Guardian-lehti uutisoi vähän aikaa sitten, että Facebook-käyttäjien tekemien toimintojen kuten tykkäysten, jakojen ja julkaisujen määrä on laskenut lähes 20 % viime vuoden huhtikuun jälkeen:

guardian-mixpanel-facebook-actions-apr-18-apr-19

Reuters-instituutin tuoreet luvut suomalaisten sosiaalisen median käytöstä

Reuters-instituutti julkaisi vast’ikään vuosittaisen raporttinsa uutismedian tilasta maailmassa. Sen osana on tuoreet sosiaalisen median palvelujen käytön lukemat Suomesta.

Facebookin käyttäjämäärän lasku näkyy myös Reuters-instituutin raportissa. Sen mukaan Facebookin käyttöaste yli 18-vuotiailla suomalaisilla oli tammi-helmikuussa 68 %, kun se viime vuonna samaan aikaan oli 71 %.

reuters-institute-2019-sosiaalinen-media-suomi

Huomionarvoista on, että nämä lukemat ajoittuvat pari kuukautta ennen yllä olevia Facebookin mainoskoneesta hakemiani lukuja. Näiden Reuters-instituutin tulosten jälkeen Facebookin käyttäjäkato Suomessa on siis kiihtynyt entisestään.

Reuters-instituutin kyselyssä oli tällä kertaa uutena kysymyksenä, ovatko vastaajat vähentäneet tai lisänneet eri somepalvelujen käyttöä edellisen vuoden aikana. Kysymys osoitettiin vain niille, jotka ylipäätään kertoivat käyttävänsä ko. somepalveluita. Suomen osalta vastaukset näyttävät tältä:

some-vahentaneet-lisanneet-2019

Facebookin käyttäjistä 25 % kertoi vähentäneensä palvelun käyttöä edellisen 12 kk:n aikana. Vain 14 % kertoi lisänneensä sen käyttöä.

Kysytyistä somepalveluista ainoastaan Suomi24:n käyttäjät olivat vähentäneet käyttöään Facebookin käyttäjiä enemmän.

Käyttöaktiivisuus on ollut laskussa myös FB Messengerin, Snapchatin, Pinterestin ja LinkedInin käyttäjillä. Twitterin käyttöä oli vähentänyt ja lisännyt yhtä suuri osuus käyttäjistä.

Eniten käyttöaktiivisuus on lisääntynyt WhatsAppin, Instagramin ja YouTuben käyttäjillä. Sama kehitys näkyy somepalvelujen kokonaiskäytössä ylemmässä Reuters-instituutin kuvaajassa: tämän hetken kovimmat kasvajat ovat Instagram ja WhatsApp.


Kaleva haastatteli minua juttuun lasten ruutuaikasovelluksista. Tein sen ”taustatyöksi” vertailun kahdesta suositusta ruutuaikasovelluksesta, joista allekirjoittaneella on kohtuullisen paljon kokemusta: Googlen Family Linkistä ja Screen Timestä. Laitan vertailun tänne julki sillä ajatuksella, että toivottavasti siitä on hyötyä sopivan sovelluksen valinnassa.

Lyhyesti:

 • Googlen Family Linkissä on hankalia puutteita kuten se, ettei voi valita ruutuaikaan laskettavia sovelluksia, ja sovellus vaikeuttaa merkittävästi lapsen Google-tilin käyttöä selaimella käytettävissä Googlen nettipalveluissa. Toimii vain Googlen käyttöjärjestelmissä eli Androidilla ja Chromebookilla.
 • Screen Time on monipuolinen ja mahdollistaa tarkat ruutuaika- ja sovellusrajoitukset, mutta se on hieman hankala ottaa käyttöön. Ilmaisella versiolla ei pitkälle pötki eli sovellus on käytännössä maksullinen. Toimii Android- ja iOS-laitteissa.

 

Google Family Link

Kotisivu: https://families.google.com/intl/fi/familylink/

 • Tarkoitettu Google-tilien luomiseen sekä sovellusten ja ruutuajan hallinnoimiseen alle 13-vuotiaille lapsille. Käytettävissä Android- ja Chromebook-laitteiden kanssa.
 • Kun lapsi täyttää 13 vuotta, hän voi alkaa hallinnoimaan Google-tiliään itse. Family linkin käyttöä voi jatkaa yhdistämällä sen uudestaan vanhemman hallittavaksi.
 • Vaihtoehtoisesti vanhempi voi luoda Google-tilin itselleen ja antaa sen sitten lapsen käyttöön. Vanhempi on tällöin käyttöehtojen mukaisesti vastuussa tilin käytöstä.
 • Hyvä tietää: Family Linkin poistaminen Google-tilistä lukitsee sen ja tili poistetaan kuukauden kuluttua – paitsi jos tilin syntymäaika muutetaan yli 13-vuotiaaksi ja todistetaan ikä esim. luottokortin avulla.
 • Tähdet Google playssa:
  • vanhempien sovellus: 4,4/5
  • lasten sovellus: 1,9/5

google-family-link-kuvakaappauksia

Plussat Miinukset
Helppo käyttöönotto. Ladataan sovellus vanhemman ja lapsen laitteelle, syötetään lapsen sovellukseen vanhemman sovelluksesta saatava tunniste ja kirjaudutaan lapsen tunnuksella. Ei voi erotella, mitä sovelluksia lasketaan mukaan ruutuaikaan. Ruutuaikaa menee myös sovelluksista, joista sitä ei tarvitsisi mennä. Google play -kauppasivun keskustelun mukaan tämä ominaisuus on kuitenkin kehitteillä.
Selkeä ja yksinkertainen sovellus. Oletusasetuksilla pääsee liikkeelle. Ei voi luoda tehtäviä, joista saa lisäaikaa
Lukitse nyt -toiminto Käytetty ruutuaika ei päivity reaaliajassa
Päiväkohtaiset ruutuaikarajat ja yörajat. Ei voi katsoa, mitä sovellusta lapsi käyttää juuri nyt
Käyttörajoitukset, mm. sovellusten asentamisen hyväksyntä ja estäminen, sovellusten ja elokuvien PEGI-ikärajat. YouTube-sisältösuodatusta ei voi asettaa Family linkin kautta. Lapsille kannattaa asentaa YouTube Kids.
Chromen ja Google haun sisältösuodatus pyrkii estämään aikuisille tarkoitetut sivustot Family linkin käyttö estää lapsen kirjautumisen Googlen palveluihin tietokoneella ilman, että vanhempi hyväksyy kirjautumisen omalla käyttäjätunnuksellaan. Tämä voi olla käytännössä iso ongelma.
Sijainnin seuraaminen (laitteilla, joilla se toimii) Family link ei toimi vanhemmilla Android-versioilla. Toimivuus taataan laitteilla, joissa on Android-versio 7.0 (Nougat) tai uudempi, sekä joillakin 6- ja 5-versioiden laitteilla.
Päivä, viikko- ja kk-kohtainen tilasto käytetyistä sovelluksista Ei toimi usean lapsen yhteiskäytössä olevalla laitteella, koska Family link ei salli montaa Google-tiliä samalle laitteelle. Useiden käyttäjien lisääminen onnistuu joillain laitteilla Family linkin kautta, mikä ei kuitenkaan aja täysin samaa asiaa.
Aikarajan päätyttyä voi soittaa ”hätäpuheluita” Googlen perheryhmään voi lisätä korkeintaan viisi Google-tunnusta/lasta.
Googlen oma sovellus taannee toimivuuden jatkossakin ja uusien ominaisuuksien kehittämisen.
Toimii myös suomeksi

 

Screen Time

Kotisivu: https://screentimelabs.com/

 • Monipuolinen ruutuaikasovellus, joka toimii Android- ja iOS-laitteissa.
 • Ilmaisversio yhdelle lapselle rajoitetuin ominaisuuksin. Maksullinen rajoittamaton versio 4,49 6,49 €/kk.
 • Erilliset lisämaksulliset toiminnot: nettiselaimen sisältösuodatus ja GPS-seuranta.
 • Tähdet Google playssa:
  • vanhempien sovellus: 3,9/5
  • lasten sovellus: 2,4/5

screen-time-kuvakaappauksia

Plussat Miinukset
Monipuolinen sovellus, käytettävissä sekä vanhemman sovelluksen että nettipalvelun kautta. Lapsen tunnukseen voi liittää useita lapsen laitteita. Vaikea käyttöönotto. Ladataan sovellukset vanhemman ja lapsen laitteelle, syötetään lapsen sovellukseen vanhemman sovelluksesta saatava tunniste ja luodaan vanhemmalle salasana. Tämän jälkeen sovellus opastaa tekemään tarvittavat asetusmuutokset lapsen laitteelle, mikä voi olla kokemattomalle käyttäjälle melko haastavaa.
Voi määritellä erikseen sovellukset, jotka lasketaan mukaan käytettyyn ruutuaikaan. Vanhemman sovellus vaatii hieman harjaantumista ennen kuin kaikkien toimintojen käytön oppii.
Voi luoda tehtäviä, joiden suorittamisesta lapsi saa lisää ruutuaikaa vanhemman hyväksyttyä suorituksen. Mahdollistaa esimerkiksi sen, että läksyt tekemällä saa koulupäivinä ”loput” ruutuajasta käyttöön. Bugit. Android-käyttöjärjestelmän päivitykset voivat vaikuttaa Screen Timen toimintaan siten, että sovellus ei toimi oikein ennen uusia asetusmuutoksia.
Päiväkohtaiset ruutuaikarajat ja yörajat. Kummallekin voi määritellä erikseen rajoitettavat sovellukset. Lukitse nyt -tyyppinen toiminto puuttuu (tämä oli virhe: pause/play-painike on lapsen ”kuvan” päällä)
Voi valita oletusasetuksen (aikarajoitus päällä tai ei) uusille asennettaville sovelluksille.

 

Ei ole saatavissa suomeksi
Reaaliaikainen seuranta, mitä sovelluksia lapsi käyttää, ja ajantasainen ruutuajan mittaus sekä vanhemmalle että lapselle. Maksullisuus
Sovellusten estäminen
Haku- ja selaushistorian tarkastelu
Päiväkohtainen tilasto käytetyistä sovelluksista sekä 50 viimeksi käytettyä sovellusta
Aikarajan päätyttyä voi soittaa ”hätäpuheluita”
Ei rajoitusta lisättävien lasten määrälle

Lisätty 31.5.2019:

Tarvitaanko edes ruutuaikasovelluksia?

Ruutuaikasovellukset ovat tarpeellisia, jos lapsi on luonteeltaan sellainen, että pelaaminen, some ja videot kiinnostavat – silloin niihin on helppo jäädä myös koukkuun (lue lisää riippuvuuden kehittymisestä esim. tästä mainiosta HS:n jutusta). Lapset ovat tässä suhteessa erilaisia, sillä joitakin lapsia kiinnostaa ihan muut asiat, ja silloin ei ehkä edes tule tarvetta rajoittaa laitteiden käyttöä.

Toisaalta sillä on paljonkin väliä, mitä ruudun ääressä tehdään. Jos laitteella tehdään esimerkiksi koulutehtäviä tai kirjoitetaan tai tuotetaan jotain muita omia sisältöjä, niin se on kognitiivisesti aktiivista toimintaa. Vastaavasti jos laitteella pidetään yhteyttä kavereihin, niin kyse on sosiaalisesta vuorovaikutuksesta.

Yleensä ”ruutuajasta” puhuttaessa tarkoitetaan aivojen kannalta passiivista erilaisten sisältöjen parissa viihtymistä ja rutiininomaista tietyn toiminnan toistamista kuten pelaamista. Samalla on hyvä muistaa, että pelaamistakaan ei voi yleistää haitalliseksi, sillä jotkin pelit laittavat todella pohtimaan ja ovat opettavaisia.

Siksi on tärkeää miettiä, mitä asioita ruutuaikasovelluksilla pyritään rajoittamaan. Tätä vasten voi arvioida sitä, tarvitseeko oma lapsi lainkaan ruutuaikasovellusta rajoittamaan laitteen käyttöä. Ruutuaikasovelluksia voi käyttää myös ilman aikarajoitustoimintoa lapsen laitteen käytön valvomiseen ja ikätasolle haitallisten sovellusten ja sisältöjen estämiseen.

Ruutuaikasovellusten lisäksi tai sijasta on tärkeää muistaa keskustella laitteiden käytöstä sekä eri sovelluksista, peleistä ja somepalveluista lapsen kanssa. Keskustelun kautta aikuinen voi huomioida lapsen toiveet laitteen käyttörajoituksissa, ohjata lasta hallitsemaan itse omaa laitteen käyttöään sekä opastaa muutenkin turvalliseen toimintaan netissä ja somessa.


Pidin eilen luennon yhteisöllisyydestä ja ryhmäytymisestä netissä Päihdepäivillä A-klinikkasäätiön järjestämässä ”Ohjattujen nettivertaisryhmien ABC – starttipaketti” -seminaarissa.

Esityksessäni tarkastelin ensiksi, miten yhteisöllisyys näkyy sosiaalisen median käytössä ja mitä vaikutuksia sillä on ollut somen käyttäjille. Toiseksi ja varsinaisena aiheena kävin läpi sitä, millaisia mahdollisuuksia on luoda ja ylläpitää verkossa toimivia ryhmiä ja yhteisöjä. Tässä tapauksessa näkökulmana oli erityisesti vertaisryhmätoiminta. Esitykseni painottui ryhmien ja yhteisöjen syntyprosessiin kuten ryhmäytymisen vaiheisiin, niiden sosiaaliseen rakenteeseen ja käytännön toiminnan järjestämiseen. Kun tämä puoli on kunnossa, on sopivan teknisen alustan löytäminen sen jälkeen helpompi  rasti – joskaan ei ihan yksinkertainen juttu aina sekään.

Avaa esitys SlideSharessa

Esitykseni jälkeen A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -vertaisryhmätoiminnan koordinaattorit ja vertaisohjaaja kertoivat käytännön kokemuksia anonyymeistä verkossa toimivista vertaistukiryhmistä. Taustalla on peräti jo kymmenen vuoden ajan kehitetty ilmeisen onnistunut toimintamalli. Tutustuimme myös konkreettisesti heidän käytössään olevaan keskustelualustaan ja n. kymmenviikkoisen ohjatun vertaistukijakson vaiheisiin.

Lauran ja Jannen esitykseen voi tutustua tästä.

Seminaarin tavoitteena oli tarjota osallistujille tietoa sekä käytännön kokemuksia ja apua vertaistukiryhmien järjestämiseen. Tämä onnistui mielestäni hyvin, sillä allekirjoittaneen ”teoriaosuus” ja sitä seurannut käytännön kokemusten ja esimerkkien osuus loivat yhtenäisen kokonaisuuden. Kumpikin osuus ikään kuin vahvisti ja tuki toista osuutta, että näin se todella menee, näin se tehdään ja tämä toimii oikeasti!


Alkuvuoteen on mahtunut taas runsaasti GDPR-koulutuksia. Laitan esitykset yleensä suoraan SlideShareen – paitsi yksittäisille yrityksille ja organisaatioille räätälöidyt, joissa käsitellään myös esimerkiksi heidän sisäisiä tietosuojaohjeistuksiaan.

Tässä muutama tuore poiminta kevään koulutuksista:

Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussa

Avaa esitys SlideSharessa

Tietosuoja ja tietoturva opetuksessa

Avaa esitys SlideSharessa

Tietosuoja varhaiskasvatuksessa

Avaa esitys SlideSharessa

 


Tässä on uusin koostamani tilasto- ja trendikatsaus sosiaalisen median käytöstä Suomessa:

Avaa esitys SlideSharessa

Edellisestä somekatsauksesta ehti vierähtää yli vuosi. Aiemmat somekatsaukset löydät täältä. Nyt oli vuorossa jo kymmenes katsaus.

Tein tämänkertaisen katsauksen alunperin eilistä Webakatemian järjestämää webinaaria varten, jossa näkökulmana oli somen markkinointikäyttö. Yllä julkaistu versio on kuitenkin vielä siitä laajennettu: nyt mukana on reilut kymmenen uutta slideä sekä uudet osiot yksityisyydestä verkossa ja somen merkityksellisyydestä.


Tämä on kolmas osa eduskuntavaaliehdokkaiden Twitter-keskustelujen verkostoanalyysistä. Ensimmäisessä osassa esittelin aineiston ja metodin sekä mm. TOP100-listan keskeisimmistä ehdokkaista. Toisessa osassa kävin läpi, millaisiin klustereihin ehdokkaat jakaantuivat ja ketkä ovat kunkin klusterin vaikuttajia.

Tämän kolmannen artikkelin aiheena on puolueet ja niiden kannatus verkostoanalyysin perusteella. Lisäksi tarkastelen, millaisia suhteita puolueiden välillä on.

Puolueiden kannatus Twitterissä: ei näin

Joudun toisinaan perustelemaan, miksi työläitä verkostoanalyysejä kannattaa tehdä, kun eikö riittäisi, että yksinkertaisesti katsotaan Twitter-käyttäjien seuraajalukemia? Ja vastaavasti, eikä puolueiden kannatus käy helpoimmin selville laskemalla kunkin puolueen ehdokkaiden seuraajamäärät yhteen?

Analyysissä käyttämäni eduskuntavaaliehdokkaiden Twitter-keskustelujen data 13 kk:n jaksolta tarjoaa hyvän esimerkin, miksi pelkillä seuraajaluvuilla ei tee juuri mitään silloin, kun tarkoituksena on analysoida tietyn aiheen keskustelua ja sen mielipidevaikuttajia.

Vaikuttajia kävin laajasti läpi kahdessa aiemmassa osassa. Katsotaan nyt puolueiden kannatuksia.

Tehdään ensiksi helpoimman kaavan mukaan ja lasketaan kunkin puolueen ehdokkaiden seuraajamäärät yhteen. Kas tässä:

puolueet-seuraajat-lkm

Kokoomuksen ehdokkailla on yhteensä eniten seuraajia, hieman yli 500 tuhatta. Sen perässä tulevat suht tasaisena joukkona Keskusta, Vihreät ja Vasemmisto. Sitten SDP ja hieman yllättäen Liike Nyt, jolla kuitenkin on Twitteriä käyttäviä ehdokkaita huomattavasti vähemmän (ks. edellinen artikkeli) kuin perässä tulevilla PS:llä, Sinisillä, RKP:llä ja KD:llä.

Sama voidaan esittää suhteellisesti niin, että montako prosenttia kullakin puolueella on kaikkien ehdokkaiden yhteenlasketusta seuraajapotista:

puolueet-seuraajat-prosentit

Kivoja kuvia, mutta niiden informaatioarvio ei ole hääppöinen.

Mikä tässä tarkastelussa sitten on vikana?

 • Summaamalla kaikkien ehdokkaiden seuraajat, yksittäinen Twitter-käyttäjä saatetaan laskea mukaan monta kertaa. Tämä kasvattaa suhteellisesti eniten seurattujen puolueiden lukemia ja vääristää tulosta.
 • Puolueiden yhteenlasketut seuraajamäärät tulevat ennen kaikkea muutamista todella seuratuista käyttäjistä. Esimerkiksi Liike Nytin seuraajista 86 % on Hjallis Harkimon, joka on kaikista ehdokkaista seuratuin. Vastaavasti Keskustan seuraajista 39 % on Juha Sipilän ja Vasemmiston seuraajista 36 % on Paavo Arhinmäen.
 • Seuraajamäärät eivät ole muutoinkaan luotettava mittari, sillä ne ovat alttiita manipuloinnille kuten seuraajien ostolle.
 • Seuraajat saattavat myös kadota nopeasti: esimerkiksi Liike Nytin Kenneth Moreliuksella oli MTV:n uutisen mukaan 152 000 seuraajaa vuonna 2015, mutta tätä kirjoittaessa hänellä on ”enää” 59 279 seuraajaa. Syynä lienee Twitterin tekemät käyttäjätunnusten putsaukset viime vuonna. (Tarkkasilmäinen saattoi huomata jo senkin, ettei Morelius ollut mukana varsinaisessa aineistossa. Hän ei ollut käyttämässäni ehdokaslistassa mukana. Jos olisi ollut, näyttäytyisi Liike Nyt yllä olevassa kuvassa suunnilleen SDP:n kokoisena.)

Sanottakoon vielä, että verkostoanalyysissä en tehnyt ehdokkaiden seuraajamäärillä lähes mitään. Ennen kaikkea seuraajamäärät eivät kerro tarkasteltavasta aiheesta ja sen vaikuttajista.

Puolueiden kannatus Twitterissä: parempi tapa

Kertauksena: analysoimani aineisto koostuu eduskuntavaalien ehdokkaiden Twitter-keskusteluista, minkä pohjalta on laskettu jokaisen kahden ehdokkaan väliset yhteydet huomioiden niiden voimakkuudessa retwiitit, vastaukset ja maininnat twiiteissä. Näin ehdokkaat arvottavat toinen toisensa.

Kyseessä on siis rajattu aineisto, joka kertoo ehdokkaiden välisestä vuorovaikutuksesta ja vaikuttamissuhteista Twitterissä, ja vain siitä. Mielestäni jokaisen vahvan verkostoanalyysin tunnusmerkistöön kuuluu tarkka rajaus tarkasteltavaan aiheeseen. Rajauksella poistetaan aiheeseen kuulumaton kohina ja tarkennetaan kuvaa.

Kun tarkastelu vaihdetaan ehdokkaista puolueisiin, kyse on siitä, että jokaisen puolueen ehdokkaat niputetaan yhdeksi toimijaksi. Näin voidaan laskea verkostossa jokaiseen puolueeseen kohdistuvat yhteydet sekä jokaisesta puolueesta lähtevät yhteydet.

puolueet-yhteydet-lkm

Kuten kuvasta näkyy, eniten kohdistuvia yhteyksiä on Kokoomuksella ja lähes yhtä paljon Vihreillä. Sen jälkeen tulevat Keskusta, SDP ja Vasemmisto selvällä erolla ennen Perussuomalaisia ja Sinisiä.

Järjestys näyttää melko erilaiselta kuin yllä seuraajien kokonaismäärissä. Mielestäni tämä antaa huomattavasti käyttökelpoisempaa tietoa puolueiden keskinäisen vaikutusvallan ja vuorovaikutuksen eroista.

Tässä on kohdistuvat yhteydet suhteellisesti ympyräkaaviona:

puolueet-yhteydet-prosentit

 

Yhteyksien lukumäärissä on mukana puolueiden sisäiset yhteydet (self loops) ehdokkaiden välillä. Pelkästään niiden katsominen antaa väärän käsityksen, joten on tarpeen tarkastella myös puolueiden lähteviä yhteyksiä sekä niiden suhdetta kohdistuvien yhteyksien määrään.

Jotkut puolueet ovat selvästi ”saamapuolella” verrattuna muihin, eli niiden ehdokkaisiin kohdistuu koko verkoston tasolla enemmän yhteyksiä kuin lähtee muiden puolueiden ehdokkaisiin.

Kohdistuvien ja lähtevien yhteyksien määrille voidaan laskea suhdeluvut, tässä paremmuusjärjestyksessä:

 1. Kokoomus: 1,33
 2. Feministinen puolue: 1,31
 3. Siniset: 1,31
 4. Keskusta: 1,19
 5. RKP: 1,04
 6. Vihreät: 0,98
 7. SDP: 0,93
 8. Perussuomalaiset: 0,91
 9. Vasemmisto: 0,90
 10. Kristillisdemokraatit: 0,84
 11. Liike Nyt: 0,79
 12. Piraattipuolue: 0,56
 13. Muut yhteensä: 0,45

Suhteellisesti katsottuna Kokoomuksen, Feministisen puolueen, Sinisten, Keskustan ja RKP:n ehdokkaat saavat enemmän yhteyksiä (vaikutusvaltaa) muilta puolueilta kuin antavat niitä muille. 

Puolueiden suhteet Twitterissä: vuorovaikutus

Viimeisessä vaiheessa tein uuden verkostoanalyysin siten, että verkoston muodosti ehdokkaista niputetut puolueet ja puolueiden väliset yhteydet. Tässä vaiheessa poistin puolueiden itseensä kohdistuvat yhteydet (=alunperin saman puolueen ehdokkaiden väliset), koska ne olisivat vaikuttaneet verkostoanalyysiin.

Näin syntynyt verkostokartta näyttää kokonaisuutena tältä (visualisoinnissa käytin jälleen Force Atlas -algoritmia):

puolueet-kaikki

Huomionarvoista on, että algoritmi asetti SDP:n sijainnin lähemmäksi Kokoomusta ja Keskustaa, eikä Vasemmistoa ja Vihreitä kuten olisi voinut odottaa. Tulos on tältä osin saman tyyppinen kuin aiemmin ehdokkaiden verkostokartan klustereissa.

Tässä versiossa on suodatettu esiin vain keskeisimmät puolueet ja voimakkaimmat niiden väliset yhteydet:

puolueet-6-isointa-arvoilla

Pallukan koko kertoo toimijan keskeisyydestä koko verkoston tasolla. Kokoomus on verkostoanalyysin perusteella keskeisin puolue. Sillä on siis merkittävin asema analysoidussa aineistossa: tässä tapauksessa eduskuntavaaliehdokkaiden Twitter-keskusteluissa.

Toiseksi keskeisin puolue on Vihreät ja kolmanneksi Keskusta. Niiden jälkeen tulevat SDP ja Vasemmisto. Perussuomalaiset on kuudentena.

Katsotaanpa yhteyksien voimakkuuksia puolueiden välillä:

 1. Vihr. -> Kesk. 1354
 2. Vihr. -> Kok. 1307
 3. SDP -> Kok. 1252
 4. Kok. -> SDP 948
 5. Kok. -> Vihr. 911
 6. Kesk. -> Kok. 898
 7. Vas. -> Vihr. 851
 8. Kok. -> Kesk. 848
 9. SDP -> Kesk. 833
 10. Kesk. -> Vihr. 798
 11. SDP -> Vihr. ja Vas. -> Kok. 783
 12. Vihr. -> SDP 726
 13. Kesk. -> SDP 691
 14. PS -> Kok. 686
 15. Vas. -> Kesk. 596
 16. Vihr. -> Vas. 571
 17. PS -> Vihr. 515
 18. PS -> Kesk. 498
 19. Vas. -> SDP 455
 20. Kok. -> Vas. 424

Listaa lukiessa voi arvata, että yhteydet eivät kerro vuorovaikutuksen laadusta. Jokainen Twitter-keskusteluja seurannut tietää, että esimerkiksi perussuomalaisilla ja vihreillä ehdokkailla on pikemminkin kylmä kuin lämmin suhde. Yhteydet kuvaavat ylipäätään vuorovaikutuksen voimakkuutta ja kuka saa huomiota keneltäkin.

Puolueiden suhteet Twitterissä: suosio

Jos halutaan päästä tarkastelemaan keskustelujen luonnetta, voisi verkostoanalyysin rinnalla tai sen osana käyttää tunneanalyysiä (sentiment analysis). Valitettavasti sellaisia suomenkielisiä tunneanalyysityökaluja en ole löytänyt, jotka olisivat suoraan tähän käytettävissä. (Vinkkejä otan mielelläni vastaan!)

Toinen vaihtoehto nimenomaan samanmielisyyden ja suosion tarkasteluun on rajata aineistoa vielä kerran niin, että mukana on vain ehdokkaiden ja sitä kautta puolueiden väliset retweetit. Tämä on helposti tehty.

Alla on puolueiden välisten retwiittien mukaan tehty verkostokartta, suodatettuna seitsemään keskeisimpään puolueeseen ja suurimpiin retwiittien määriin:

puolueet-rt-7-yhteydet-lkm_rajattu

Retwiittien perusteella tehty verkosto näyttää oleellisesti erilaiselta kuin edellä kaikkien yhteyksien pohjalta tehty. Esimerkiksi SDP on nyt lähempänä Vihreitä ja Vasemmistoa kuin Kokoomusta ja Keskustaa.

Lista voimakkaimmista retweet-yhteyksistä:

 1. SDP -> Vihr. 183
 2. Vas. -> Vihr. 159
 3. Vas. -> SDP 110
 4. SDP -> Vas. 108
 5. SDP -> Kok. 97
 6. Kok. -> Kesk. 95
 7. Vihr. -> Vas. 93
 8. Vas. -> FP 89
 9. PS -> Kok. 79
 10. Vihr. -> SDP 73
 11. Vihr. -> Kok. 72
 12. Kok. -> Vihr. 64
 13. SDP -> FP 64
 14. Kesk. -> Kok. 60
 15. Kok. -> SDP 55

Tästä voi tehdä muutamia päätelmiä:

 1. Toisiinsa kiintynein pari on SDP-Vihreät 256 keskinäisellä retweetillä. Tässä suhteessa Vihreät näyttää suunnan ja SDP peesaa.
 2. Toisena tulee Vasemmisto-Vihreät 252 retweetillä. Vihreät määrää tässäkin.
 3. Kolmanneksi vahvin pari on Vasemmisto-SDP 218 retweetillä. Suhde on hyvin tasapuolinen.
 4. Neljäntenä tulee nykyiset hallituskumppanukset Kokoomus-Keskusta 155 retweetillä. Keskusta määrää näiden välillä kaapin paikan.
 5. Viidentenä parivaljakkona on SDP-Kokoomus 152 retweetillä. Kokoomus vie ja SDP vikisee, Twitterissä.
 6. Kuudentena on Vihreät-Kokoomus 136 retweetillä. Niiden välillä tuskin riitoja nähdään.
 7. Perussuomalaiset on voimakkaasti suuntautunut Kokoomukseen, mutta ilman mainittavaa vastakaikua.

Todellisia voimakolmioita on oikeastaan vain kaksi:

 1. SDP-Vihreät-Vasemmisto (726)
 2. SDP-Vihreät-Kokoomus (544)

Voimakkaimmissa pareissa ja kolmioissa on suurimmista puolueista useimmin mukana SDP ja Vihreät sekä niiden jälkeen Kokoomus. Näiden puolueiden ehdokkaat ovat siis eniten osoittaneet samanmielisyyttä ja keskinäistä suosiota Twitter-keskusteluissa retweettaamalla toistensa twiittejä.

Nähtäväksi jää, toteutuuko sama vaalien jälkeen hallitusneuvotteluissa. 

 


Julkaisin edellisessä postauksessa verkostoanalyysin eduskuntavaalien ehdokkaiden Twitter-keskusteluista. Tässä artikkelissa käyn läpi verkostossa ilmenevät klusterit eli ryhmittymät.

Klusterin määritelmä on yksinkertainen: samaan klusteriin kuuluvat verkoston toimijat ovat lähempänä toisiaan kuin muita verkoston jäseniä.

Verkoston modulaarisuusarvo on 0,41. Selvästi positiivisena arvona se merkitsee, että verkostossa on nk. yhteisörakenne sen sijaan, että se olisi sattumanvarainen tai hajanainen. Tämä viittaa siihen, että verkoston rakenteella kuten klustereilla on todellista merkitystä sen jäsenille. Tämä on tietenkin odotettavaa, kun kyse on eduskuntavaaliehdokkaiden välisistä keskusteluista.

Mutta nyt klustereihin. Verkostokartassa klustereiden toimijat ja niistä lähtevät yhteydet on merkitty eri väreillä, tässä korostettuna:

ehdokkaat-1012-kaikki-2

Verkosto jakaantuu pääasiassa kymmeneen klusteriin. Ne perustuvat Gephi-analyysiohjelman modularisuusalgoritmin löytämään jakoon. Näihin klustereihin kuuluu n. 95 % kaikista verkostossa mukana olevista 1012 ehdokkaasta.

Yhteenveto klustereista ja niissä olevien ehdokkaiden puolueista (kunkin klusterin pääpuolueet alleviivattuina):

Klusteri Ehdokkaita % Puolueet
K1 150 15 % Vihreät 109, lisäksi mm. SDP 13, Kok., Kesk. ja RKP 6.
k2 143 14 % Vasemmisto 94, Feministinen puolue 20 ja SKP 10, lisäksi mm. Kok. ja Vihr. 3.
K3 135 13 % Keskusta 86, lisäksi mm. Virh. 11, SDP 11., Vas. 6., Kok. ja PS 4.
K4 130 13 % Kokoomus 101, lisäksi mm. SDP 9, Kesk. 5. ja RKP 4.
K5 98 10 % SDP 85, lisäksi mm. PS 4, Kok. ja Vihr. 3.
K6 97 10 % Perussuomalaiset 62, Tähtiliike 8, Suomen kansa ensin 4 ja Reformi 3, lisäksi mm. Kok. 10.
K7 73 7 % Piraattipuolue 33 ja Liberaalipuolue 11, lisäksi mm. Vihr. 10, Kok. 6, SDP ja PS 3.
K8 62 6 % Kristillisdemokraatit 42 ja RKP 19.
K9 47 5 % Siniset 35, lisäksi mm. SDP 5.
K10 29 3 % Liike Nyt 25, lisäksi mm. Kok. 2.
Yhteensä 964 95 %

Kuten taulukosta näkyy, klusterit muodostuivat pääosin puoluejakojen mukaisesti. Klusterianalyysia ei siis tehty puoluejakojen ohjaamana, vaan modulaarisuusalgoritmi muodosti klusterit ehdokkaiden Twitter-keskustelujen mukaan.

Tämä on kiinnostavaa: jos tehdään ajatusleikki, että puolueet perustettaisiin uudelleen (kuten Pekka Sauri vast’ikään esitti), olisi tuloksena ainakin Twitter-keskustelujen perusteella lähes nykyisen kaltainen puoluekartta. Tosin uudessa puoluekartassa voitaisiin verkostoanalyysin mukaan yhdistää seuraavat nykyiset puolueet:
1) Vasemmisto, Feministinen puolue ja SKP
2) Perussuomalaiset, Tähtiliike, Suomen kansa ensin ja Reformi
3) Piraattipuolue ja Liberaalipuolue
4) Kristillisdemokraatit ja RKP

Tässä klusterit merkittyinä verkostokarttaan:

klusterit-kartalla-rajattu

Tuloksia voi tarkastella myös niin päin, kuinka suuri osa kunkin puolueen ehdokkaista on samoissa ja eri klustereissa. Tämä antaa kuvan, kuinka yhtenäinen tai hajanainen joukko jokaisen puolueen ehdokkaat ovat olleet Twitter-keskusteluissa.

Seuraavassa taulukossa on mukana puolueet, joista oli vähintään 10 ehdokasta mukana analyysissä. Erityisen korkeat tai matalat prosentit on korostettu väreillä.

Puolue Ehdokkaita % Samassa klusterissa Eri klustereissa
Vihr. 141 14 % 77 % 23 %
Kok. 135 13 % 75 % 25 %
SDP 131 13 % 65 % 35 %
Vas. 108 11 % 87 % 13 %
Kesk. 102 10 % 84 % 16 %
PS 81 8 % 77 % 23 %
KD 50 5 % 84 % 16 %
Sin. 37 4 % 95 % 5 %
RKP 36 4 % 53 % 47 %
PP 35 3 % 94 % 6 %
LN 29 3 % 86 % 14 %
FP 22 2 % 91 % 9 %
SKP 13 1 % 77 % 23 %
LIB 11 1 % 100 % 0 %
TL 11 1 % 73 % 27 %

Käytännössä ehdokas sijoittuu eri klusteriin kuin puoluetoverinsa silloin, kun hän on ollut Twitter-keskusteluissa enemmän muiden puolueiden ehdokkaiden kanssa. Helpommin näin käy niille ehdokkaille, jotka ovat olleet ehdokkaiden välisissä Twitter-keskusteluissa passiivisia. Esimerkiksi jos ehdokkaalla on vain yksi yhteys verkostossa, mutta se sattuu olemaan ”väärän” puolueen klusterissa olevaan ehdokkaaseen, niin hän sijoittuu ko. klusteriin.

Verkostoanalyysin perusteella Twitter-keskusteluissa hajanaisimmat puolueet ovat olleet SDP ja ja RKP. Jälkimmäisen osalta vain hieman yli puolet ehdokkaista sijoittui samaan klusteriin.

Isoista puolueista yhtenäisimpiä ovat olleet Vasemmisto ja Keskusta. Ylipäätään isot puoleet olivat yllättävänkin yhtenäisiä. Pienemmillä ehdokasmäärillä korkea ”yhtenäisyysprosentti” on pikemminkin odotusarvo, sillä pienpuolueissa ehdokkaat todennäköisesti tuntevat toisensa hyvin muutenkin ja se näkyy myös Twitterissä.

Tuloksia tulkitessa on hyvä huomata, että Gephin modulaarisuusalgoritmi ei tuota eksakteja toistettavia tuloksia: tekemällä saman analyysin monta kertaa peräkkäin, tulokset ovat joka kerralla hieman erilaisia etenkin vähemmän vaikuttavien ehdokkaiden osalta, joilla on verkostossa vain harvoja yhteyksiä muihin. Algoritmia voidaan myös ohjata löytämään joko harvempia (isompia) tai useampia (pienempiä) klustereita. Tässä tapauksessa tein analyysin algoritmin oletusparametreilla.

Seuraavaksi käyn klusterit järjestyksessä läpi isoimmasta pienimpään (K1-K10). Nimeän klusterit sen mukaan, minkä puolueiden pääosa ehdokkaista on niissä mukana. Kaikki kuvat aukeavat klikkauksesta isompana uuteen ikkunaan.

K1: Vihreiden klusteri (150 ehdokasta, 15 %)

k1-6-150-14.82

Tässä klusterissa on valtaosa (109 / 77 %) Vihreiden Twitterissä olevista ehdokkaista. Lisäksi klusterissa on mm. 13 SDP:n, 6 Kok.:n, Kesk.:n ja RKP:n, 3 PS:n, 2 Vas.:n ja KD:n ehdokasta.

Klusterin TOP 10 keskeisimmät vaikuttajat:

Tunnus Nimi Puolue Sija Keskeisyys
@mariaohisalo Maria Ohisalo Vihr. 8 0,78
@emmakari Emma Kari Vihr. 9 0,76
@toukoaalto Touko Aalto Vihr. 10 0,75
@outialanko Outi Alanko-Kahiluoto Vihr. 16 0,65
@yanarozan Ozan Yanar Vihr. 33 0,51
@mikkonenkrista Krista Mikkonen Vihr. 41 0,48
@iiris_suomela Iiris Suomela Vihr. 50 0,41
@op_parviainen OlliPoika Parviainen Vihr. 53 0,40
@johannakarimaki Johanna Karimäki Vihr. 60 0,36
@miikkakeranen Miikka Keränen Vihr. 64 0,35

TOP-listan ulkopuolisia vaikuttajia ja muiden puolueiden ehdokkaita ovat mm. SDP:n Hussein al-Taee (@rauhantaee) ja Keskustan Arto Pirttilahti (@artopirttilahti).

Klusterin suosituimmat hashtagit:

wordcloud-k1-6-tagit

 

K2: Vasemmiston, FP:n ja SKP:n klusteri (143 ehdokasta, 14 %)

k2-2-143-14.13

Tässä klusterissa on valtaosa Vasemmiston (94 / 87 %), Feministisen puolueen (20 / 91 %) ja SKP (10 / 77 %) ehdokkaista. Lisäksi klusterissa on mm. 3 Kok.:n ja Vihr.:n sekä 2 Kesk.:n ja SDP:n ehdokasta.

Klusterin TOP 10 keskeisimmät vaikuttajat:

Tunnus Nimi Puolue Sija Keskeisyys
@liandersson Li Andersson Vas. 2 0,98
@paavoarhinmaki Paavo Arhinmäki Vas. 18 0,61
@veronikahonka Veronika Honkasalo Vas. 39 0,48
@hsarkkinen Hanna Sarkkinen Vas. 40 0,48
@silviamodig silvia modig Vas. 44 0,46
@akpekonen Aino-Kaisa Pekonen Vas. 55 0,39
@katjuaro Katju Aro FP 81 0,30
@tero_hoo Tero Hannula FP 86 0,29
@tiiamaija Tiia Lehtonen Vas. 93 0,28
@suldaansaid Suldaan Said Ahmed Vas. 110 0,23

Klusteri on puoluekentältään yhtenäinen: muiden puolueiden ehdokkaita ei löydy sen keskeisimmistä vaikuttajista.

Klusterin suosituimmat hashtagit:

wordcloud-k2-2-tagit

K3: Keskustan klusteri (135 ehdokasta, 13 %)

k3-3-135-13.34

Tässä klusterissa on valtaosa Keskustan (86 / 84 %) ehdokasta. Lisäksi klusterissa on mm. 11 Virh.:n ja SDP:n, 6 Vas.:n sekä 4 Kok.:n ja PS:n ehdokasta.

Klusterin TOP 10 keskeisimmät vaikuttajat:

Tunnus Nimi Puolue Sija Keskeisyys
@juhasipila Juha Sipilä Kesk. 3 0,92
@annikasaarikko Annika Saarikko Kesk. 13 0,68
@karnamikko Mikko Kärnä Kesk. 20 0,61
@tiilikainen Kimmo Tiilikainen Kesk. 25 0,56
@anttikaikkonen Antti Kaikkonen Kesk. 26 0,56
@katrikulmuni Katri Kulmuni Kesk. 43 0,47
@hannakaisaheikk Hannakaisa Heikkinen Kesk. 49 0,41
@epekoo Eeva Kärkkäinen Kesk. 51 0,41
@jarileppa Jari Leppä Kesk. 52 0,40
@mikalintila Mika Lintilä Kesk. 59 0,36

TOP-listan takaa vaikuttajista löyty muiden puolueiden ehdokkaista mm. Vihreiden Silja Keränen (@siljamp), SDP:n Riitta Mäkinen (@makinen_riitta) ja RKP:n Joakim Strand (@jocke_strand).

Klusterin suosituimmat hashtagit:

wordcloud-k3-3-tagit

K4: Kokoomuksen klusteri (130 ehdokasta, 13 %)

k4-1-130-12.85

Tässä klusterissa on valtaosa Kokoomuksen (101 / 75 %) ehdokkaista. Lisäksi klusterissa on mm. 9 SDP:n, 5 Kesk.:n ja 4 RKP:n ehdokasta.

Klusterin TOP 10 keskeisimmät vaikuttajat:

Tunnus Nimi Puolue Sija Keskeisyys
@petteriorpo Petteri Orpo Kok. 1 1,00
@kaimykkanen Kai Mykkänen Kok. 4 0,84
@sannigrahn Sanni Grahn-Laasonen Kok. 14 0,68
@anttihakkanen Antti Häkkänen Kok. 19 0,61
@saarasofia Saara-Sofia Sirén Kok. 23 0,58
@timoheinonen Timo Heinonen Kok. 27 0,55
@paularisikko Paula Risikko Kok. 29 0,53
@sarisarkomaa Sari Sarkomaa Kok. 30 0,53
@sarimultala Sari Multala Kok. 32 0,51
@villeskinnari Ville Skinnari SDP 34 0,51

TOP-listan takaa vaikuttajista löytyy mm. SDP:n  Eeva-Johanna Eloranta (@elorantaeevajoh) ja Pia Viitanen (@piaviitanensdp).

Klusterin suosituimmat hashtagit:

wordcloud-k4-1-tagit

K5: SDP:n klusteri (98 ehdokasta, 10 %)

k5-8-98-9.68

Tässä klusterissa on valtaosa SDP:n (85 / 65 %) ehdokkaista. Lisäksi klusterissa on mm. 4 PS:n sekä 3 Kok.:n ja Vihr.:n ehdokasta.

Klusterin TOP 10 keskeisimmät vaikuttajat:

Tunnus Nimi Puolue Sija Keskeisyys
@anttirinnepj Antti Rinne SDP 6 0,79
@marinsanna Sanna Marin SDP 7 0,79
@pilvitorsti Pilvi Torsti SDP 17 0,63
@timoharakka Timo Harakka SDP 31 0,53
@anttilindtman Antti Lindtman SDP 38 0,49
@tuulahaatainen Tuula Haatainen SDP 62 0,35
@tarjafilatov Tarja Filatov SDP 66 0,34
@tyttitup Tytti Tuppurainen SDP 76 0,30
@sirpa_paatero sirpa paatero SDP 77 0,30
@lindenaki Aki Linden SDP 84 0,29

TOP-listan takaa vaikuttajista löytyy muista puolueista mm. PS:n Sami Savio (@samisaviofi) ja Henri Häkkilä (@henrihakkila) sekä KD:n Elie El-Khouri (@elieelkhouri).

Klusterin suosituimmat hashtagit:

wordcloud-k5-8-tagit

K6: Perussuomalaisten, TL:n, SKE:n ja Ref.:n klusteri (97 ehdokasta, 10 %)

k6-15-97-9.58

Tässä klusterissa on valtaosa Perussuomalaisten (62 / 77 %), Seitsemän tähden liikkeen liikkeen (8 / 73 %), Suomen kansa ensin -puolueen (4 / 100 %) ja Reformi-liikkeen (3 / 100 %) ehdokkaista. Lisäksi klusterissa on mm. 10 Kok.:n ehdokasta.

Klusteri poikkeaa monista muista siinä, että sen keskeisimmät vaikuttajat tulevat useista puolueista: PS, Kok., Vihr. ja TL. Klusteria voi siis pitää koostumukseltaan sekalaisena, ja sitä määrittää pikemmin keskustelujen aiheet kuin puoluejaot.

Klusterin TOP 10 keskeisimmät vaikuttajat:

Tunnus Nimi Puolue Sija Keskeisyys
@halla_aho Jussi Halla-aho PS 22 0,59
@laurahuhtasaari Laura Huhtasaari PS 47 0,44
@villetavio Ville Tavio PS 67 0,34
@janimakelafi Jani Mäkelä PS 68 0,34
@attekaleva Atte Kaleva Kok. 101 0,25
@ir_rkp Riikka Purra PS 109 0,23
@willerydman Wille Rydman Kok. 115 0,23
@oula_silver Oula Silvennoinen Vihr. 126 0,20
@kokokansanpaavo Paavo Väyrynen TL 139 0,17
@miangrd Mia Nygård Kok. 155 0,16

TOP-listan takaa vaikuttajista löytyy mm. Reformi-liikkeen Panu Huuhtanen (@huuhtanenpanu) ja sitoutumaton Tiina Wiik (@swanoftuonela).

Klusterin suosituimmat hashtagit:

wordcloud-k6-15-tagit

K7: Sekalainen Piraattipuolueen ja LIB:in klusteri (73 ehdokasta, 7 %)

k7-4-73-7.21

Tässä klusterissa on valtaosa Piraattipuolueen (33 / 94 %) ja Liberaalipuolueen (11 / 100 %) ehdokkaista. Lisäksi klusterissa on mm. 10 Vihr.:n, 6 Kok.:n sekä 3 SDP:n ja PS:n ehdokasta.

Klusteri poikkeaa kaikista muista siinä, että sen keskeisimmät vaikuttajat ovat muiden kuin klusterin ”valtapuolueiden” ehdokkaita – vieläpä hyvin tunnettuja ja poliittisen kartan eri puolilta. Klusterin keskeisimmät vaikuttajat ovat Kokoomuksen ja Vihreiden ehdokkaita. Tätä klusteria voi luonnehtia koostumukseltaan sekalaiseksi, ja sitä määrittelevänä tekijänä voi pitää enemmän keskustelujen aiheita kuin ehdokkaiden puoluejakoja.

Klusterin TOP 10 keskeisimmät vaikuttajat:

Tunnus Nimi Puolue Sija Keskeisyys
@filsdeproust juhana vartiainen Kok. 5 0,80
@elinalepomaki Elina Lepomäki Kok. 12 0,69
@jyrkikasvi Jyrki J.J. Kasvi Vihr. 15 0,66
@mkiesilainen Mikko Kiesiläinen Vihr. 35 0,50
@annakontula Anna Kontula Vas. 42 0,47
@atteharjanne Atte Harjanne Vihr. 61 0,36
@teresammallahti Tere Sammallahti Kok. 65 0,35
@otsokivekas Otso Kivekäs Vihr. 79 0,30
@juhanikhr Juhani Kähärä LIB 87 0,29
@petruspennanen Petrus Pennanen PP 106 0,24

TOP-listan takaa vaikuttajista löytyy mm. Vihreiden Mikki Kauste (@mikkikauste) ja Kati Juva (@juvakati), Kokoomuksen Jocka Träskbäck (@jocka) sekä Liberaalipuolueen Amos Ahola (@legioona).

Klusterin suosituimmat hashtagit:

wordcloud-k7-4-tagit

K8: Kristillisdemokraattien ja RKP:n klusteri (62 ehdokasta, 6 %)

k8-7-62-6.13

Tässä klusterissa on valtaosa Kristillisdemokraattien (42 / 84 %) ja RKP:n (19 / 53 %) ehdokkaista. Lisäksi on yksi SDP:n ehdokas.

Klusterin TOP 10 keskeisimmät vaikuttajat:

Tunnus Nimi Puolue Sija Keskeisyys
@sariessayah Sari Essayah KD 24 0,58
@adleande Anders Adlercreutz RKP 28 0,54
@evabiaudet Eva Biaudet RKP 46 0,45
@anna_maja Anna-Maja Henriksson RKP 48 0,43
@paivirasanen Päivi Räsänen KD 88 0,28
@mikaelanylander Mikaela Nylander RKP 117 0,22
@saritanus Sari Tanus KD 122 0,21
@tuomelatiina Tiina Tuomela KD 142 0,17
@anterolaukkanen Antero Laukkanen KD 179 0,14
@siljamaria Silja Borgarsdóttir Sandelin RKP 207 0,10

Klusteri on puoluekentältään yhtenäinen: muiden puolueiden ehdokkaita ei löydy sen keskeisimmistä vaikuttajista. Yllä mainittu yksi SDP:n ehdokas on Pentti Arajärvi (@araj_pentti).

Klusterin suosituimmat hashtagit:

wordcloud-k8-7-tagit

K9: Sinisten klusteri (47 ehdokasta, 5 %)

k9-5-47-4.64

Tässä klusterissa on valtaosa Sinisen tulevaisuuden (35 / 95 %) ehdokkaista. Lisäksi on mm. 5 SDP:n ehdokasta.

Klusterin TOP 10 keskeisimmät vaikuttajat:

Tunnus Nimi Puolue Sija Keskeisyys
@sampoterho Sampo Terho Sin. 11 0,73
@simon_elo Simon Elo Sin. 21 0,59
@lindstrom_jari Jari Lindström Sin. 45 0,46
@tiinaelovaara Tiina Elovaara Sin. 54 0,39
@jniinisto Jussi Niinistö Sin. 69 0,34
@petterileino Petteri Leino Sin. 78 0,30
@tiinaplz Tiina Ahva Sin. 80 0,30
@ari_jalonen Ari Jalonen Kok./Sin. 95 0,28
@mattilapirkko Pirkko Mattila Sin. 113 0,23
@kulmalakari Kari Kulmala Sin. 176 0,14

TOP-listan takaa vaikuttajista löytyy mm. RKP:n Sabrina Kaleva (@sabrinakaleva). Muutoin klusterin keskeisimmät vaikuttajat ovat sinisiä.

Klusterin suosituimmat hashtagit:

wordcloud-k9-5-tagit

K10: Liike Nytin klusteri (29 ehdokasta, 3 %)

k10-0-29-2.87

Tässä klusterissa on valtaosa Liike Nytin (25 / 86 %) ehdokkaista. Lisäksi on mm. 2 Kok.:n ehdokasta.

Klusterissa on vain yksi ehdokkaiden välisissä Twitter-keskusteluissa keskeinen vaikuttaja. Siksi listaan alla muista poiketen vain viisi ehdokasta.

Klusterin TOP 5 keskeisimmät vaikuttajat:

Tunnus Nimi Puolue Sija Keskeisyys
@hjallisharkimo Hjallis Harkimo LN 56 0,38
@stenvall_nora Nora Stenvall LN 304 0,05
@pmerjonen Päivi Merjonen LN 321 0,05
@heleneauramo Helene Auramo LN 323 0,05
@osterlundjan Jan Österlund LN 348 0,04

Klusterin suosituimmat – ja tässä tapauksessa kaikki – hashtagit:

wordcloud-k10-0-tagit


Tein neljä vuotta sitten verkostoanalyysin viime eduskuntavaalien ehdokkaiden Twitter-verkostosta. Lisäksi tein analyysin valituksi tulleiden verkostosta sekä näiden yhteenvetona artikkelin. Nyt, kun eduskuntavaalit ovat taas ovella, päätin tarttua samaan haasteeseen toistamiseen.

Näiden välissä olleiden neljän vuoden aikana olen tehnyt lukuisia verkostoanalyysejä. Jälkikäteen ajatellen neljän vuoden takainen analyysini oli melko kevyttä kauraa, vaikka tuottikin kiinnostavia tuloksia. Silloin verkoston suhteet kuvasivat sitä, miten ehdokkaat seurasivat toisiaan Twitterissä.

Tällä kertaa verkostoanalyysin datana ja kohteena on ehdokkaiden väliset keskustelut Twitterissä edellisen 13 kk:n aikana laskettuna 11.3.2019 taaksepäin. Verkoston yhteydet kuvaavat ehdokkaiden välisiä vastauksia, mainintoja ja retweettejä.

Mitä järkeä Twitter-verkostoanalyysissä on?

 • Politiikkaa tehdään vaikutusvallalla ja yhteyksillä. Vaikutusvalta näkyy siinä, kenen keskustelunaloitukset saavat muilta vastauksia ja kannatusta sekä keneen omissa puheenvuoroissa viitataan. Vaikutusvaltaa voidaan selvittää keskusteluverkostoa analysoimalla.
 • Aineiston rajaus vain eduskuntavaaliehdokkaisiin perustuu siihen, että näin ehdokkaat tulevat arvottaneeksi toinen toisiaan. Kyse on siis eräänlaisesta vertaisarvioinnista.
 • Rajaus vain ehdokkaisiin on perusteltu myös siksi, että eduskuntaan valittavat kansanedustajat tulevat työskentelemään toistensa kanssa. On hyödyllistä arvioida jo ennen vaaleja, kenellä ehdokkaista on vaikutusvaltaa muihin. Äänestäjän näkökulmasta eduskuntaan tuskin kannattaa äänestää ehdokkaita, joita muut tulevat kansanedustajat eivät ole kiinnostuneita kuuntelemaan.
 • Verkostoanalyysi ei perustu puoluejakoon, sillä Twitter-keskustelut eivät ole jakaantuneet puolueiden mukaan. On kiinnostavaa nähdä, ketkä ehdokkaat ovat olleet keskusteluissa lähellä toisiaan yli puoluerajojen. Politiikassa on pystyttävä tehdä yhteistyötä ja löytää mahdollisuuksia vaikuttaa kompromissienkin kautta. Äänestäjän näkökulmasta eduskuntaan ei kannata äänestää ehdokkaita, jotka eivät kykene yhteistyöhön, vaan luovat oman kuplansa.

Pitkien puheiden jälkeen itse analyysiin.

23.3.2019 klo 13:15: Juttu on päivitetty uudella aineistohaulla, jossa on 30 uutta ehdokasta mukana. Tämän myötä TOP 100 -listalle tuli Jussi Halla-aho (PS), Saara Hyrkkö (Vihr.) tippui pois ja ehdokkaiden järjestykseen tuli joitain muutoksia. Myös verkosto- ja muut kuvat ovat uudet.

Hain listan ehdokkaista FinlandInc-nimisen käyttäjän Twitter-listasta. Hakuaikana listalla oli 1122 ehdokasta. Lista twiittaavista ehdokkaista ei ole täysin kattava, mutta kattavin, mitä oli saatavilla.

Aineiston eli twiitit pystyin hakemaan vain niiltä, joiden Twitter-tili oli julkinen. Lopullinen aineistohaku käsittää 1012 ehdokasta. Aika- ja käyttäjärajauksen jälkeen aineisto sisältää 19 186 yhteyttä eli ehdokkaiden välistä vastausta, mainintaa ja retwiittiä – jokaiseen näistä liittyy myös tietty twiitti.

Verkostoanalyysin ja -kartan tein Gephi-ohjelmalla. Alla olevat verkoston kuvat ovat siitä peräisin.

Verkostokartta eduskuntavaaliehdokkaista Twitterissä

Tässä kuvassa on koko eduskuntavaaliehdokkaiden Twitter-keskusteluverkosto (iso versio aukeaa klikkaamalla):

ehdokkaat-1012-kaikki

Tarkka verkostokartta on ladattavissa tästä PDF:nä.

Tässä on zoomattu verkoston keskustaan:

verkoston-keskus-1012

Jokainen verkostokartassa oleva toimijoiden eli ehdokkaiden välinen viiva on itse asiassa nuoli. Kyse on siis suunnatusta verkostosta. Nuolet kuvaavat, kuka on vastannut, maininnut tai retweetannut jonkun toisen twiittejä. Mitä useammin näin on tapahtunut, sitä vahvempi on nuolen paksuus eli yhteyden voimakkuus.

Verkostokartassa keskelle sijoittuu ne toimijat, jotka ovat keskimääräisesti lähimpänä kaikkia muita toimijoita eli heidän keskellään. Käytännössä he ovat ehdokkaita, joihin muut ehdokkaat ovat olleet useimmin vuorovaikutuksessa Twitterissä. Vastaavasti verkoston laidoilla on toimijoita, jotka eivät juurikaan ole olleet yhteydessä muihin. Analyysissä oli mukana myös ehdokkaita (88), joilla ei ollut lainkaan yhteyksiä muihin ehdokkaisiin, mutta heidät rajasin y.o. kuvasta pois. Verkostokartta on luotu käyttäen Gephin Force Atlas -algoritmia.

Verkostokartassa toimijat on merkitty eri kokoisilla pallukoilla. Pallukan koko määräytyy kunkin toimijan ominaisvektorikeskeisyyden (eigenvector centrality) mukaan. Se on verkostosta laskettu tunnusluku, joka kuvaa toimijan keskeisyyttä koko verkoston tasolla. Muitakin keskeisyyslukuja on useita, mutta ominaisvektori kuvaa mielestäni parhaiten sitä, mitä yleensä ymmärretään vaikuttavuudella tietyssä rajatussa ihmisjoukossa.

”Vaalit voitetaan keskeltä” kuuluu vanha viisaus ja se näyttää pitävän paikkansa verkostoanalyysinkin perusteella: vuoden 2015 eduskuntavaaleista tekemässäni analyysissä 50 keskeisimmästä ehdokkaasta peräti 82 % eli 41 ehdokasta tuli valituiksi ja kaksi pääsi varalle. Keskeisyys verkostoanalyysissä ennusti läpimenoa paremmin kuin ehdokkaiden seuraajamäärä, sillä 50 eniten seuratusta ehdokkaasta 76 % eli 38 meni läpi.

Verkostokartassa olevat värit kuvaavat verkoston klustereita eli ryhmittymiä. Ne ovat analyysiohjelman tilastollisesti laskemia ja kuvaavat sitä, että samaan klusteriin kuuluvat toimijat ovat keskimäärin lähempänä toisiaan kuin muita verkoston toimijoita. Klustereihin palaan tuonnempana.

Koko 1012 toimijan verkostoa on vaikea lukea paitsi suuren määrän vuoksi myös siksi, että verkosto on suhteellisen tiheä. Verkoston tiheyttä kuvaava keskimääräinen klusterointiluku on 0,253. Jos jokainen ehdokas olisi ollut vuorovaikutuksessa jokaisen toisen kanssa vähintään kerran, olisi lukema tasan 1.

Kohtalainen klusterointiluku yhdessä suuren yhteyksien määrän (19 186) kanssa kertoo siitä, että Twitter on merkittävä keskusteluympäristö eduskuntavaaliehdokkaiden välillä. Tämä antaa analyysille vahvuutta: aineistoa on enemmän kuin riittävästi ja se näyttää olevan tarkoitukseen sopivaa.

Keskeisimpien vaikuttajien verkosto

Keskityn tarkemmassa vaikuttaja-analyysissä 100 keskeisimpään (em. ominaisvektorin mukaan mitattuna) ehdokkaaseen. Heidän sijaintinsa verkostokartassa näkyy tässä kuvassa:

vaikuttajat-100-rajattu

Tarkkasilmäinen voi huomata, että isoimmat pallukat eli keskeisimmät toimijat löytyvät verkoston keskeltä. Vaikuttajien TOP 10 on tuttuja nimiä: @petteriorpo, @liandersson, @juhasipila, @kaimykkanen, @filsdeproust, @anttirinnepj, @marinsanna, @mariaohisalo, @emmakari ja @toukoaalto.

Tässä näkyy, että ollakseen merkittävä toimija, pitää olla vuorovaikutuksessa verkoston eri osien kanssa. Tai tarkalleen ottaen niin, että muut ovat yhteydessä sinuun – mikä lisää vaikeuskertoimia. Mutta et voi olla kovin keskeinen ja vaikutusvaltainen politiikko yli puoluerajojen, jos viihdyt vain omassa kuppikunnassasi. Ainakaan, jos vaikutusvaltaa mitataan aktiivisilla keskusteluyhteyksillä.

Vaikka keskeisimmät vaikuttajat sijoittuvat lähelle verkostokartan keskipistettä, useimmat heistä ovat myös selvästi oman klusterinsa (=saman väristen) muiden toimijoiden lähellä. Vähemmän merkittävät kunkin klusterin toimijat ovat kauempana verkoston keskipisteestä. Tämä kuvaa sitä, että vaikutusvaltaiset poliitikot eivät tyydy vain ”omiensa” suosioon, vaan osallistuvat laajempaan keskusteluun. Jos haluaa saada laajempaa vaikutusvaltaa, ei kannata pitäytyä vain tutussa ja turvallisessa somepiirissä.

Lähennetään kuvaa entisestään ja otetaan tarkasteluun vain 42 verkoston keskeisintä toimijaaa:

vaikuttajat-42-rajattu

Nyt ollaan koko verkoston dynamiikkaa ajatellen tärkeimmässä tarkastelun tasossa. Käytännössä nämä muutamat vaikutusvaltaisimmat ehdokkaat ovat niitä, jotka ikään kuin ”määräävät”, mitkä aiheet nousevat verkostossa keskusteluun ja mitä merkityksiä niille muodostetaan. Kyse on siitä, kenelle vastataan, keneen viitataan ja kenen mielipiteitä kannatetaan retwiittaamalla niitä. Kuvassa on siis ne ehdokkaat, jotka ovat olleet Twitter-keskusteluissa tärkeimpiä mielipidevaikuttajia suhteessa muihin ehdokkaisiin.

Politiikassa sanotaan olevan ratkaisevaa se, kuka määrittelee keskustelun agendan. Yksittäisiä tapahtumia ja asioita oleellisempaa on, kuka onnistuu antamaan niille merkityksiä, jotka tulevat laajemman piirin hyväksymiksi. Tämän takia on merkittävää, kenellä on sellaista sanottavaa, jota muut ovat valmiita kuulemaan ja seuraamaan.

Ei ole mikään ihme, että verkostoanalyysin mukaan vaikuttavimmat ehdokkaat ovat puolueidensa julkisuudessa näkyvimpiä henkilöitä. Twitter ei ole muusta politiikasta ja julkisesta keskustelusta erillään, vaan nykyisin tärkeä osa niitä.

Verkostoanalyysillä ja muilla tilastollisilla menetelmillä saadaan paitsi verkostokartat, klusterit ja keskeisyysluvut, myös lukuisia muita tunnuslukuja, jotka kuvaavat toimijoiden asemaa verkostossa. Käytin ehdokkaiden analyysissä  noin kymmentä tunnuslukua. Referoin jäljessä keskeisimpiä havaintoja ja ehdokkaita Twitterissä erottavia tekijöitä.

Ehdokkaiden TOP 100 vaikuttajat

Alla on lista sadasta Twitterissä vaikuttavimmasta eduskuntavaaliehdokkaasta.  Vaikuttavuus perustuu em. ominaisvektorikeskeisyyslukuun. Kyseessä on suhdeluku: verkoston keskeisin eli Petteri Orpo saa näin luvuksi 1,00 ja muiden ehdokkaiden keskeisyys on suhteessa häneen. Painotan, että jo pääsy TOP 100 -listalle on hyvä suoritus.

Lisäksi on huomioita ehdokasta koskevista havainnoista koskien nimenomaan ehdokkaiden välisiä Twitter-keskusteluja. Sama luonnehdinta ei välttämättä päde ehdokkaiden muuhun Twitterin käyttöön, sillä se ei ole ollut analyysin kohteena. Luonnehdinnat perustuvat ehdokkaiden väliseen vertailuun ja kriteerit ovat samat kaikille. Avaan huomioiden merkitystä tarkemmin listan alla.

# Tunnus Nimi Puolue Keskeisyys
1. @petteriorpo Petteri Orpo Kok. 1,00
Verkoston keskeisin ja välillisin toimija eli mainitaan usein muiden twiiteissä ja yhdistää eniten muita toimijoita.  Ei erityisen aktiivinen Twitterissä. Ei kuplaantunut.
2. @liandersson Li Andersson Vas. 0,98
Lähes keskeisin toimija. Saa paljon retwiittejä ja kohtalaisesti vastauksia. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
3. @juhasipila Juha Sipilä Kesk. 0,92
Kolmanneksi keskeisin toimija, mutta enimmäkseen harmiton. Ei ole erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. Seuraa hyvin harvoja muita Twitterin käyttäjiä. Ei kuplaantunut.
4. @kaimykkanen Kai Mykkänen Kok. 0,84
Keskeinen, mutta enimmäkseen harmiton. Aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
5. @filsdeproust juhana vartiainen Kok. 0,80
Merkittävä keskustelun herättäjä ja saa myös kohtalaisesti retwiittejä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
6. @anttirinnepj Antti Rinne SDP 0,79
Enimmäkseen harmiton. Ei ole erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. Seuraa vain harvoja muita Twitterin käyttäjiä.
7. @marinsanna Sanna Marin SDP 0,79
Saa kohtalaisesti retwiittejä ja vastauksia. Aktiivinen Twitterin käyttäjä ja osallistuja ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
8. @mariaohisalo Maria Ohisalo Vihr. 0,78
Saa paljon retwiittejä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä ja osallistuja ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.83).
9. @emmakari Emma Kari Vihr. 0,76
Saa paljon retwiittejä ja kohtalaisesti vastauksia.
10. @toukoaalto Touko Aalto Vihr. 0,75
Saa paljon vastauksia ja kohtalaisesti retwiittejä.
11. @sampoterho Sampo Terho Sin. 0,73
Enimmäkseen harmiton. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa, eikä juuri seuraa muita Twitterin käyttäjiä.
12. @elinalepomaki Elina Lepomäki Kok. 0,69
Saa kohtalaisesti retwiittejä.
13. @annikasaarikko Annika Saarikko Kesk. 0,68
Saa kohtalaisesti vastauksia. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä. Ei kuplaantunut.
14. @sannigrahn Sanni Grahn-Laasonen Kok. 0,68
Saa kohtalaisesti vastauksia. Ei kuplaantunut.
15. @jyrkikasvi Jyrki J.J. Kasvi Vihr. 0,66
Merkittävä keskustelun herättäjä ja saa myös kohtalaisesti retwiittejä. Hyvin aktiivinen Twitterin käyttäjä.
16. @outialanko Outi Alanko-Kahiluoto Vihr. 0,65
Saa kohtalaisesti retwiittejä. Aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
17. @pilvitorsti Pilvi Torsti SDP 0,63
Saa kohtalaisesti retwiittejä. Aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
18. @paavoarhinmaki Paavo Arhinmäki -4- Vas. 0,61
Merkittävä keskustelun herättäjä ja saa myös paljon retwiittejä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
19. @anttihakkanen Antti Häkkänen Kok. 0,61
Enimmäkseen harmiton. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
20. @karnamikko Mikko Kärnä Kesk. 0,61
Merkittävä keskustelun herättäjä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
21. @simon_elo Simon Elo Sin. 0,59
Saa kohtalaisesti vastauksia muilta. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
22. @halla_aho Jussi Halla-aho PS 0,59
Saa kohtalaisesti retweettejä ja vastauksia.  Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. Seuraa hyvin harvoja muita Twitterin käyttäjiä.
23. @saarasofia Saara-Sofia Sirén Kok. 0,58
Saa kohtalaisesti retwiittejä. Aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
24. @sariessayah Sari Essayah KD 0,58
Enimmäkseen harmiton, mutta aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. Lähes verkoston välillisin.
25. @tiilikainen Kimmo Tiilikainen Kesk. 0,56
Saa kohtalaisesti retwiittejä.
26. @anttikaikkonen Antti Kaikkonen Kesk. 0,56
Kohtalainen keskustelun herättäjä.
27. @timoheinonen Timo Heinonen Kok. 0,55
Merkittävä suunnannäyttäjä ja keskustelun herättäjä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
28. @adleande Anders Adlercreutz RKP 0,54
Merkittävä suunnannäyttäjä ja saa paljon vastauksia. Aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
29. @paularisikko Paula Risikko Kok. 0,53
Hyvin harmiton. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. Seuraa hyvin harvoja muita Twitterin käyttäjiä.
30. @sarisarkomaa Sari Sarkomaa Kok. 0,53
Saa kohtalaisesti vastauksia ja retwiittejä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä ja osallistuja ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
31. @timoharakka Timo Harakka SDP 0,53
Saa paljon retwiittejä ja kohtalaisesti vastauksia.
32. @sarimultala Sari Multala Kok. 0,51
Enimmäkseen harmiton. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan.
33. @yanarozan Ozan Yanar Vihr. 0,51
Saa paljon retwiittejä ja vastauksia.
34. @villeskinnari Ville Skinnari SDP 0,51
Enimmäkseen harmiton. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. Ei erityisen aktiivinen Twitterin käyttäjä. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.97).
35. @mkiesilainen Mikko Kiesiläinen #420 Vihr. 0,50
Merkittävä suunnannäyttäjä ja keskustelun herättäjä.
36. @artosatonen Arto Satonen Kok. 0,50
Saa paljon vastauksia ja kohtalaisesti retwiittejä. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.61).
37. @vuornos Henrik Vuornos Kok. 0,49
Saa paljon vastauksia ja kohtalaisesti retwiittejä. Aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.67).
38. @anttilindtman Antti Lindtman SDP 0,49
Saa kohtalaisesti vastauksia. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. Seuraa hyvin harvoja muita Twitterin käyttäjiä.
39. @veronikahonka Veronika Honkasalo Vas. 0,48
Merkittävä suunnannäyttäjä ja keskustelun herättäjä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
40. @hsarkkinen Hanna Sarkkinen Vas. 0,48
Saa kohtalaisesti retwiittejä.
41. @mikkonenkrista Krista Mikkonen Vihr. 0,48
Saa paljon retwiittejä ja kohtalaisesti retwiittejä. Aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
42. @annakontula Anna Kontula Vas. 0,47
Merkittävä suunnannäyttäjä ja saa kohtalaisesti vastauksia. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.20).
43. @katrikulmuni Katri Kulmuni Kesk. 0,47
Enimmäkseen harmiton. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.91).
44. @silviamodig silvia modig Vas. 0,46
Saa kohtalaisesti vastauksia.
45. @lindstrom_jari Jari Lindström Sin. 0,46
Saa paljon vastauksia.
46. @evabiaudet Eva Biaudet RKP 0,45
Enimmäkseen harmiton. Aktiivinen Twitterin käyttäjä. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan.
47. @laurahuhtasaari Laura Huhtasaari PS 0,44
Saa paljon vastauksia ja kohtalaisesti retwiittejä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
48. @anna_maja Anna-Maja Henriksson RKP 0,43
Saa kohtalaisesti retwiittejä.
49. @hannakaisaheikk Hannakaisa Heikkinen Kesk. 0,41
Saa paljon vastauksia. Ei erityisen aktiivinen Twitterin käyttäjä.
50. @iiris_suomela Iiris Suomela Vihr. 0,41
Merkittävä suunnannäyttäjä ja saa paljon vastauksia.
51. @epekoo Eeva Kärkkäinen Kesk. 0,41
Keskustelun herättäjä ja saa paljon myös retwiittejä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.20).
52. @jarileppa Jari Leppä Kesk. 0,40
Enimmäkseen harmiton. Ei juurikaan aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. Ei juuri seuraa muita Twitterin käyttäjiä.
53. @op_parviainen OlliPoika Parviainen Vihr. 0,40
Suunnannäyttäjä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
54. @tiinaelovaara Tiina Elovaara Sin. 0,39
Saa paljon vastauksia ja kohtalaisesti retwiittejä. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä.
55. @akpekonen Aino-Kaisa Pekonen Vas. 0,39
Saa paljon retwiittejä. Ei erityisen aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
56. @hjallisharkimo Hjallis Harkimo LN 0,38
Saa paljon vastauksia ja kohtalaisesti retwiittejä. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. Seuraa hyvin harvoja muita Twitterin käyttäjiä. Ei kuplaantunut.
57. @amvirolainen Anne-Mari Virolainen Kok. 0,38
Enimmäkseen harmiton.
58. @marileenat Mari-Leena Talvitie Kok. 0,37
Hyvin harmiton. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.94).
59. @mikalintila Mika Lintilä Kesk. 0,36
Enimmäkseen harmiton. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
60. @johannakarimaki Johanna Karimäki Vihr. 0,36
Saa paljon retwiittejä. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.35).
61. @atteharjanne Atte Harjanne Vihr. 0,36
Saa paljon retwiittejä. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.25).
62. @tuulahaatainen Tuula Haatainen SDP 0,35
Enimmäkseen harmiton. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä.
63. @swheimo Sinuhe Wallinheimo Kok. 0,35
Suunnannäyttäjä ja saa myös kohtalaisesti vastauksia. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan.
64. @miikkakeranen Miikka Keränen Vihr. 0,35
Suunnannäyttäjä ja saa myös paljon vastauksia. Hyvin aktiivinen Twitterin käyttäjä. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 0.90).
65. @teresammallahti Tere Sammallahti Kok. 0,35
Keskustelun herättäjä ja saa myös paljon retwiittejä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä. Seuraa hyvin harvoja muita Twitterin käyttäjiä.
66. @tarjafilatov Tarja Filatov SDP 0,34
Suunnannäyttäjä ja saa myös kohtalaisesti vastauksia. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan.
67. @villetavio Ville Tavio PS 0,34
Saa paljon retwiittejä ja vastauksia. Seuraa hyvin harvoja muita Twitterin käyttäjiä.
68. @janimakelafi Jani Mäkelä PS 0,34
Keskustelun herättäjä. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
69. @jniinisto Jussi Niinistö Sin. 0,34
Enimmäkseen harmiton.
70. @tuomaskurttila Tuomas Kurttila SDP 0,34
Suunnannäyttäjä.
71. @vanhanenmatti Matti Vanhanen Kesk. 0,34
Saa kohtalaisesti retwiittejä ja vastauksia. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa ja usein omassa kuplassaan.
72. @kosonenhanna Hanna Kosonen Kesk. 0,33
Saa kohtalaisesti retwiittejä. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan.
73. @mialaiho Mia Laiho Kok. 0,31
Saa paljon retwiittejä. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 0.86).
74. @tuomopuumala Tuomo Puumala Kesk. 0,31
Hyvin harmiton. Ei juurikaan aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
75. @samelisivonen Sameli Sivonen Vihr. 0,30
Saa paljon retwiittejä ja vastauksia. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.57).
76. @tyttitup Tytti Tuppurainen SDP 0,30
Saa kohtalaisesti retwiittejä. Aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
77. @sirpa_paatero sirpa paatero SDP 0,30
Saa kohtalaisesti retwiittejä ja vastauksia. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. Aktiivinen Twitterin käyttäjä.
78. @petterileino Petteri Leino Sin. 0,30
Keskustelun herättäjä ja saa kohtalaisesti myös retwiittejä, mutta usein omassa kuplassaan. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.93).
79. @otsokivekas Otso Kivekäs Vihr. 0,30
Saa paljon retwiittejä ja vastauksia. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä.
80. @tiinaplz Tiina Ahva Sin. 0,30
Keskustelun herättäjä ja saa myös kohtalaisesti retwiittejä, mutta usein omassa kuplassaan.
81. @katjuaro Katju Aro FP 0,30
Saa paljon retwiittejä ja kohtalaisesti myös vastauksia. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.87).
82. @kurvisentwiit Antti Kurvinen Kesk. 0,29
Enimmäkseen harmiton. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.93).
83. @sofiavikman Sofia Vikman Kok. 0,29
Saa kohtalaisesti retwiittejä. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan.
84. @lindenaki Aki Linden SDP 0,29
Suunnannäyttäjä ja saa myös kohtalaisesti vastauksia. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa. Ei juuri seuraa muita Twitterin käyttäjiä. Ei kuplaantunut.
85. @guzenina Maria Guzenina SDP 0,29
Saa paljon retwiittejä. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa ja usein omassa kuplassaan.
86. @tero_hoo Tero Hannula 80 FP 0,29
Suunnannäyttäjä ja keskustelun herättäjä. Hyvin aktiivinen Twitterin käyttäjä.
87. @juhanikhr Juhani Kähärä LIB 0,29
Keskustelun herättäjä ja saa myös paljon retwiittejä, mutta usein omassa kuplassaan. Seuraa hyvin harvoja muita Twitterin käyttäjiä.
88. @paivirasanen Päivi Räsänen KD 0,28
Saa kohtalaisesti vastauksia. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.
89. @kristakiuru Krista Kiuru SDP 0,28
Enimmäkseen harmiton. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa.  Seuraa hyvin harvoja muita Twitterin käyttäjiä.
90. @orastynkkynen Oras Tynkkynen Vihr. 0,28
Saa paljon retwiittejä ja kohtalaisesti vastauksia. Aktiivinen Twitterin käyttäjä. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. Seuraa hyvin harvoja muita Twitterin käyttäjiä.
91. @anuvehvilainen Anu Vehviläinen Kesk. 0,28
Saa kohtalaisesti retwiittejä ja vastauksia.
92. @hannelevestola Hannele Vestola Vihr. 0,28
Suunnannäyttäjä ja saa myös paljon vastauksia. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.13).
93. @tiiamaija Tiia Lehtonen 9 Vas. 0,28
Suunnannäyttäjä ja keskustelun herättäjä. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 1.04).
94. @jaanapelkonen Jaana Pelkonen Kok. 0,28
Enimmäkseen harmiton. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä.
95. @ari_jalonen Ari Jalonen Kok./Sin. 0,28
Enimmäkseen harmiton. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan.
96. @niinaratilainen Niina Ratilainen Vihr. 0,28
Suunnannäyttäjä ja saa myös paljon vastauksia. On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia seuraamalla runsaasti muita (TFF: 0.99).
97. @kaisamirjam Kaisa Hernberg Vihr. 0,27
Suunnannäyttäjä ja saa kohtalaisesti myös vastauksia. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan.
98. @ailapaloniemi Aila Paloniemi Kesk. 0,27
Hyvin harmiton. Aktiivinen ehdokkaiden välisissä keskusteluissa, mutta usein omassa kuplassaan. Ei juuri seuraa muita Twitterin käyttäjiä. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä.
99. @juttaurpilainen Jutta Urpilainen SDP 0,27
Saa kohtalaisesti retwiittejä. Ehdokkaiden välisissä keskusteluissa usein omassa kuplassaan. Ei juuri seuraa muita Twitterin käyttäjiä. Ei erityisen aktiivinen Twitterissä.
100. @jokinenkalle Kalle Jokinen Kok. 0,25
Saa kohtalaisesti retwiittejä. Ei juurikaan aktiivinen Twitterissä tai ehdokkaiden välisissä keskusteluissa ja usein omassa kuplassaan. Ei juuri seuraa muita Twitterin käyttäjiä.

Huomioiden selityksiä:

 • Suunnannäyttäjä: Saa suhteellisesti muita enemmän retwiittejä. Toimijalla on seuraajia, jotka ovat halukkaita kannattamaan hänen esiin nostamiaan teemoja. Voivat olla voimakkaasti mielipiteitä jakavia henkilöitä sekä aiheuttaa polarisaatiota keskusteluissa.
 • Keskustelun herättäjä: Saa suhteellisesti muita enemmän suoria vastauksia twiitteihinsä. Kertoo siitä, että henkilöllä on sanottavaa, jota muut kuuntelevat ja ryhtyvät keskusteluun, vaikka eivät aina olisi henkilön kanssa samaa mieltä.
 • Enimmäkseen harmiton: Saa suhteellisen vähän retwiittejä ja suoria vastauksia. Keskeisyys verkostossa perustuu siihen, että henkilö mainitaan muiden twiiteissä esimerkiksi muun asemansa vuoksi. Nämä henkilöt ovat usein passiivisia keskusteluissa.
 • Ei kuplaantunut: Perustuu toimijan matalaan paikalliseen klusterointilukuun (clustering coefficient < 0,10), joka kertoo, että henkilön verkosto on laaja eikä sisäänpäin kääntynyt kuppikunta.
 • Omassa kuplassaan: Perustuu toimijan suhteellisesti ottaen korkeaan paikalliseen klusterointilukuun (> 0,20). Henkilö on muita useammin keskusteluissa sellaisten kanssa, jotka kuuluvat hänen kanssaan samaan klusteriin tai ovat muuten verkostossa lähellä.
 • Aktiivinen Twitterin käyttäjä: Perustuu toimijan selvästi muita suurempaan twiittien määrään.
 • On saattanut pyrkiä keräämään seuraajia…: Perustuu toimijan muita tavallista matalampaan TFF-lukemaan (Twitter Follower-Friend Ratio), joka kertoo toimijan seuraajien ja seurattavien lukumäärän suhteen. Jos lukema on alle 1,00, henkilöllä on enemmän seurattavia kuin seuraajia. Twitterissä on yleinen ilmiö, että jotkut pyrkivät saamaan uusia seuraajia seuraamalla massiivisesti muita, jotta nämä seuraisivat vastavuoroisesti häntä. (Todellisuudessa paljon tehokkaampi tapa saada seuraajia on esimerkiksi se, että on jotain kiinnostavaa sanottavaa keskusteluissa.)

Puolueet ehdokkaiden TOP 100 -listalla

Ehdokkaiden TOP 100 -listan vaikuttajat jakaantuvat eri puolueisiin seuraavasti:

ehdokkaat-top100-puolueet-2

Alla on sama taulukossa sekä suunnannäyttäjät, keskustelun herättäjät ja usein omissa kuplissaan keskustelijat:

Puolue TOP 100
-ehdokkaita
Suunnan-
näyttäjiä
Keskustelun
herättäjiä
Usein omissa
kuplissaan
Kok. 21 2 3 7
Vihr. 19 7 2 5
Kesk. 16 0 3 4
SDP 15 3 0 6
Vas. 8 3 3 0
Sin. 7 0 2 2
PS 4 0 1 0
RKP 3 1 0 1
KD 2 0 0 0
FP 2 1 1 0
LIB 1 0 1 1
LN 1 0 0 0
Kok./Sin. 1 0 0 1
Yhteensä 100 17 16 27

Kokoomus ja Vihreät ovat analyysin perusteella Twitterissä vahvoilla. Sama havainto on tehty useissa aiemmissakin analyyseissä. Heidän jälkeensä tulevat Keskusta ja SDP.

Eduskuntavaalien ehdokkaiden keskustelujen aiheet

Twitter-keskustelujen aiheet konkretisoituvat keskusteluissa käytettyihin hashtageihin. Tavallisesti uuden puheenaiheen noustessa esiin sille keksitään nopeasti yksilöllinen hashtag, joka mahdollistaa sekä aiheen seuraamisen että siihen osallistumisen.

Tein sanapilven kaikista aineiston (19 186 yhteyden) twiiteissä käytetyistä hashtageista. Sanapilvessä isoimpina ovat ne hashtagit, joihin liittyy eniten yhteyksiä eli jotka ovat aiheuttaneet eniten keskustelua ehdokkaiden välillä.

wordcloud-kaikki-1012-tagit-rajattu

Useimmin ehdokkaiden Twitter-keskusteluissa on käytetty hashtageja #sote, #vaalit2019, #vihreät, #kokoomus, #politiikka, #keskusta, #yleastudio ja #ilmastonmuutos.

Tässä lista suosituimmista hashtageista ja niihin liittyvien yhteyksien määristä:

Hashtag Yhteyksiä
#vaalit2019 700
#sote 661
#vihreät 487
#kokoomus 444
#politiikka 369
#keskusta 289
#yleastudio 254
#eduskuntavaalit2019 212
#ilmastonmuutos 206
#eduskunta 189
#koulutus 169
#vasemmisto 142
#suomiareena 140
#sdp 138
#helsinki 122
#hallitus 121
#piraatit 110
#helvaltuusto 106
#maksuton2aste 103
#eduskuntavaalit 100
#tasaarvo 100
#oulu 97
#ilmastovaalit 96
#vaalit 94
#nuoret 93
#ilmasto 88
#lapset 77
#turpo 75
#maakuntauudistus 69
#demokratia 69
#tulevaisuuslinja 68
#aktiivimalli 65
#perustulo 61
#siksitiede 59
#abortti 58
#mielenterveys 56
#ykkösaamu 56
#sosiaaliturva 55
#liikenyt 54
#soini 51
#perussuomalaiset 50
#samasuunta 50
#pirkanmaa 50

Tein sanapilven samalla periaatteella myös twiiteissä olevien linkkien domaineista:

wordcloud-kaikki-domainit-1012-rajattu.png

Eniten ehdokkaiden välisissä Twitter-keskusteluissa on mainittu linkkejä, jotka johtavat sivustoihin uusisuomi.fi, yle.fi, hs.fi, iltalehti.fi ja verkkouutiset.fi.

Lista domaineihin liittyvien yhteyksien määristä:

Domain (twiittien linkeissä) Yhteyksiä
uusisuomi.fi 188
yle.fi 134
hs.fi 125
iltalehti.fi 76
verkkouutiset.fi 59
facebook.com 56
is.fi 46
vihreat.fi 38
kansanuutiset.fi 30
demokraatti.fi 25
eduskunta.fi 23
helsinki.fi 23
aamulehti.fi 20
suomenuutiset.fi 19
youtube.com 19
youtu.be 19
tinyurl.com 18
ts.fi 18
suomenmaa.fi 17
bit.ly 16
talouselama.fi 15
vamlas.fi 13
kansalaisaloite.fi 11
instagram.com 11
ossitiihonen.com 9
kauppalehti.fi 9
kdlehti.fi 9
sttk.fi 9
pohjalainen.fi 8
kokoomus.fi 8
pekkarautio.fi 7
duunitori.fi 7
libera.fi 7
ruutu.fi 7
jocka.fi 7
ksml.fi 7
ilmastoveivi2019.fi 6
toivoajatuspaja.fi 6
theguardian.com 6
mtvuutiset.fi 6
ellunkanat.fi 6
hel.fi 6
goo.gl 6
hbl.fi 6
maaseuduntulevaisuus.fi 5
valtioneuvosto.fi 5
sumall.com 5
flickr.com 5
ilkka.fi 5
oaj.fi 5
apu.fi 5

 

Verkoston klusterit sekä niiden vaikuttajat ja puheenaiheet

Jatkan verkostoanalyysin tulosten perkaamista käymällä läpi verkoston klusterit toisessa artikkelissa.
Nostan hattua, jos luit tänne asti. :)