Tietosuojavaltuutettu (TSV) julkaisi 8.12.2021 päätöksensä antaa siivousyritykselle huomautuksen asiakkaiden henkilötietojen välittämisestä työntekijöiden henkilökohtaisiin puhelimiin WhatsAppilla.

Kiireisimmät ehtivät jo tulkita päätöstä niin, ettei WhatsAppia enää voisi käyttää lainkaan yrityksissä. Toiset taas ehdottivat tilalle Signalia tai jotain muuta turvallisemmaksi miellettyä pikaviestisovellusta. Kumpikaan näistä johtopäätöksistä ei kuitenkaan pidä yhtä TSV:n päätöksen kanssa.

Mitä tietosuojavaltuuten päätös koski?

Päätös koski siivousalan yritystä. Yrityksen asiakkaat antavat seuraavia tietoja tilatessaan siltä siivouspalveluja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Ovikoodi tai avainboksin numero

Rekisterinpitäjän näkökulmasta kyse on henkilötiedoista, joita sen tulee EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti suojata. Rekisterinpitäjän velvollisuudet käydään tämän osalta läpi TSV:n päätöksen (PDF) ”sovellettava lainsäädäntö” -osassa. Keskeinen periaate on riskiperusteisuus ja riskiarvion perusteella tehtävät organisatoriset ja tekniset suojatoimet, joilla estetään varsinkin henkilötietojen päätyminen ulkopuolisille.

TSV toteaa päätöksessään:

”Erityisesti osoitteiden, ovikoodien ja avainboksien numeroiden kohdalla kyse on ollut tiedoista, joiden päätymisestä sivulliselle voi aiheutua rekisteröidylle selkeää haittaa.”

Avaan lähemmin, millainen riski edellä mainittuihin henkilötietoihin liittyy:

 • Nimi: tunnistetieto, ei erityisen arkaluontoinen tieto, riskinä on lähinnä nimen paljastuminen. Nimen avulla voidaan hakea lisätietoa esimerkiksi henkilön taloudellisesta asemasta.
 • Osoite: riski voi olla tavanomainen tai suuri, jos henkilöllä on syytä pelätä turvallisuutensa vuoksi. Riski liittyy nimenomaan yksityishenkilön kotiosoitteen paljastumiseen. Julkisissa rekistereissä on tätä varten käytössä turvakielto. Mahdollista turvakieltoa yritys-rekisterinpitäjä ei yleensä tiedä, mutta riskiarviossa on otettava huomioon mahdollisesti henkilölle koituvan riskin suuruus ja todennäköisyys.
 • Puhelinnumero: riski voi olla tavanomainen tai suuri, ks. edellä.
 • Ovikoodi tai avainboksin numero: riski on ilmeisen suuri, jos näillä tiedoilla on ulkopuolisen mahdollista päästä yksityishenkilön kotiin.
 • Lisäksi on mainittava tieto siivouspalvelujen käytöstä. Sitä en pidä erityisen arkaluontoisena tai muuten riskipitoisena tietona, mutta suhtautuminen sen paljastumiseen riippunee henkilöstä.

Oleellista tapauksessa on, että kyse on henkilötiedoista, joihin voi liittyä suuri riski niiden päätyessä ulkopuolisten saataville.

Tilatessaan yritykseltä siivouksen asiakas ei voi odottaa, että hänen luottamuksellisesti antamansa tiedot päätyisivät millekään muulle taholle kuin siivousyritykselle ja niille sen työntekijöille, joille se on tarpeen siivousta varten.

Tässä tapauksessa henkilötietoja oli lähetetty yrityksen toimesta WhatsApp-viesteillä sen työntekijöille. TSV:n päätöksen perusteella käytössä on ollut niin yrityksen kuin työntekijöiden osalta WhatsAppin normaali kuluttajaversio, eikä yrityksille tarkoitettu WhatsApp Business.

Rekisterinpitäjän velvollisuus on tehdä riskejä vastaavat suojatoimet. Suojatoimet voivat olla ”organisatorisia” eli toiminnan järjestämiseen liittyviä (vastuut, salassapitovelvollisuudet, ohjeistukset, valvonta, sopimukset jne.) tai ”teknisiä” (esim. salaus ja käyttäjäkohtaiset oikeudet). Oleellista on, että ne on tehty riskiarvion mukaisesti siten, ettei henkilötietoihin kohdistuvaa riskiä suojatoimien jälkeen enää voida pitää korkeana.

Tässä tapauksessa TSV arvioi suojatoimet riittämättömiksi mm. seuraavilla perusteilla:

 • Rekisterinpitäjällä ei ole keinoja valvoa, miten henkilötietoja käytetään WhatsAppissa, tai asettaa muutoinkaan käytölle rajoituksia.
 • Esimerkiksi puhelimen kadotessa WhatsApp-viestit voivat päätyä ulkopuolisten luettavaksi.
 • WhatsAppin käyttö perustuu yksityishenkilöiden tekemiin sopimuksiin, jolloin yritys ei voi vedota sen sopimusehtoihin esim. vastuukysymyksissä.
 • Rekisterinpitäjä ei ole varmistanut, onko yritystoimintaan liittyvä WhatsApp-ryhmä esimerkiksi työsuhteen päättyessä poistettu, tai onko työntekijän varmuuskopiosta poistettu yritystä koskeva osio.
 • Tietosuojavaltuutettu on katsonut aiemmassa, terveydenhuollon toimintaa koskevassa kannanotossaan (dnro 3013/183/18), että WhatsApp-sovelluksen käyttö johtaa asiakkaan henkilötietojen tietojen siirtoon kolmansiin maihin.
 • Aiemmassa ratkaisukäytännössään tietosuojavaltuutettu on lisäksi katsonut, ettei työntekijöitä tulisi tietoturvasyistä velvoittaa omien välineidensä käyttöön (dnro 2290/41/12; kyse oli työntekijän henkilökohtaisten pankkitunnusten käytöstä työtehtäviin).

Lisäksi TSV huomioi, että rekisterinpitäjä ei ollut informoinut asiakkaita WhatsApp-sovelluksen käytöstä. Se oli kuitenkin tässä tapauksessa sivuseikka, koska virhe tapahtui jo rekisterinpitäjän ensimmäisessä velvollisuudessa eli riskiarvion teossa ja sitä vastaavien turvatoimien käytössä. Informoinnin puutteellisuus on usein oire siitä, että henkilötietojen käsittely ei ole siten kunnossa, että se kestäisi GDPR:n edellyttämän läpinäkyvyyden.

TSV:n päätöksen oikeudellinen ydin GDPR:n mukaisten rekisterinpitäjän velvollisuuksien laiminlyönnin osalta on seuraavassa:

Edellä todetun perusteella tietosuojavaltuutettu katsoo, ettei WhatsApp-sovelluksen käyttö asiakastietojen välittämisessä yritykseltä työntekijän henkilökohtaiseen puhelimeen ole vastannut eheyden ja luottamuksellisuuden periaatteeseen, sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan velvoitteeseen ja käsittelyn turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, eikä rekisterinpitäjä ole huomioinut, että sen tulee asetuksen riskiperusteisen lähestymistavan mukaisesti toteuttaa riskejä vastaavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen riittävän suojaamisen varmistamiseksi.

Viittauksen eheyden ja luottamuksellisuuden periaatteeseen tulkitsen liittyvän nimenomaan siihen, että asiakkaiden riskipitoisia henkilötietoja päätyi työntekijöiden omille laitteille ilman, että rekisterinpitäjä olisi pyrkinyt huolehtimaan niiden turvallisuudesta siitä eteenpäin millään tavalla – edes työsuhteen päättyessä.

TSV:n päätökseen sisältyi luonnollisesti huomautuksen ohella käsky laittaa henkilötietojen käsittelyn turvallisuus kuntoon.

Jäin pohtimaan, oliko yrityksessä edes TSV:n selvityspyynnön saapuessa ymmärretty, mitkä sen velvollisuudet ovat. GDPR:ään perehtymättömälle TSV:n päätöstekstikin on vaikeaselkoista. Sama pätee TSV:n laatimaan lyhyeen tiedotteeseen, jolta olisin toivonut käytännönläheisempää viestiä rekisterinpitäjille. Siksi siirrytään seuraavaan kysymykseen.

Mikä on WhatsApp-päätöksen käytännön merkitys?

Tietosuojavaltuuten päätöksen ydin on tässä:

 • Rekisterinpitäjä ei saa jättää riskiarviota ja sen mukaisia suojatoimia tekemättä.
 • Tärkein velvollisuus on huolehtia, että henkilötiedot pysyvät rekisterinpitäjän hallussa ja valvonnassa – joko konkreettisesti tai sopimuksilla varmistettuna silloin, kun käytetään ulkopuolisia palveluntarjoajia (=GDPR:n termein henkilötietojen käsittelijöitä).

Mitä tämä sitten tarkoittaa WhatsAppin käytön osalta?

Älä lähetä työhön liittyviä rekisteröityjen henkilötietoja WhatsAppin kautta!

Saman voi laajentaa kaikkiin muihinkin yksityishenkilöille tarkoitettuihin pikaviestipalveluihin, koska ne eivät ole rekisterinpitäjän hallinnassa ja kontrolloitavissa. Rekisterinpitäjää ei olisi tässä tapauksessa ”pelastanut” esimerkiksi Signalin käyttö.

(Yksityishenkilöiden välistä viestintää tämä ei koske, koska GDPR:ää ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, joka liittyy yksinomaan henkilökohtaiseen tai omaa kotitaloutta koskevaan toimintaan.)

Älä poikkea tästä ohjeesta ilman, että tiedät saavasi tehdä niin rekisterinpitäjän päätöksellä. Siitä lisää seuraavassa.

Voiko WhatsAppia käyttää enää lainkaan työasioihin?

On hyvä muistaa, että WhatsAppia käytetään työelämässä laajasti. Siksi tietosuojavaltuutetun päätös on merkittävä ja se pakottaa monet organisaatiot tarkastelemaan kriittisesti WhatsAppin käyttöä jatkossa. Jo ennen tätä WhatsAppin käyttö organisaatioissa on ollut vakituinen kysymysten ja keskustelujen aihe pitämissäni tietosuojakoulutuksissa.

Seuraava kuva on North Patrolin Intranet ja digitaalinen työympäristö 2020 -selvityksestä:

WhatsApp oli vuonna 2020 kuudenneksi käytetyin vuorovaikutus- tai tiedonjakoväline vastaajayritysten keskuudessa. Kyselyyn vastasi 111 organisaatiota, joista yli puolet oli kunnallisia tai julkisia organisaatioita. Vastaajista 37 % kertoi käyttävänsä WhatsAppia. Useimmin WhatsAppia käytettiin vertaistukeen tai sisäiseen kommunikaatioon (15 %).

Yrityksen sisäisestä kommunikoinnista oli kyse myös tietosuojavaltuutetun edellä läpikäydyssä päätöksessä. Huomionarvoista on, että TSV ei kieltänyt WhatsAppin käyttöä työssä sinänsä, vaan riskipitoisten henkilötietojen välittämisen sen kautta.

WhatsAppin käyttö työsssä riippuu ennen muuta työnantajan tekemästä linjauksesta. Ennen WhatsAppin käyttöä työasioissa tulee aina tarkistaa työnantajan antamat ohjeistukset.

Tietosuojavaltuutettu ei kieltänyt WhatsAppin käyttöä myöskään viestintään asiakkaiden kanssa tai WhatsApp-ryhmien ylläpitoa rekisterinpitäjän toimesta kaikissa tapauksissa. Kummassakin näistä tilanteissa rekisterinpitäjän tulee kuitenkin huolehtia niistä velvollisuuksista, joiden laiminlyönnistä siivousyritys sai em. tapauksessa huomautuksen.

Tietosuojavaltuutettu kiinnitti huomiota siihen, että WhatsAppia ei tulisi käyttää viestinnässä, joka liittyy GDPR:n mainitsemiin erityisiin henkilötietoihin kuten terveystietoihin. Suora lainaus: ”Erityisesti terveydenhuollon osalta voidaan myös todeta, että tieto viestinnästä (ns. metatieto) on sovelluksessa vapaasti hyödynnettävää tietoa, joka paljastaa esimerkiksi arkaluonteiseksi tiedoksi luokiteltavan asiointisuhteen terveydenhuollon kanssa.”

Mitä rekisterinpitäjän tulee huomioida, jos se käyttää WhatsAppia viestintään asiakkaiden kanssa?

Käytännössä WhatsAppia ei voi käyttää viestintään ilman, että sen yhteydessä käsitellään rekisteröityjen henkilötietoja, sillä jo WhatsApp-tunnuksiin liittyvät puhelinnumerot ja nimet ovat henkilötietoja.

Rekisterinpitäjän tulisi huolehtia mm. seuraavista asioista WhatsAppin käyttöä harkitessa:

 • Kuvaus suunnitellusta henkilötietojen käsittelystä (tarkoitus, käsiteltävät tiedot jne.)
 • WhatsApp Business -sovelluksen käyttö kuluttaja-WhatsAppin sijasta silloin, kun kyse on rekisterinpitäjän toiminnasta. WhatsApp Businessiin sisältyy valmis sopimus henkilötietojen käsittelystä, joka tulee arvioida ennen päätöstä sovelluksen käytöstä.
 • Riskiarvio WhatsAppin käytöstä kyseiseen tarkoitukseen
 • Tarvittaessa GDPR:n mukainen vaikutustenarviointi, mikäli riskit arvioidaan suuriksi. Vaikutustenarviointi tulee tehdä erityisesti mm. käytettäessä uutta teknologiaa tai sovellettaessa teknisiä ratkaisuja uudella tavalla.
 • Riskejä vastaavien suojatoimien toteuttaminen (esim. ohjeistukset, työpuhelimen käyttö, valvonta/moderointi, tietojen poisto jne.)
 • Siirtoperusteen päättäminen tietojen siirrolle EU:sta Yhdysvaltoihin (käytännössä joko henkilötietojen käsittelysopimuksen mukaisesti tai rekisteröityjen suostumus)
 • Rekisteröityjen informointi henkilötietojen käsittelystä
 • Tarvittaessa suostumusten pyyntö käsittelylle rekisteröidyiltä.

Vasta näiden vaiheiden jälkeen oltaisiin siinä tilanteessa, että rekisterinpitäjä voisi käyttää rekisteröityjen henkilötietoja WhatsApp-viestintään. On hyvä muistaa, että saman tyyppinen menettely pätee muihinkin viestintäsovelluksiin ja pilvipalveluihin, sillä rekisterinpitäjällä on samat velvollisuudet välineestä riippumatta.

Vaikka rekisterinpitäjä käyttäisi WhatsAppia vain siihen, että asiakkaat voivat ottaa WhatsAppilla oma-aloitteisesti yhteyttä organisaatioon ja sen työntekijöihin, kannattaa edellä kuvattu prosessi käydä läpi.

Asiakkaan ottaessa itse yhteyttä WhatsAppilla, hän antaa aktiivisella viestintäkanavan valinnallaan ja toiminnallaan suostumuksen WhatsAppin käyttöön kyseisessä yhteydenpidossa. Tämä kuitenkin edellyttää, että rekisterinpitäjä on ensin huolehtinut asianmukaisesti informointivelvollisuudestaan.

Mikäli WhatsAppia käytetään millään tavoin viestintään asiakkaiden kanssa, organisaation tietosuojaselosteessa tai muussa asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn informoinnissa tulee huomioida mahdollisuus käyttää WhatsAppia. Tietosuojaseloste/informointidokumentti kannattaa laittaa julkisesti nettisivuille näkyville, sillä asiakkaiden tulee voida tutustua siihen ennen kuin he ottavat yhteyttä WhatsAppilla ja antavat siten henkilötietojaan rekisterinpitäjän käsittelyyn sen yhteydessä.


Hybridiopetus. Eikö kuulostakin hienolta?

Valitettavasti. Mutta mitä hienompi termi, sitä todennäköisemmin sillä pyritään hämäämään.

Nimittäin moista hybristä pitäisi tehdä vain todella poikkeustilanteissa ja vain hyvin pienen opetusryhmän kanssa – melkeinpä vain pakosta, kun mitään muuta vaihtoehtoa ei ole.

Kertaan, mitä hybridiopetuksella yleensä tarkoitetaan meillä täällä Suomessa (mutta huom. ei maailmalla):

 • Opettaja opettaa fyysisesti samassa tilassa olevia oppijoita
 • JA samanaikaisesti opettaja opettaa etänä osallistuvia oppijoita

Isomman – sanotaan yli 10:n – oppijan ryhmässä hybridiopetusta ei pitäisi tehdä. Opettajan on yksinkertaisesti mahdotonta opettaa ja ohjata henkilökohtaisesti oppijoita samaan aikaan luokassa ja etänä niin, että opetus olisi oikeasti laadukasta. Joku kärsii aina.

Epäilemättä jotkut opettajat kertovat, että he tekevät tätä jatkuvasti ja hyvin tuloksin. Mutta näkökulma voi avartua, jos kysytte oppijoiden kokemuksia. Tai sitten olette hyvin harvinaisia poikkeuksia.

Pelkkä luennointi luokassa ja etänä oleville ei ole temppu eikä mikään, mutta laadukas opetus ei jää siihen.

Ensimmäinen haaste on se, että opettaja ei pysty antamaan yhtä hyvin henkilökohtaista ohjausta lähi- ja etäosallistujille. Väistämättä etänä osallistujat jäävät vähemmälle huomiolle johtuen jo pelkästään siitä, että heillä on suurempi kynnys kysyä tukea ja vaikeampi saada huomiota tilanteen ollessa päällä kuin lähiryhmällä.

Toiseksi tehtävien, niiden palautusten ja palautteen organisointi lähi- ja etäosallistujille on järjestettävä enemmän tai vähemmän erikseen. Tämän haasteen voi kylläkin torpata monimuoto-opetuksen keinoin eli antaa kaikille tehtävät siten, että ne voi tehdä ja palauttaa verkon kautta, olipa sitä edeltävä työskentely ollut verkko-, etä- tai lähiopetuksena.

Kuitenkin etänä osallistujilla on todennäköisesti heikompi lähtökohta tehtäviin, koska he eivät ole saaneet riittävää tukea oppimiselleen. Paitsi jos opettaja päättää venyä ja järjestää heille yksilöllisen etäohjauksen pidettyään ensin päivän hybristunnit.

Varsinaisen opetuksen lisäksi tulee kaikenlaiset opetuksesta tehtävät kirjaukset ja muu työ kuten opettaja-kirjailija Tommi Kinnunen laajasti levinneessä Twitter-ketjussaan kuvasi.

Hybridiopetus on lyhytnäköistä säästöä

On sanomattakin selvää, että tunnollinen opettaja, joka kohtuuttomasta tilanteesta huolimatta yrittää tarjota kaikille oppijoille heidän tarvitsemansa tuen, ennen pitkää ylikuormittuu ja väsyy hybridiopetuksen tuloksena.

Tällaisessa opetuksessa myöskään oppijat eivät voi hyvin, kuten kevään 2020 etäopetusjaksoa arvioineessa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen raportissa tuli selkeästi esiin.

Kuva: Pixabay

Pidän säännöllisesti opettajille täydennyskoulutusta liittyen mm. verkko- ja etäopetukseen. Pedagogisesti hybridiopetuksessa ei ole mitään etuja verrattuna muihin tavallisiin opetuksen järjestämisen tapoihin. Opetuksen kehittäjät ja opettajien kouluttajat eivät sitä suosittele, vaikka voivatkin käskettynä opettaa siihen sopivia menetelmiä. Silloin kyse on pikemminkin haittojen minimoimisesta.

Ainoa peruste hybridiopetuksen käytölle on resurssien säästäminen. Mutta se säästö otetaan opettajan selkänahasta.

Tässä on eräiden opettajien kokemuksia vuoden 2020 koronakevään jälkeen, joita he pyysivät minua tuomaan sopivassa tilanteessa nimettömästi esiin:

 • Hybridiopetuksen ja varautumisen stressaavuus ja rasittavuus
 • Resurssien puute, työnohjauksen puute, kriisin purkaminen olisi tärkeää
 • Yksin tekemisessä kiire, tuen puute, tekniset ongelmat
 • Koko päivä harjoiteltiin Teamsin käyttöä, joka on täysin uusi alusta kaikille. Sen jälkeen ainoa palaute esimieheltä: ”sulla näytti menevän pieleen toi”
 • Opettajalle annetaan käyttöön mitä ihmeellisempiä ympäristöjä. Kukaan ei sano edes alkeita, että miten alustoja käytetään.
 • Kuin heitettäisiin veteen uimaan ilman harjoitusta, jopa ilman varakeinoa. Epäreilua.
 • Tekninen osaamattomuus tuo tunteen, että ei voi olla läsnä.
 • Opettaja yrittää jopa samaan aikaan antaa teknistä tukea chatin kautta ja pitää tuntia muille.
 • Oppilaat eivät uskalla kysyä opettajalta aina apua.

Jos hybridiopetus halutaan oikeasti järjestää niin, että se a) ei kuormita opettajaa kohtuuttomasti ja b) opetus on oppijoidenkin näkökulmasta hyvää (ts. he saavat tarvitsemansa tuen ja oppivat), niin siihen tarvitaan tuplasti opettajaresurssia kuin normaaliin opetustilanteeseen.

Käytännössä silloin järkevintä on tehdä kaksi opetusryhmää: erikseen lähiopetus ja etäopetus. Eli luopua hybridiopetuksesta.

Lisäys klo 17:40: yksi kohtuullisen toimiva vaihtoehto (kuten Maija Tervola aiheellisesti muistutti) on sekin, että jos opetukseen osallistuu osa etänä ja osa läsnä, niin kaikki oppijat ovat ikään kuin etäoppijoina esim. Zoomin tai Teamsin välityksellä, ja kysymykset, kommentit ja työskentely hoidetaan sitä kautta. Näin opettajan tarvitsee suunnitella opetus vain etäopetuksen keinoin, vaikka osa oppijoista olisikin fyysisesti samassa tilassa.

Opettajat tarvitsevat teknistä tukea etä- ja verkko-opetukseen

Pelkästään siirtyminen lähiopetuksesta etäopetukseen on ollut monelle opettajalle ammattillisesti iso haaste. Siirtyminen lähiopetuksesta hybridiin on yksinkertaisesti epäreilua, kuten opettajat itse asian edellä kuvasivat.

Etä- tai verkko-opetukseen siirtymisessäkin tarvitaan runsaasti tukea opettajille, jotka eivät ole sitä aiemmin tehneet. Täydennyskoulutuksen ohella edellä mainitut opettajat toivoivat seuraavia:

 • Ensiksi tarvitaan mahdollisuus ottaa uusi tekniikka/väline haltuun. Vasta sen jälkeen sitä voi käyttää opetuksessa. Sama juttu oppijoillakin.
 • Verkko-opettajien vertaistuki, esim. mentori uusien opettajien apuna.
 • Yhdessä kokeilusta esim. opetiimeistä apua
 • Tekninen tuki todella tärkeää: että voi laittaa viestiä tai soittaa, kun tarvitsee apua. Iso henkinen helpotus, että ei tarvitse kaikkea selvittää itse.
 • Nopea reagointi tekniseltä tuelta tärkeää, varsinkin turvallisuuden tunteen kannalta.

Tässä ei sinänsä ole mitään uutta. Näitä opettajat ovat toivoneet viimeiset 10-15 vuotta.

Perustuuko suomalainen hybridiopetus käännösvirheeseen?

Tehdessäni aiemmin syksyllä digitaalisen opetuksen ja oppimisen trendikatsausta törmäsin siihen, että englanninkielisessä maailmassa ”hybrid teaching” -käsitteellä ei tarkoiteta samaa kuin Suomessa hybridiopetuksella.

Englanniksi”hybrid teaching” tarkoittaa yksinkertaisesti lähiopetuksen ja verkko-opetuksen vuorottelua, EI samanaikaista etä- ja lähiopetusta.

Suomenkielessä monimuoto-opetus on lähinnä sitä, mitä ”hybrid teachingilla” tarkoitetaan.

Alla oleva kuva on Educausen nettisivulta. Muita esimerkkejä ”hybrid teachingin” merkityksestä löytyy täältä ja täältä.

Olisiko joskus vuosia sitten käynyt niin, että kun hybridiopetuksesta alettiin puhua Suomessa, sille yksinkertaisesti annettiin väärä merkitys?

Ehkä hieno sana hämäsi ja se tuli käännettyä vähän hutiloiden ottamatta kunnolla selvää, mitä sillä oikeasti tarkoitetaan.

Kenties hybridiopetus vain kuulosti ja kuulostaa hienommalta kuin monimuoto-opetus tai sulautuva opetus, jotka vastaisivat paremmin englanninkielisen termin merkitystä?

Ja kun korona sitten pakotti organisoimaan opetuksen uudella tavalla, huomattiin maailmalla puhuttavan taas hybridiopetuksesta – suorastaan hehkutettavan sitä. Ikävä vain, että sille oli jo annettu väärä merkitys.

Johtuuko valittu hybridiopetuksen malli vain suuresta väärinkäsityksestä?


Facebookin algoritmit ovat aina olleet sen suurimpia salaisuuksia. Niiden toiminnasta on aiemmin tihkunut vain vähän tietoja, ja sekin vähän, mitä on tiedetty, on perustunut pikemminkin ulkopuolisten havaintoihin ja päätelmiin kuin pitäviin todisteisiin. Tähän tuli kuitenkin muutos, kun Facebookin ex-työntekijä Frances Haugen vuosi tuhansia yhtiön salaisia asiakirjoja ja keskusteluja ensin syyskuussa Wall Street Journalille ja sen jälkeen Yhdysvaltain kongressille, jonka jälkeen tietoihin on päässyt tutustumaan myös muita sanomalehtiä.

Koostin mediassa esiintyneistä tiedonmuruista infografiikan, joka kuvaa mm.

 1. Kuinka Facebook kehitti ja julkaisi emoji-reaktiot vuonna 2016.
 2. Kuinka Facebook kertoi julkisuudessa emoji-reaktioiden vaikutuksen olevan uutissyötteen algoritmissa vain vähän tavallista tykkäystä suurempi, vaikka se alunperin oli viisinkertainen.
 3. Kuinka Facebookin sisällä havahduttiin hitaasti emoji-reaktioiden (erityisesti ”vihainen”-reaktion) ongelmiin ja huomattiin uutissyötteen algoritmin tuottavan ei-toivottuja tuloksia.
 4. Kuinka Facebookilla kesti vuosia tehdä tarpeelliset korjaukset ja muuttaa ”vihainen”-reaktion arvo algoritmissa nollaksi.

Avaa iso kuva klikkaamalla:

Aikajanan sisältö tekstinä:

 • 2008-2010
  Facebook otti käyttöön ”tykkäämisen” vuonna 2008. Vuodesta 2010 lähtien Facebookin tykkäysnapin pystyi upottamaan myös muille nettisivuille.
 • 2012 (julki 2014)
  Facebook teki kokeilun, jonka mukaan käyttäjille näytetyt positiiviset julkaisut synnyttivät näissä positiivisia tunteita ja negatiiviset julkaisut negatiivisia tunteita. Facebook vakuutti, ettei se aio manipuloida käyttäjiä saamiensa tulosten avulla.
 • 2016
  Facebook julkaisi emoji-reaktiot ”ihastu”, ”haha”, ”vau”, ”surullinen” ja ”vihainen”. Niiden avulla Facebook pystyi näyttämään uutissyötteessä käyttäjille heidän tunnetilansa mukaisia julkaisuja.
 • 2017
  Emoji-reaktioiden arvoksi muutettiin uutissyötteen algoritmissa viisi kertaa normaalin tykkäyksen arvo. Tavoitteena oli näin saada ihmiset ja Facebookissa toimivat julkaisijat käyttämään emoji-reaktioita.
  Facebook väitti kuitenkin Mashablelle, että niiden arvo olisi vain ”vähän” tykkäystä korkeampi.
 • 2018
  Facebook alensi emoji-reaktioiden arvon algoritmissaan neljäksi normaaliksi tykkäykseksi.
  Facebookin tietovuoto ja hyväksikäyttö vaaleissa tulee ilmi Cambridge Analytica -skandaalissa.
  Mark Zuckerberg käy USA:n kongerssin kuultavana.
 • 2019
  Facebookin tutkijoiden mukaan ”vihainen”-reaktioita keränneet julkaisut sisälsivät todennäköisemmin virheellistä sekä vahingollista sisältöä, ja sitä käytettiin ”poliittisena aseena”. Algoritmi saattoi myös nostaa näkyvyyttä suhteettoman paljon. Facebook teki muutoksia, joiden oli tarkoitus vähentää vihaisten reaktioiden vaikutusta.
 • 2020
  Koronan myötä Facebook lisäsi ”läheisyys”-reaktion.
  Facebookissa vakuututaan muutosten tarpeesta. Selvitysten mukaan käyttäjät eivät pidä julkaisujensa saamista ”vihainen”-reaktioista. Lopulta ”vihainen”-reaktion arvoksi muutettiin puolitoista tykkäystä.
 • 2021
  Kritiikki Facebookia kohtaan kasvaa Yhdysvaltain kongressitalon 6.1.2021 valtauksen myötä.
  Syyskuussa Facebook muutti ”vihainen”-reaktion arvon nollaksi. ”Ihastu” ja ”surullinen” -reaktioiden arvot muutettiin kahdeksi tavalliseksi tykkäykseksi.
  Frances Haugen vuotaa Facebookin sisäisiä dokumentteja The Wall Street Journalille, jotka todistivat mm. tässä kuvattuja tapahtumia.
 • 2021 lokakuu
  Frances Haugen on kongressin kuultavana.
  Vuodettujen dokumenttien mukaan Facebookin käyttäjät saavat nyt aiempaa vähemmän väärää tietoa, ”häiritsevää” sisältöä ja ”graafista väkivaltaa”.
  Muutokset eivät laskeneet käyttäjien aktiivisuutta.

Tärkein käyttämäni lähde on The Washington Postin artikkeli 26.10.2021. Muut lähteet:

Mitä tästä aikajanasta ja Facebookin toiminnasta pitäisi ajatella?

Olen seurannut Facebookin muutoksia ja algoritmeja aina siitä lähtien, kun liityin Facebookiin vuonna 2007. Kuten alussa viittasin, nyt on saatu kerralla enemmän tietoa Facebookin algoritmien toiminnasta kuin kertaakaan aiemmin 14 vuoden aikana.

1. Isoin ongelma on juuri tämä: Facebookin kuten muidenkin netti- ja somepalvelujen algoritmit ovat niiden liikesalaisuuksia, jonka takia niiden vaikutuksista ei tiedetä tarpeeksi.

Facebook on perustellut algoritmien salassa pitoa sillä, että näin Facebookissa julkaisevat tahot eivät voi käyttää algoritmeja väärin. Mutta juuri tämä on mahdollistanut sen, että Facebook on itse käyttänyt algoritmeja käyttäjille vahingollisella tavalla.

2. Toinen tärkeä seikka on se, että jälleen kerran paljastui, kuinka suuri valta Facebookilla ja sen algoritmeilla on maailman ihmisiin. Kun Facebook halusi saada käyttäjät käyttämään uusia emoji-reaktioita, se antoi niille viisinkertaisen arvon normaaliin tykkäykseen verrattuna. Facebook oletti aivan oikein, että ihmiset ja muut Facebookissa julkaisevat huomaisivat kyllä emoji-reaktioiden vaikutuksen siihen, mitkä julkaisut nousevat uutissyötteessä kärkeen, ja muuttaisivat toimintaansa.

Algoritmi, joka vaikuttaa miljardien ihmisten käytökseen, ei saisi olla valvonnan ulkopuolella.

3. Kolmanneksi tapahtumat osoittavat Facebookin olleen epärehellinen. Kun se vuonna 2014 julkaisi tulokset kokeilustaan, jolla manipuloitiin käyttäjiä näyttämällä näille joko korostetun positiivisia tai negatiivisia julkaisuja, se vakuutti, ettei havaintoja tultaisi käyttämään uutissyötteen algoritmissa. Kuitenkin se tuki juuri niin julkaistessaan emoji-reaktiot vuonna 2016.

Kertauksena: emoji-reaktioiden myötä käyttäjät näkivät uutissyötteessään enemmän sen mukaisia julkaisuja kuin mitä reaktioita he olivat itse käyttäneet aiemmin näkemiinsä julkaisuihin. Esimerkiksi jos käyttäjä reagoi julkaisuihin ”vihainen”-reaktiolla, niin hän sai entistä enemmän nähtäväkseen julkaisuja, joihin muut olivat reagoineet samaten ”vihainen”-reaktiolla. Näin Facebook saattoi ikään kuin synkronoitua käyttäjän tunnetilaan. Tarkoituksena oli saada ihmiset pysymään palvelussa tätä kautta mahdollisimman pitkään, jolloin he myös näkivät enemmän mainoksia ja klikkasivat niitä. Tämä on Facebookin liiketoimintamallin ydin.

Karuin esimerkki ilmenee tilanteesta, jossa eräs Facebookin käyttäjä kertoi haluavansa saada palveluun ”en tykkää” -reaktion, jolla voisi ilmaista algoritmille, ettei halua saada enempää tietyn tyyppisiä julkaisuja. Alla olevassa kuvakaappauksessa näkyy, miten Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg vastasi kysyjälle:

Kuvan lähde: The Washington Post, 26.10.2021 (alunperin tietovuotaja Haugenin Yhdysvaltain kongressille toimittamasta materiaalista)

Zuckerbergin ohje oli, että kysyjän tulisi käyttää ”vihaista naamaa”. Todellisuudessa käyttäjä saisi ”vihainen”-reaktiota käyttämällä uutissyötteeseensä vain entistä enemmän julkaisuja, joita hän nimenomaan ei haluaisi saada. Zuckerbergin ohje oli siis päinvastainen kuin mitä kysyjä halusi – mitä hän ei kuitenkaan tälle kertonut.

4. Neljänneksi Haugenin vuotamat tiedot osoittavat Facebookin toiminnan olleen vastuutonta. Kun Facebook lanseerasi emoji-reaktiot, osa sen työntekijöistä arveli seurauksena olevan nimenomaan vahingollisten julkaisujen näkyvyyden ja määrän kasvamisen. Tästä huolimatta Facebook päätti buustata emoji-reaktioiden näkyvyyttä voimakkaasti vuonna 2017.

Kun ongelmista alkoi olla selvää näyttöä vuoden 2018 Cambridge Analytica -skandaalin sekä vuoden 2019 Facebookin omien tutkimusten perusteella, Facebook ei siltikään puuttunut nopeasti algoritminsa toimintaan. ”Vihainen”-reaktion arvo muutettiin nollaksi vasta tämän vuoden syyskuussa.

Vastuuttomana voi myös pitää Facebookin tekemiä ”ihmiskokeita”. Niistä tunnetuin on jo edellä viittaamani vuoden 2012 uutissyötteen manipulointikoe. Sen lisäksi Haugen kertoi tapauksesta, jossa osalta Facebookin käyttäjältä otettiin kokeilun ajaksi kokonaan pois käytöstä algoritmin turvaominaisuudet. Facebook antoi näin tarkoituksella kyseisten käyttäjien saada kaiken mahdollisen palvelussa olevan kuonan. Tulokset näkyvät alla olevassa kuvassa.

Kuvan lähde: The Washington Post, 26.10.2021 (alunperin tietovuotaja Haugenin Yhdysvaltain kongressille toimittamasta materiaalista)

5. Viidenneksi tapahtumat osoittavat, ettei Facebook itsekään hallitse algoritmiensa toimintaa.

Haugenin paljastamista tiedoista käy ilmi, että Facebookin algoritmin itse asiassa olisi pitänyt havaita julkaisut, jotka saivat suhteettoman paljon ”vihainen”-reaktioita ja alentaa niiden näkyvyyttä uutissyötteessä. Algoritmi ei kuitenkaan toiminut oikein.

Algoritmin toiminta oli ohjelmoitu niin, että tällaisessa tilanteessa julkaisun näkyvyyspisteet puolitettiin. Ongelmana oli kuitenkin se, että muiden algoritmiin vaikuttavien muuttujien vuoksi näkyvyysluvulla ei kuitenkaan ollut mitään maksimilukua, jolloin ”vihainen”-reaktioita keränneet julkaisut saivat pahimmillaan rajattoman korkeita näkyvyyspisteitä ja sijoittuivat silloin uutissyötteen kärkeen.

Kuvaavaa on, että kun Facebookin uutissyötteen algoritmi antoi suhteettoman suuren näkyvyyden esim. disinformaatiota, vihapuhetta ja klikkiotsikoita sisältäville julkaisuille, yhtiön omat moderaattorit tekivät samaan aikaan parhaansa sen tyyppisten sisältöjen karsimiseksi.

Facebookilla ei ollut tarpeeksi moderaattoreita, minkä takia vahingollisia julkaisuja ei voitu poistaa samassa tahdissa, kun niitä tuli lisää.


Pidin tänään otsikon mukaisen puheenvuoron Faktabaari EDU:lle liittyen Facts4All-hankkeeseen, jossa Faktabaari on mukana. Hankkeessa kehitetään informaatiolukutaitoon keskittyvää MOOC-kurssia opettajille.

Mediakasvatuksesta, monilukutaidoista ja vaikkapa disinformaation tunnistamisesta kiinnostuneiden kannattaa laittaa tämä seurantaan. Odottaessa voi tutustua myös Faktabaarin tuottamaan informaatiolukutaidon oppaaseen.

Omassa puheenvuorossani tehtäväni oli johdatella hankkeessa mukana olevat opettajat lasten ja nuorten digitaaliseen maailmaan huomioiden samalla sekä kodin että koulun ja opetuksen näkökulmia ja aiheeseen liittyviä trendejä.

Tuoreita tilastoja sosiaalisen median käytöstä ja nuorten ruutuajasta

Esitystä varten kävin läpi tuoreita tilastoja. Lähteinä käytin varsinkin DNA:n teettämää koululaistutkimusta ja digitaaliset elämäntavat -kyselyä tältä vuodelta (huom. linkit menevät suoriin PDF:iin). Alla kolme niiden pohjalta koostamaani kuvaa.

Kuvat aukeavat isommiksi klikkauksella ja niitä saa käyttää lähde mainiten.


Olin tänään MTV:n uutisamuussa kommentoimassa Facebookin ex-työntekijän Frances Haugenin paljastuksia ja Facebookin palvelujen maanantaista kaatumista. Koska suoran lähetyksen aika oli kovin lyhyt, laitan tähän laajemmat vastaukseni toimittajan esittämiin kysymyksiin.

MTV:n uutisaamussa tänään

1. Mitä tällä hetkellä tiedetään Facebookin äskettäisen kaatumisen syistä?

Facebookin palvelut eli Facebook, Messenger, Instagram ja WhatsApp olivat mediatietojen mukaan kaatuneena maanantaina noin kuusi tuntia. Kyseessä oli yksittäinen tapahtuma, jonka on epäilty johtuvan inhimillisestä virheestä. Kyse oli Facebookin palvelinkeskusten välisen runkoverkon reititysvirheestä. Virhe ikään kuin sulki Facebookin palvelimet pois Internetistä, kun Facebookin palvelujen verkko-osoitteet eivät yhdistyneet palvelimille. Lisätietoa esim. HS:n artikkelista.

Facebookille kaatuminen tuli ikävään aikaan. Käyttäjille tämä oli hyvä muistutus siitä, että viestintää ei kannata jättää vain yhden sovelluksen tai palveluntarjoajan varaan. Varsinkin WhatsAppin kaatuminen voi olla todella vahingollista monille käyttäjille niin vapaa-ajalla kuin töissäkin.

Laajemmassa kuvassa tämä on viimeisin lenkki Facebookiin kohdistuvassa kritiikissä, joka alkoi kiihtyä vuonna 2018, kun paljastui, miten Facebookia oli käytetty vaaalivaikuttamiseen Yhdsvaltain presidentinvaaleissa ja Brexit-äänestyksessä vuonna 2016.

2. Frances Haugen on Facebookin entinen työntekijä, joka vuoti USA:ssa julkisuuteen FB:n sisäisiä tietoja. Mitä hän on kertonut Facebookin asioista?

Haugenin paljastukset voisi tiivistää niin, että ne osoittavat Facebookin toiminnan olevan vastuutonta, käyttäjille haitallista ja että Facebook ei enää kykene hallitsemaan sitä, miten sen palveluita käytetään hyväksi vahingollisiin tarkoituksiin. Kuvaavaa on, että Facebook puhuu hyvistä aikeista, mutta ei toimi sen mukaisesti.

Tässä joitakin Haugenin paljastuksia:

 • Facebookin vahingollisuudesta käyttäjilleen on puhuttu sen alkuajoista lähtien. Haugen kertoi yrityksellä olevan sisäisiä tutkimuksia, jotka osoittavat Facebookin haitat käyttäjille selvästi. Yritys ei kuitenkaan halua tehdä korjaavia toimia, koska se haittaisi Facebookin liiketoimintaa, sillä korjaukset todennäköisesti aiheuttaisivat sen, että käyttäjät olisivat entistä vähemmän Facebookin palveluissa.
 • Facebook asettaa liiketoiminnan käyttäjien mielenterveyden ja muun hyvinvoinnin edelle. Tämä näkyy käytännössä esimerkiksi siinä, ettei Facebook estä vihapuhetta, vastakkainasettelua ja disinformaation leviämistä algoritmeissaan niin tehokkaasti kuin se halutessaan voisi tehdä.
 • Haugenin mukaan Facebook muutti algoritmejaan viime vuoden presidentinvaalien alla vähentääkseen palvelun polarisoivaa vaikutusta. Heti vaalien jälkeen algoritmit kuitenkin palautettiin ennalleen, mikä saattoi Haugenin mielestä osaltaan vaikuttaa USA:n kongressitalon valtaukseen 6. tammikuuta.
 • Yksi esimerkki Facebookin vastuuttomuudesta on myös se, ettei yritys Haugenin mukaan pyri varsinaisesti estämään liian nuorten eli alle 13-vuotiaiden käyttäjien pääsyä Facebookiin ja Instagramiin. Yhtiö on ollut kehittämässä esiteineille suunnattua Instagram Kids -palvelua, vaikka Instagram on niin Facebookin omien kuin muidenkin tahojen tutkimuksissa todettu olleen haitallinen varsinkin nuorten tyttöjen itsetunnon kehittymiselle.  
 • Kolmantena tärkeänä paljastuksena voi pitää sitä, että Facebook ja Instagram eivät ole enää yhtiön omassakaan hallinnassa. Esimerkkinä tästä on vaikkapa se, että yhtiön tarkoituksena on ollut edistää koronarokotusten ottamista, mutta samaan aikaan sen palvelut ovat tehokkaita koronaan liittyvän disinformaation ja salaliittoteorioiden levittämisessä. 
 • Haugen myös kertoi, että hänen työskennellessään Facebookin vastavakoilutiimissä he havaitsivat muun muassa Kiinan ja Iranin käyttävän palvelua vakoiluun ja kansalaistensa valvontaan. Facebookilla ei kuitenkaan ole tarpeeksi resursseja puuttua kuin kolmannekseen sen tietoon tulevista tapauksista.
 • Facebook ei paljasta kaikkea tietoaan Yhdysvaltain tai muidenkaan maiden hallituksille. Se pyrkii salaamaan tämän, koska tieto olisi sen maineelle haitallinen.
 • Facebook käyttää sisällönvalvonnassa apuna tekoälyä, mutta se pystyy tunnistamaan vain 10-20 % kaikesta loukkaavasta sisällöstä.

3. Miten Facebook on reagoinut Haugenin vuotoon?

Facebook on puolustautunut tiukasti. Sen on ollut pakkokin, koska syytökset ovat vakavia. Facebookin edustajat ovat vakuuttaneet, että yhtiö tekee töitä pitääkseen Facebookin turvallisena – kuinkas muutenkaan.

Facebook on julkaissut useita blogikirjoituksia, joissa se mm. on kertonut jäädyttävänsä Instagram Kids -palvelun kehittämisen toistaiseksi, ja poistavansa kaikki alle 13-vuotiaiden käyttäjien tunnukset, jotka se löytää. Blogikirjoituksissa Facebook on pyrkinyt selittämään Wall Street Journalin artikkelien paljastuksia parhain päin. Samalla se on vähätellyt väitteitä ja pyrkinyt esittämään WSJ:n epäluotettavana.

Facebookin julkaisemia blogikirjoituksia:

4. Viime yönä Haugen oli USA:n kongressin kuultavana. Mitä kongressin kuulemisesta voi seurata Facebookille?

Todennäköisesti tuloksena on, että Facebookin ja muiden nettijättien toimintaa aletaan säännellä aiempaa tiukemmin. Sääntely voisi kohdistua ainakin seuraavaan kolmeen asiaan:

1) Ihmisten yksityisyyden suojaamiseen. Yhdysvalloissa ei tähän mennessä ole yhtä tiukkaa tietosuojasääntelyä kuin EU:ssa on GDPR. Tälläkin hetkellä verkossa on myynnissä puolentoistamiljardin Facebookin käyttäjän tietoja.

2) Algoritmien avoimuuteen ja toimintaan. Haugenin mukaan Yhdysvaltain viranomaisilla ei ole nykyisin laillisia keinoja selvittää, miten Facebookin algoritmit todella toimivat. Yhtiön sisälläkin algoritmeista tietävät tarkasti vain harvat. Facebook on useita kertoja pyrkinyt torppaamaan myös tutkijoiden yritykset ottaa algoritmien toiminnasta selvää (esimerkki tässä YLEn artikkelissa).

3) Velvollisuuksiin puuttua havaittuihin väärinkäytöksiin. Jatkossa on kestämätön tilanne, jos Facebookin kaltaisia palveluita voidaan käyttää esimerkiksi vakoiluun tai väärän tiedon levittämiseen ilman, että alustalla on velvollisuutta puuttua siihen tai edes kertoa tietojaan eteenpäin viranomaisille.

EU:ssa on parhaillaan menossa digitaalisten palvelujen sääntelyä koskevan lakipaketin valmistelu, joka alkoi viime vuoden lopulla. Lisää aiheesta. esim. HS:n artikkelissa.


Pidin tänään Suomen eOppimiskeskuksen jäsenwebinaarissa esityksen digitaalisen opetuksen ja oppimisen trendeistä.

Esitys koostuu kolmesta osasta:

 1. Missä Suomella on kirittävää?
  Tätä lähestyn mm. PISA-tutkimusten, OECD:n TALIS-tutkimuksen ja EU:n Kids Online -kyselyn pohjalta. Lisäksi käyn läpi kokemuksia koronakevään 2020 etäopetusjakson opeista KARVI:n selvitysten perusteella.
 2. Opetussovellusten trendimuutokset koronan aikana
  Taustalla on Jane Hartin vuosittaiset Tops Tools for Learning -kyselyt, joista tein koosteen aina vuodesta 2007 lähtien (saatavilla Drivessä). Esityksessä tarkemmin TOP 10 sovellukset vuosina 2017-2021 sekä poimintoja muista kiinnostavista muutoksista sovellusten käytössä.
 3. Digitaalisen opetuksen trendit maailmalla
  Kolmantena osana kävin läpi eri tahojen tänä vuonna julkaisemia opetuksen trendikatsauksia ja -listauksia. Yhteensä tutustuin n. 20 trendikatsaukseen, joista kokosin yhteenvetona useimmin toistuvat ja mielestäni tärkeimmät trendit. Yksittäisistä raporteista mainittakoon erityisesti 2021 EDUCAUSE horizon report, joka kokoaa tärkeimpiä muutoksia aiheuttavia makrotrendejä sekä niiden vaikutuksena näkyviä ilmiöitä erityisesti korkeakouluopetuksessa.

Alla on koko esitys ja sen jälkeen muutamia nostoja.

Avaa esitys Speaker Deckissä

Nostoja: 1. Missä Suomella on kirittävää?

EU Kids Online -tutkimuksessa v. 2020 (PDF) selvitettiin mm. lasten ja nuorten kännyköiden ja netin käyttöä. Sen mukaan 12-16-vuotiaat suomalaislapset kuuluvat Euroopan eniten nettiä kännykällä käyttäviin, mutta vain 15-23 % kertoi käyttävänsä nettiä koulutehtäviin. Tässä on selvästi parantamisen varaa, jotta kännykällä osattaisiin tehdä muutakin viihdekäyttöä. Kyselyt oli tehty ennen koronan aikaista etäopetusjaksoa.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI on selvittänyt, miten opetus sujui, kun koulut siirtyivät pikavauhtia etäopetukseen maaliskuussa 2020. Tulosten mukaan sekä peruskouluissa (kuvassa) että lukioissa etäopetukseen liittyi isoja ongelmia. Peruskouluissa valtaosa rehtoreista ja opetus-/ohjaushenkilökunnasta näki ongelmia opetuksen edistymisessä sekä oppijoiden etäopiskeluun liittyvien valmiuksien tukemisessa.

KARVI selvitti niin ikään, mitä hyviä käytäntöjä kevään 2020 ”etäopetus-eksperimentti” kouluille synnytti. Tässä kuvassa näkyy, mihin teemoihin kerrotut hyvät käytännöt liittyivät. Kiinnostavaa on, että peruskouluissa suurin osa maininnoista liittyi digiosaamisen kehittymiseen – mikä kertoo ”digiloikan” todella tapahtuneen opettajien taidoissa. Sen sijaan peruskouluissa pedagogisten käytäntöjen kehittämiseen ei tämän perusteella vielä oltu monin paikoin päästy. Lukioissa suurempi osa maininnoista liittyi pedagogiikkaan. Jatkossa voi suositella suurempaa painoarvoa pedagogisten käytäntöjen kehittämiselle etenkin peruskoulun opettajille. Molemmissa vastaajajoukoissa iso osa maininnoista liittyi konkreettiseen etäkokousten hyödyntämiseen eri tavoin myös jatkossa.

2. Opetussovellusten trendimuutokset koronan aikana

Tässä kuvassa on Jane Hartin Top Tools for learning -kyselyissä TOP 10:n joukkoon sijoittuneet sovellukset ja ohjelmat vuosina 2017-2021. Listassa on mukana niin itseopiskeluun, työpaikalla tapahtuvaan opiskeluun kuin ns. tavalliseen opetukseen ja oppimiseen liittyvät sovellukset.

Korona on tuonut suosituimpien sovellusten joukkoon etäkokoussovellukset Zoomin ja Microsoft Teamsin. Takavuosien suosikit WordPress ja Skype ovat olleet laskussa, vähemmässä määrin myös Word.

Tähän kuvaan kokosin selviä muutoksia, mitkä sovellukset ovat olleet laskussa ja mitkä nousussa tietyissä kategorioissa.

Oppimisalustoiksi sopivissa sovelluksissa laskussa ovat olleet yleiskäyttöiset pilvipalvelut kuten Dropbox ja Google Workspace (ent. G Suite) sekä blogipalvelut ja mm. Microsoft Sharepoint. Niiden sijaan suosiotaan ovat nostaneet nimenomaan opetuksen tukemisen tehdyt kehittyneet oppimisalustat kuten Google Classroom, Flipgrid, Quizizz ja Canvas.

Yhteisö- ja ryhmäalustojen kategoriassa somepalvelut kuten Facebook, Twitter ja Yammer ovat laskeneet ja tilalle on tullut pikaviestipalvelut WhatsApp, Telegram, Viber ja Discord.

Etäyhteyssovelluksissa vanhat sovellukset Skype ja Adobe Connect ovat saaneet väistyä uudempien Zoomin, Microsoft Teamsin, Google Meetin ja Wherebyn edeltä.

3. Digitaalisen opetuksen trendit maailmalla

Maailman talousfoorumi WEF on listannut toistuvasti, mitä taitoja ns. tulevaisuuden työelämässä tarvitaan eniten. Listauksen sisältö ei ole eri vuosina juurikaan muuttunut, vaan ainoastaan taitojen järjestys. Tämä listaus on viime vuodelta.

Tässä on n. 20 lähteestä koostamani listaus digitaalisen oppimisen ja opetuksen trendeistä tällä hetkellä. Olen valinnut kuvaan useimmin mainitut ja mielestäni merkittävimmät tällä hetkellä digitaalista opetusta muuttavat ilmiöt. Trendit eivät ole tässä missään erityisessä tärkeysjärjestyksessä.

 • Mobiili oppiminen + saavutettavuus
 • Sosiaalinen ja yhteisöllinen oppiminen
 • Personoitu / adaptiivinen oppiminen
 • Kehittyneet oppimissisällöt ja LMS:t
 • Mikro-oppiminen
 • Videot oppimisessa
 • Pelillisyys + VR ja AR
 • Oppimisanalytiikka ja tekoäly
 • STEAM-opetus ja maker-kulttuuri

Lopetin esityksen tähän kuvaan, joka kokoaa yhteen pedagogisesti laadukkaan yhteisöllisen oppimisen elementtejä (ml. edellä kuvattuja trendejä). Yhteisöllinen oppiminen yhdistettynä sitä tukevaan teknologian ja kehittyneiden oppimissisältöjen käyttöön johtavat parhaimmillaan syvälliseen ymmärtävään oppimiseen. Tämän tyyppinen opetus ja oppiminen voivat tapahtua niin läsnä, etänä kuin verkossakin.

(Kirjoituksessa olevia kuvia saa käyttää lähde/linkki mainiten.)


Tällä viikolla on menossa Digi- ja väestötietoviraston järjestämä digituen teemaviikko. Sen merkeissä päätin jakaa yhden teemaan liittyvän työni noin vuoden takaa.

Kas tässä:

Digitaitotesti

Digitaitotestin aloitusnäkymän

Testi on tehty osana Nuorten ystävät ry:n Osaamisella osallisuutta -hanketta. Testiä voi käyttää digitaitojen valmennuksen ja tuen kartoittamisen apuna. Kohderyhmänä on ollut nuoret aikuiset, mutta testi soveltuu pääosin muunkin ikäisille. Lisätietoa hankkeen sivuilta

Päävastuu testin suunnittelusta ja toteutuksesta oli allekirjoittaneella, mutta hankkeen henkilöstö oli mukana tekemässä valintoja ja antamassa palautetta.

Kuinka testi toimii?

Testi koostuu 24 kysymyksestä ja niihin liittyvistä vastausvaihtoehdoista. Kysymysten perusteella testi arvioi digiosaamisen tason seuraavissa kuudessa kategoriassa:

 • laitteet ja perusohjelmat
 • sisällön tuottaminen
 • kirjautuminen ja tietoturva
 • tiedonhaku ja mediataidot
 • digitaalinen asiointi
 • viestintä ja sosiaalinen toiminta

Jokaista kategoriaa testataan neljällä eri tasoisella kysymyksellä.

Digitaitotestin kysymysnäkymä

Kategorioiden pistemäärien keskiarvon mukaan digiosaamisen tasoksi määräytyy jokin seuraavista päätelmistä:

 1. Digiin tutustuja
 2. Aloitteleva käyttäjä
 3. Hyötykäyttäjä
 4. Edistyvä käyttäjä
 5. Erikoistunut osaaja

Testin käytettävyyttä digiosaamisen arvioimisessa parantaa se, että loppupäätelmässä näytetään jokaisen kategorian pistemäärä. Näin testattava ja mahdollinen tukihenkilö näkevät, missä digitaitojen osa-alueissa on vielä petrattavaa.

Lisäksi on linkki dokumenttiin, jossa kerrotaan oikeat/parhaat pisteet tuovat vastaukset.

Kuinka testi tehtiin?

Yksinkertaisuudestaan huolimatta tällaisen testin tekeminen vaati huomattavasti taustatyötä, koska halusimme tehdä sen kestävälle pohjalle sekä niin, että testi arvioisi digiosaamisen tason myös eri osa-alueissa.

Aloitetaan tavoitteista. Tarkoituksena oli siis tehdä testi, jolla testataan digiosaamisen tasoa. Avaan tätä.

Ensin oli määriteltävä, mitä digiosaamiseen kuuluu. Tutustuimme useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin digiosaamisen listauksiin ja malleihin. Hyvin paljon yksinkertaistaen päädyimme käyttämään edellä kuvattua kuutta digiosaamisen kategoriaa/osa-aluetta.

Sen jälkeen oli päätettävä, mitä osaamisen tasoja pyritään arvioimaan. Erilaisia digiosaamisen tasojen mallinnuksia on useita, mutta kestävimmäksi teoreettis-käytännölliseksi malliksi valitsin EU:n digitaalisten kompetenssien kehyksen, lyhyemmin DigiComp 2.1:n (The Digital Competence Framework for Citizens, 2017). EU:n mallissa digiosaaminen on jaettu peräti 8 tasoon, mutta päätimme typistää sen tässä testissä neljään tasoon sekä niitä edeltävään ”nollatasoon” (digiin tutustuja). Lisäksi testistä päätettiin jättää kysymättä EU-mallin levelien 7-8 mukaista osaamista, joka on lähinnä alakohtaista erityisosaamista. Alla olevassa kuvassa on nähtävissä DigiComp 2.1:n tasot, joista testi pyrkii siis kattamaan tasot 0-6.

The Digital Competence Framework for Citizens, 2017
The Digital Competence Framework for Citizens, 2017

Kun oli tiedossa selvitettävät digiosaamisen osa-alueet sekä mitattavat tasot, oli päätettävä miten testi teknisesti tehdään.

Koska tavoitteena oli mitata digiosaamista osa-alueittain, syntyi melko luontevasti matriisi, jossa toisella akselilla on osa-alueet ja toisella tasot seuraavasti:

Digiin tutustujaAloitteleva käyttäjäHyötykäyttäjäEdistyvä käyttäjäErikoistunut osaaja
Laitteet ja perusohjelmatxxxx
Sisällön tuottaminenxxxx
Kirjautuminen ja tietoturvaxxxx
Tiedonhaku ja mediataidotxxxx
Digitaalinen asiointixxxx
Viestintä ja sosiaalinen toimintaxxxx

Taulukossa jokainen X kuvaa yhtä testin kysymystä. Jokaisesta mitattavasta tasosta ja osa-alueesta on siten yksi kysymys, eli kyse on 4×6-matriisista = yhteensä 24 kysymystä.

Kysymysten määrä oli yksi päätettävä asia. Jos testistä olisi haluttu tehdä vielä tarkempi ja sisällöllisesti laajempi, olisi jokaisesta osa-alueesta ja tasosta voitu tehdä kaksi kysymystä (2x4x6), mutta silloin kysymyksiä olisi tullut yhteensä 48. Tai 3x4x6 = yhteensä 72 kysymystä jne. Testi haluttiin kuitenkin pitää suhteellisen lyhyenä.

Osaamistasoa arvioitaessa henkilön on hallittava alemman tason taidot, jotta osaaminen on ylitse sen eli seuraavaksi ylemmällä tasolla. Testin antamat päätelmät toimivat tällä logiikalla: jos saat päätelmäksi ”aloitteleva käyttäjä” eri osa-alueiden pistemääräsi keskiarvo on ylittänyt ”digiin tutustujan” mutta jäänyt alle ”hyötykäyttäjän”. Ylimmän ”erikoistunut osaaja” -osaamistason kysymyksiä puolestaan testissä ei ole, koska sen saamiseen riittää täydet pisteet kaikilla alemmilla tasoilla, jolloin osaaminen siis ylittää ”edistyvän käyttäjän” taidot.

Testiä tehdessä digiosaamisen osa-alueiden sisältöjä tarkasteltiin huomattavasti laajemmin kuin mitä testiin valikoituneet kysymykset käsittelevät. Ensiksi oli määriteltävä osa-alueet, sitten niihin kuuluvat sisällöt eli yksittäiset taidot ja lopulta keksittävä eri taitoihin ja tasoihin sopivat kysymykset vastausvaihtoehtoineen.

Tässä kuvassa on yksinkertaistettuna, mitä asioita ja taitoja eri digiosaamisen osa-alueisiin sisältyy:

Digitaalisen osaamisen matriisi
Digitaalisen osaamisen matriisi

Luonnollisesti eri tasoihin kuuluvat asiat ja taidot ovat enemmän tai vähemmän aikaan sidottuja. Iso osa työtä oli nimenomaan näiden pohtiminen ja valinta. Sisältöjä olisi helppo lisätä taulukkoon paljon enemmänkin, mutta pyrimme pitämään sen pääasiassa yleistaitoja käsittelevänä. Teknologian ja digitaalisen yhteiskunnan kehittyessä taulukon sisältöä tulee jälleen arvioida uudestaan.

Taulukon toiseksi ylimmällä rivillä esitetään DigiComp 2.1-mallia mukaillen, minkälaisesta tuesta ja toiminnasta eri tasoilla olevat oppijat hyötyvät. Mitä pitemmällä osaaminen on, sitä enemmän henkilön rooli muuttuu ohjattavasta ohjaajaksi.

Matriisia (ja testiä) voi käyttää myös sen arvioimiseen, millä tasolla digitukihenkilönä tai -ohjaajana toimivan tulisi olla, jotta hän voi ohjata eri digiosaamisen osa-alueita. Luonnollisesti testi ja matriisi yhdessä voivat toimia myös itseopiskelun tukena.

Testin tekninen toteutus

Testi vaikuttaa ensinäkemältä vain yhdeltä Testimato-testiltä – mitä se onkin. Tässä kohtaa lähetänkin kiitokset Testimadon ylläpitäjälle More Karvoselle teknisestä tuesta ja kehitystyöstä, joka mahdollisti mm. testin helpon upottamisen eri nettialustoille (upotus onnistuu laittamalla testi iframe-ikkunan sisään).

Se, että päädyimme toteuttamaan testin juuri Testimadolla, johtuu puhtaasti Testimadon ominaisuuksista.

Kartoitimme hankkeen aikana muita vastaavia testejä. Juuri halutun tyyppistä testiä emme löytäneet – eli sellaista, joka mahdollistaisi eri osa-alueiden/kategorioiden pisteytyksen erikseen ja niiden perusteella annettavat päätelmät.

Kaikkein lähimmäksi toivomaamme pääsi MENTEP-hankkeessa kehitetty ja testattu opettajien TVT-osaamisen itsearviointityökalu TET-SAT (Technology Enhanced Teaching Self-Assessment Tool). Se on vielä huomattavasti digitaitotestiä järeämpi työkalu antaen vielä enemmän tietoa tuloksista testin suorittajalle.

Valitettavasti TET-SAT-alusta ei kuitenkaan ollut vapaasti saatavilla, eikä budjetti tässä tapauksessa riittänyt vastaavan järjestelmän koodaukseen. Sinänsä vastaava olisi helppo tehdä, mutta mitä ei ole budjetissa, ei voida tehdä.

Joten oli löydettävä ”ilmainen” työkalu. Siinä kohtaa päädyimme tutkimaan tarkemmin myös Testimatoa. Pian kävi ilmi, että Testimadolla voi tehdä kysymyksiä, joiden oikeista vastauksista saa pisteitä eri kategorioissa. Yhteydenotto Testimadon ylläpitäjään selvitti lisäksi sen, että kategorioiden pistemäärät oli mahdollista saada näkyville loppupäätelmän yhteyteen.

Siltä varalta, että joku haluaa tehdä vastaavan, laitan kuvakaappauksen alle.

Näin Testimato osoittautui alustaksi, josta löytyi toivomamme ominaisuudet. Valinnan sinetöi Testimadon ylläpitäjän antama hyväksyntä ja tuki tämän tyyppisen testin toteuttamiseen.

Tulokset tähän mennessä

Testimadon hyviin ominaisuuksiin kuuluu lisäksi tilastot. Tätä kirjoittaessa digitaitotesti on suoritettu 993 kertaa ja päätelmät ovat jakaantuneet seuraavasti:

Tulosten jakautuminen noudattaa mielestäni sitä, mitä saattoi etukäteen odottaakin. Testi kykenee erottelemaan digitaitojen osaamistasot tämän perusteella melko hyvin – ollen samalla yksinkertainen ja nopeasti tehtävä.

Digiin tutustujien pientä määrää selittänee se, että testin löytäminen itsenäisesti netistä vaatii jo ”aloittelevan käyttäjän” osaamista, mikä useimmilta suomalaisilta löytyy. Toisaalta testistä ei haluttu tehdä liian vaikeaa etenkään alempien tasojen kysymysten osalta, koska sen haluttiin olevan mieluummin kannustava kuin lannistava.

Parhaimpaan päätelmään eli ”erikoistunut osaaja” on tähän mennessä päätynyt 10 % testin suorittajista. Tästä olen ehkä tekijänä eniten tyytyväinen, sillä jos enemmistö tai edes neljännes olisi päätynyt tähän tulokseen, voisi testiä pitää epäonnistuneena erottelemaan digitaalisen osaamisen tasoja.

Luonnollisesti pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei näistä tilastoista voi kuitenkaan tehdä. Emmehän tiedä, keitä testin tekijät ovat todella olleet, millaisissa tilanteissa se on tehty ja moniko on tehnyt testin ”tosissaan”.

Kyseessä on hyvä pikatesti digiosaamisen arviointiin, eikä sen tarkoitus olekaan olla sen enempää.

Mikäli et vielä tehnyt testiä, voit siirtyä siihen tästä. 🙂


Pidin tällä viikolla Tuusulan kunnalle kaksi koulutusta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tietosuojasta. Aiheesta on melko vähän materiaalia avoimesti tarjolla, joten julkaisen molemmat esitykset alla.

Julkaisulupa päiväkodeille ja kouluille

Tein koulutusta varten julkaisulupamallin päiväkotien ja koulujen käyttöön. Dokumenttia saa käyttää ja muokata vapaasti omiin tarkoituksiin.

Tästä voit avata julkaisuluvan Google Drivestä. Voit tallentaa sen haluamassasi muodossa.

Tässä on valmis PDF-versio tulostamista varten


Ylen tiedotteen mukaan Sanoma-konserni on tehnyt EU-komissiolle kantelun, jonka kohteena ovat ”erityisesti tapa, jolla Yle voi julkaista sisältöjä Yle Areenassa sekä Ylen internetissä tarjoamat oppimisen palvelut”.

Helsingin Sanomat haastatteli tuoreeltaan Sanoma Oyj:n toimitusjohtajaa hollantilaista Susan Duinhovenia. Duinhovenin mukaan ”Kantelu kuulostaa liiankin negatiiviselta. Haluamme viranomaisten pysähtyvän ja tekevän tarkistuksen”.

Todettakoon, että kantelun merkitys on lähtökohtaisesti negatiivinen. Sen synonyymi on ”valittaminen”. Ajatuksena on, että kantelun kohde on toiminut jollain tapaa väärin.

Siksi ei ole ihme, että kantelu herätti välittömästi voimakkaita tunteita.

Sanomalla on tietenkin kaikki oikeus tarkistuttaa Ylen toiminnan laillisuus EU-komissiolta.

Ylen merkitys sananvapaudelle

EU:n keskeisiä arvoja on sananvapaus. Suomen perustuslaissa (PL 12 §) se määritellään seuraavasti:

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

Juuri tämän oikeuden yhdenvertaista toteutumista Ylen toiminta suojaa. Se tuottaa runsaasti uutis- ja oppimissisältöjä, joita kaupallinen media ei yksinkertaisesti tee. Verovaroin tuotetut sisällöt ovat tulotasosta riippumatta kaikkien käytettävissä.

Sananvapaus on tärkein peruste Ylen toiminnalle. Se on myös keskeinen oikeusvaltion ja demokratian toteutumisen edellytys: jotta jokainen voi muodostaa mielipiteitä ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun tasapuolisesti, tarvitaan monipuolista, kattavaa ja puolueetonta uutistarjontaa, joka ei toteudu yksin kaupallisen uutismedian toimesta.

Yle on onnistunut tehtävässään hyvin ainakin, jos mittarina pidetään yleisön luottamusta Ylen uutisiin. Yle on ties kuinka monetta vuotta peräkkäin ollut suomalaisten luotetuin uutismedia Reuters-instituutin tekemissä kyselyissä:

On sanomattakin selvää, että luotetun uutismedian rooli vain korostuu tänä valeuutisten, salaliittoteorioiden ja muun disinformaation aikakautena.

Koska myös EU pyrkii edistämään sananvapautta ja demokratiaa, en odota sen puuttuvan merkittävästi Ylen toimintaan.

Todettakoon tasapuolisuuden nimissä vielä Sanoman toimitusjohtajan näkemys sananvapauden ja liiketoiminnan välisestä suhteesta:

”Toivon, että kaikista teoistani näkyy, että olen erittäin vahva sananvapauden puolustaja. Mutta uskon vahvasti myös siihen, että jokaisella on oikeus tehdä liiketoimintaa”, Duinhoven sanoo (lähde edellä).

Ylen merkitys opetus- ja koulutusalalle

Yle on ollut ja on merkittävä kansansivistäjä. Nykyään Yle Oppimisen sisältöpankki ja tietenkin Yle Areena ovat huomattava resurssi suomalaiskouluille.

Yle Areenan sisältöjä saa käyttää opettajien toimesta ilmaiseksi varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja maksuttomassa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa. Luonnollisesti kuka tahansa saa käyttää Areenan sisältöjä itsensä sivistämiseen.

Voi kysyä, olisiko Suomi ollut PISA-tutkimusten kärkimaita ilman Ylen vuosikymmenien aikana kouluille ilmaiseksi tuottamia sisältöjä? Toki se on vain yksi palanen kokonaisuudessa, eikä tärkein (opettajat sen varsinaisen työn tekevät), mutta merkityksensä silläkin on ollut.

Ylen oppimissältöjen merkitys ulottuu kouluja laajemmalle. Esimerkiksi Yle Oppimisen Valheenpaljastaja-artikkelisarja on oivallista luettavaa kenelle tahansa, joka pyrkii tunnistamaan faktan humpuukista. Vastaavaa tarjontaa en ole löytänyt kaupalliselta puolelta. Yle Areena puolestaan tarjoaa jatkuvasti esimerkiksi laadukkaita dokumentteja eri aihepiireistä.

Kouluissa ja kunnissakin on eroja. Kaikilla ei ole varaa ostaa Sanoman kieltämättä laadukkaita oppikirjoja ja sähköisiä materiaaleja käyttöönsä.

Koulujen oppimateriaalit – paperinen ja sähköinen – ovat valtava bisnes. Jokainen esimerkiksi lukion oppikirjoja ostanut tietää, että niiden hinnoittelu on vedetty niin sanotusti tappiin asti. Kukaan tuskin ostaisi niitä samoilla hinnoilla, jos kyse ei olisi pakollisesta hankinnasta. Sähköisessä maailmassa sama sisältö voidaan myydä rajoittamattomasti uudelleen ilman tuotantokustannusten merkittävää kasvua.

Lainaus OPH:n toisen asteen koulutuksen kustannuksia koskevasta selvityksestä (2018):

Lukio-opintoihin liittyvät välttämättömät kustannukset ovat nykyään keskimäärin 2 500 euroa, kun opiskelussa käyttökelpoisen kannettavan tietokoneen hinnaksi arvioidaan 600 euroa. Digitaalisten materiaalien käyttöön ottaminen ei näytä vähentävän kokonaiskustannuksia, koska niitä ei voi hankkia käytettyinä.

Yhden lukiojakson oppikirjojen hinnalla tilaa Hesarin vuodeksi. Tässä lieneekin Sanoman toimintalogiikan ydin ja sen tavoite.

Jos nyt Yleen ”kajoaminen” aiheuttaakin jonkinasteisen boikottiaallon HS:n tilauksiin, niin Sanomalle se kannattaa, jos tuloksena saadaan rajoitettua Ylen verovaroin tuottamien oppimissisältöjen tarjontaa verkossa, koska oppimateriaaleissa kate on kymmeniä kertoja uutismediaa parempi.

Tosin juuri oppimateriaaleissa Sanoman ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli huomattavasti miinuksella. Näin on ainakin toista vuotta peräkkäin. Korjaus: koko vuoden 2020 lukemat (kuvassa oikealla) olivat plussalla, mutta ensimmäinen kvartaali miinuksella. Viime vuoden tuloksessa oppimissisällöt olivat Sanoman liiketoimintasegmenteistä voitollisin.

Sanoma on investoinut merkittävästi palkkaamalla lisää henkilöstöä Learning-liiketoimintaansa. Ylen oppimissisältöjen rajoittamisen pyrkimys on loogista jatkumoa tälle.

Sanomalla on ymmärrettävästi kiire toisen asteen oppikirjojen tullessa maksuttomiksi eli opetuksen järjestäjien hankittaviksi. Muutostilanteessa markkinaosuudet muotoutuvat väistämättä uudestaan. Mitä enemmän Sanoma pystyy torppaamaan ”ilmaisten” (oikeammin: yhteisesti verovaroista kustannettujen) oppimateriaalien tarjontaa, sitä vahvemmassa asemassa se itse on.

Sanoman todellinen kilpailija verkossa on YouTube

Yle ja etenkin Yle Areena on ”suomalaisten rakastama” kuten Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila osuvasti ilmaisee. Siksi Sanoman kantelu on kaikesta huolimatta yllättävä. Koska kyse on pitkään juurtuneista tunteista, on selvää, että Sanoma kerää nyt laajan yleisön ”vihat” päällensä. Reaktioiden voimakkuus voi kuin voikin yllättää Sanoman päättäjät.

Isossa mittakaavassa Suomi on Sanoman Learning-liiketoiminnassa yksi pienimpiä markkina-alueita. Voi pohtia, onko nyt otettu riski kuitenkaan sen arvoinen.

Mutta katsottiinpa kansallista tai globaalia tasoa, niin Sanoman isoin kilpailija verkossa ei ole Yle eivätkä muutkaan eurooppalaiset yleisradioyhtiöt, vaan amerikkalaisjätti Google ja varsinkin sen YouTube-videopalvelu.

Seuraavassa on Suomen käytetyimmät verkkosivustot Similarwebin mukaan:

Lista on pysynyt melko muuttumattomana vuodesta 2009 lähtien, jolloin YouTube kipusi toiselle sijalle heti Googlen hakukoneen jälkeen.

Todettakoon, että myös YouTubea käytetään laajasti opetuksessa. Eri alojen ammattilaiset ja harrastajat jakavat sinne videoitaan. Niin tekee myös lukuisat opettajat. YouTube on merkittävä ilmaisen oppimateriaalin jakelukanava.

Mediat kilpailevat loppujen lopuksi yleisön ajankäytöstä. YouTube on videoalustojen keskinäisessä kilpailussa huomattavasti merkittävämpi tekijä kuin Yle Areena. Jopa Facebook menee videoalustana Areenan edelle. Seuraavassa on käytetyimmät videoalustat Suomessa vuonna 2019 (lähde: AudienceProject).

Sanoma ei ymmärrettävästi voi syyttää YouTubea valtiontukien antamasta epäreilusta kilpailuedusta kuten Yleä.

Ehkä Sanoman johdossa olisi syytä miettiä, mitä he voisivat tehdä toisin parantaakseen mahdollisuuksiaan kilpailla Googlen ja Facebookin palvelujen kanssa?

Vastaus tuskin on sananvapauden ja oppimisen kannalta kansallisesti tärkeän Ylen toimintaedellytysten rajoittaminen.


Moni poliitikko on väittänyt viimeisen viikon aikana, että EU:n elpymispakettiin liittyvässä keskustelussa olisi käynnissä informaatiovaikuttamisen kampanja.

Yhtenä ensimmäisistä asian otti esiin Sanni Grahn-Laasonen torstaina 29.4.:

”Toivottavasti joku taho tutkii perusteellisesti EU-paketin ympärillä olevaa informaatiovaikuttamista. En ole vastaavaa masinoitua vyörytystä todistanut aiemmin poliittisessa työssäni.”

Myöhemmin saman tyyppistä viestiä toistivat ainakin Otto Meri, Satu Hassi ja Juhana Vartiainen. Ainakin Meri ja Vartiainen epäilivät informaatiovaikuttamisen takana olevan myös Venäjän intressit kaataa EU:n elvytyspaketti.

Tässä kohtaa on hyvä muistuttaa, että tuoreen selvityksen mukaan suomalaisiin poliitikkoihin ei kohdistunut Twitterissä ulkomailta tulevaa informaatiovaikuttamista.

Yksikään mainituista poliitikoista ei tuonut suoranaisia todisteita ja esimerkkejä esiin, millaisia viestejä he ovat saaneet. Kommenteissa viitattiin sekä sosiaaliseen mediaan että sähköposteihin.

Minua on pyydetty selvittämään, onko Twitterissä menossa jonkinlainen kampanja #elpymispaketti-keskusteluun liittyen. Kyse ei ole mistään yksittäisestä tahosta, mutta huomaan vastaavani ainakin Grahn-Laasosen twiittaamaan toiveeseen.

Tartuin projektiin tämän viikon alussa. Kehitin samalla Tweeps.net-analyysipalveluun uuden toiminnon, jolla voi tehdä bottianalyysin tiettyyn Twitter-käyttäjään viimeisen viikon aikana yhteydessä olleista tunnuksista. Käytin sitä tässä selvityksessä.

Aineisto ja menetelmä

Aineisto koostuu Twitterissä olleista julkisista tiedoista ja twiiteistä aikavälillä 29.4.-5.5.2021. Valitsin kohteeksi tietyt poliitikkojen ja puolueiden Twitter-tunnukset, joiden voisi ajatella olevan EU:n elvytyspakettiin liittyvän vaikuttamisen kohteena, tai jotka ovat itse tuoneet esiin epäiltyä informaatiovaikuttamista. Lisäksi tarkastellut tunnukset ovat muutenkin olleet aktiivisia Twitterissä ja olleet vähintään usean sadan kanssa vuorovaikutuksessa edellisen viikon aikana. Passiiviset tunnukset olisivat huonoja informaatiovaikuttamisen kohteita.

Lisäksi muodostin muista ajankohtaisista poliittisista toimijoista koostuvan verrokkiryhmän. Kyse ei ole satunnaisesta verrokkiryhmästä, vaan ryhmästä, jonka jäseniin ei analyysin perusteella kohdistunut informaatiokampanjaa samojen Twitter-tunnusten toimesta, minkä halusin tuoda verrokkiryhmän muodossa esiin. Esimerkiksi Demarit-tunnus oli ensin tarkasteltavien ryhmässä, mutta siirsin sen verrokkiryhmään.

Eli verrokkiryhmä on osaltaan analyysin tulos. Sen avulla tulee näkyväksi, että arvellun informaatiovaikuttamisen kohteeksi ei ole päätynyt kuka tahansa suomalaispoliitikko tai puolueen Twitter-tunnus, vaan se näyttäisi olevan jollain tapaa kohdennettua.

Varsinainen bottianalyysi kohdistui näiden kahden eri ryhmän jäseniin viimeisen viikon aikana vuorovaikutuksessa olleisiin Twitter-tunnuksiin.

Analyysi perustuu Tweepsin bottianalyysin tuloksiin ja niiden ristiintaulukointiin. Jälkimmäisen avulla tarkastelin, ovatko samat mahdolliset bottitunnukset olleet viimeisen viikon aikana yhteydessä useampiin tarkastelun kohteina olleisiin poliitikkoihin ja puolueiden Twitter-tunnuksiin.

 • Aineisto:
  • Tarkasteluun valitut Twitter-tunnukset (16): OttoMeri, kokoomus, elinavaltonen, KarnaMikko, PaiviRasanen, sannigrahn, satuhassi, filsdeproust, AnnikaSaarikko, TyttiTup, MariaOhisalo, anttihakkanen, MarinSanna, keskusta, KaiMykkanen, PetteriOrpo
  • Verrokkiryhmä (11): veronikahonka, Halla_aho, Vapaavuori, vihreat, vasemmisto, liandersson, kirsipiha, willerydman, Demarit, Haavisto, anttikaikkonen
  • Edellisten kanssa 29.4.-5.5. vuorovaikutuksessa olleet Twitter-tunnukset.
 • Menetelmä:
  • Tweepsin bottianalyysi kaikista vuorovaikutuksessa olleista tunnuksista (perustuu Twitterin rajapinnasta haettuihin twiitteihin). Vuorovaikutus tarkoittaa tässä esimerkiksi vastaamista tai mainintaa jompaan kumpaan suuntaan.
  • Bottianalyysin tulokset: tilastollisen analyysin tunnusluvut ja bottipisteitä saaneet tunnukset. Lisätietoa Tweepsin UKK-sivulta.
  • Bottianalyysiin perustuvat tulkinnat, onko bottipisteitä saaneet tunnukset botteja (+bottityypit), trolleja, spämmääjiä tai ns. epäselviä tapauksia. Tweeps-palvelu muodostaa nämä tulkinnat tilastollisen analyysin tuottamien bottipisteiden tyyppien perusteella.
  • Bottianalyysissä bottipisteitä saaneiden ristiintaulukointi, jonka tuloksena on lukemat, kuinka monen eri tarkastelun kohteen olevan Twitter-tunnuksen kanssa bottipisteitä saaneet tunnukset olivat ko. aikajaksolla olleet yhteydessä.
  • Mahdollisten bottien ja trollien twiittien manuaalinen läpikäynti (ei kaikkia).

Tulokset

Tarkastelen seuraavaksi tuloksia muutaman pääkysymyksen alla.

Oliko informaatiovaikuttamista havaittavissa?

Jos käynnissä on ollut informaatiovaikuttamisen kampanja, pitäisi tuloksista löytyä Twitter-tunnuksia, jotka ovat lähettäneet viestejä monille tarkastelun kohteina oleville poliittikoille ja puolueille. Se osoittaisi, että jokin taho tai jotkin tahot toimisivat tavalla tai toisella koordinoidusti. Niiden tavoitteesta tämä ei kuitenkaan vielä kertoisi.

Yhteensä 359 tunnusta sai vähintään yhden bottipisteen Tweepsin analyysissä. Yksi bottipiste ei vielä merkitse, että kyse olisi välttämättä botista tai trollista. Kyse on pikemminkin vasta jollain tapaa ”epäilyttävästä” tunnuksesta. Palataan tähän alempana.

Alla olevassa kuvassa jokainen bottipisteitä saanut tunnus on yksi pystypalkki. Palkin korkeus kertoo, kuinka monen tarkasteltavan poliitikon tai puolueen Twitter-tunnuksen kanssa ne olivat olleet vuorovaikutuksessa (vähintään kerran).

Tarkasteltuihin tunnuksiin vuorovaikutuksessa olleet bottipisteitä saaneet Twitter-tunnukset.

Huomaa, että kuvassa ei ole kaikkia poliitikkoihin yhteydessä olleita (joita olisi huomattavasti suurempi määrä), vaan ainoastaan bottipisteitä saaneet tunnukset.

Kuten kuvasta näkyy, puolet (50 %) bottipisteitä saaneista oli ollut vuorovaikutuksessa vain yhteen tarkasteltuun poliitikkoon tai puolueeseen. Kaksi kolmasosaa (67 %) oli ollut yhteydessä korkeintaan kahteen. Näiden osalta ei voida epäillä minkäänlaista koordinoitua informaatiokampanjaa.

Mutta joukossa oli myös pieni ryhmä, joka erottuu kuvaajan vasemmassa reunassa:

 • Vähintään viiteen tarkasteltuun poliitikkoon tai puolueeseen oli ollut vuorovaikutuksessa 55 (15 %) Twitter-tunnusta.
 • Vähintään kahdeksaan (eli puoleen 16:sta) oli ollut yhteydessä 22 (6 %) tunnusta.
 • Kärkenä erottuu viisi tunnusta, jotka olivat olleet yhteydessä vähintään 11:een (eli kahteen kolmasosaan 16:sta) tarkasteltuun poliitikkoon tai puolueeseen. Näistä kahdella lukema oli 13.

Ei ole sattumaa, että samat bottipisteitä saaneet Twitter-tunnukset ovat olleet näin moniin suomalaispoliitikkoihin ja puolueisiin yhteydessä tarkasteltuna jaksona. Tämän perusteella on selvää, että jonkinlaista informaatiovaikuttamista on kohdistunut tarkasteltuihin poliitikkoihin ja puolueisiin Twitterissä edellisen 7 päivän aikana.

Onko 55:n tai 22:n Twitter-tunnuksen joukko sitten iso vai pieni? Määränä se on ehdottomasti pieni. Kuitenkin kyse on enemmästä kuin yksittäistapauksista, joten poliitikkojen väitteet informaatiovaikuttamisesta eivät tämän selvityksen perusteella ole vailla katetta.

Mitä informaatiovaikuttaminen sisälsi ja mikä sen kohde oli?

En tehnyt tässä suhteellisen suppeassa selvityksessä bottipisteitä saaneiden tunnusten twiiteistä systemaattista sisällönanalyysiä.

Manuaalinen läpikäynti teki selväksi, että tarkasteltuihin poliitikkoihin ja puolueisiin useimmin vuorovaikutuksessa olleissa bottipisteitä saaneissa Twitter-tunnuksissa (edellä mainitut 22 tunnusta) oli usein sisältönä EU-kriittistä kommentointia ja varsinkin poliittiseen oikeistoon kuuluvien poliitikkojen ja Twitter-aktiivien viestien retweettejä.

Sisällöt liittyivät siis selvityksen kohteena olevaan aiheeseen: EU:n elpymispakettiin. Ilman tarkempaa sisällönanalyysiä ei kuitenkaan voi sanoa, missä määrin aiheen kommentointi oli kritisoivaa ja missä määrin elpymispakettia tukevaa. Otin tämän kuitenkin manuaalisen tarkastelun perusteella huomioon valitessani tarkastelun kohteina olevia poliitikkoja: tässä tapauksessa valitsin niitä, joille näytti kohdistuvan elvytyspaketin kritisointia.

Informaatiovaikuttamisen kohteena näyttää olleen varsinkin Kokoomus, mutta myös laajemmin keskusta-oikeisto. Samaan aikaan kohteena oli vähemmässä määrin muidenkin puolueiden edustajia.

Keihin mahdollinen informaatiovaikuttaminen kohdistui?

Seuraavassa on analyysin tunnusluvut tarkastelluista poliitikoista ja puolueista. Järjestys määräytyy sen mukaan, kuinka monen tunnuksen kanssa kukin oli ollut Twitterissä vuorovaikutuksessa edellisen viikon aikana.

TunnusVuorovaik. 7 pvBottipisteitä saaneet%-osuusMahd. botteja
@OttoMeri1215978 %3
@kokoomus100610510 %4
@elinavaltonen964869 %3
@KarnaMikko818557 %1
@PaiviRasanen777739 %5
@sannigrahn7557910 %3
@satuhassi6427111 %3
@filsdeproust603468 %3
@AnnikaSaarikko495439 %3
@TyttiTup4106215 %1
@MariaOhisalo394349 %2
@anttihakkanen314268 %3
@MarinSanna3074013 %2
@keskusta3063311 %1
@KaiMykkanen2993712 %4
@PetteriOrpo263239 %2

Taulukon mukaan eniten bottipisteitä saaneita eli ”epäilyttäviä” vuorovaikutuksessa olleita tunnuksia oli edellisen viikon aikana seuraavilla: @kokoomus (105), @OttoMeri (97), @elinavaltonen (86), @sannigrahn (79), @satuhassi (71), @PaiviRasanen (73), @TyttiTup (62).

Ei selvästikään ole sattumaa, että moni näistä poliitikoista on jo aiemmin tuonut esiin mahdollisen informaatiovaikuttamisen.

Mielestäni on yllättävää, että @MarinSanna- ja @PetteriOrpo-tunnukset sijoittuivat tässä vertailussa häntäpäähän. Kuitenkin myös niihin kohdistui vuorovaikutusta samojen bottipisteitä saaneiden tunnusten toimesta kuin muihinkin listalla oleviin. Toisaalta hieman kriteerejä muuttamalla olisin voinut ”pudottaa” @PetteriOrpo:n verrokkiryhmään, koska bottipisteitä saaneita vuorovaikutuksessa olleita tunnuksia oli sillä vain 23.

On hyvä huomata, että viikon aikana Twitterissä on ollut useita muitakin keskusteluaiheita kuin EU:n elpymispaketti. Siten kaikki ”epäilyttävien” tunnusten vuorovaikutus ei ole liittynyt pelkästään siihen. Esimerkiksi @PaiviRasanen on keskustellut runsaasti häneen kohdistuneesta rikostutkinnasta. @KarnaMikko puolestaan on hyvin aktiivinen useissa aiheissa. Informaatiovaikuttamisen näkökulmasta ”tehokkaita” kohteita ovat juuri aktiiviset Twitter-käyttäjät, joiden kautta keskustelut leviävät.

Suhteellisesti tarkasteltuna järjestys muuttuisi, mutta tässä tapauksessa se olisi huono mittari. Näin siksi, koska suhteelliseen osuuteen vaikuttaa mm. se, kuinka paljon kyseiset poliitikot saavat muuten viestejä muilta Twitterin käyttäjiltä. Palaan tähän jäljemmässä.

Tarkastelluille poliitikoille ja puolueille oli yhteistä, että ne 1) olivat olleet viimeisen viikon aikana yhteydessä vähintään satojen tunnusten kanssa, 2) joista vähintään 7 % sai analyysissä bottipisteitä. Tärkein ydistävä tekijä tarkastelluille kuitenkin oli nimenomaan samat bottipisteitä saaneet Twitter-tunnukset – erityisesti ne edellä mainitut 22 tunnusta, jotka olivat yhteydessä vähintään puoleen tarkastelluista.

Katsotaan seuraavaksi verrokkiryhmän tuloksia:

TunnusVuorovaik. 7 pvBottipisteitä saaneet%-osuusMahd. botteja
@veronikahonka360175 %2
@Halla_aho2292410 %0
@Vapaavuori218199 %2
@vihreat1571912 %2
@vasemmisto157117 %0
@liandersson155106 %2
@kirsipiha11843 %0
@willerydman1001010 %1
@Demarit971313 %0
@Haavisto813948 %7
@anttikaikkonen80810 %0

Koostin verrokkiryhmän valitsemalla siihen Twitter-tunnuksia, joiden tulosten vertaaminen on kiinnostavaa juuri tässä tapauksessa edellä olevaan ryhmään. EU:n elpymispakettiin liittyen olisi voinut ajatella, että esimerkiksi @demarit-tunnus olisi ollut yhtälailla vaikuttamisen kohteena. Näin ei näytä olleen, sillä siihen vuorovaikutuksissa olleita tunnuksia edellisen 7 päivän aikana oli vain vähän.

Miten nämä eroavat ensimmäisestä tarkasteltavien ryhmästä? 1) Verrokkiryhmään vuorovaikutuksessa olleita Twitter-tunnuksia on vähemmän, 2) bottipisteitä saaneiden määrät ovat pienempiä ja 3) bottipisteitä saaneissa ei ollut merkittävästi samoja tunnuksia kuin ensimmäisessä ryhmässä.

@Haavisto erottuu verrokkiryhmässä mielenkiintoisena erillistapauksena: jopa lähes puolet siihen edellisen 7 päivän aikana yhteydessä olleista tunnuksista sai analyysissä bottipisteitä, mikä on suhteellisesti ottaen merkittävä tulos. Mahdollisia bottitunnuksia niistä oli kuitenkin vain 7. Suurin osa sen bottipisteitä saaneista oli tavallisia spämmikäyttäjiä, ei botteja. Joka tapauksessa mahdollisia botteja oli @Haavistolla enemmän kuin muilla.

Oliko kyse boteista?

Yllä oleviin taulukoihin on merkitty ”Mahd. botteja” -sarakkeeseen, niiden bottipisteitä saaneiden Twitter-tunnusten määrät, jotka olivat Tweeps-palvelun tulkinnan perusteella mahdollisia botteja. Vain aniharva bottipisteitä saaneista oli mahdollisesti varsinaisia botteja.

Koko joukosta 359 bottipisteitä saaneista vain 8 tunnusta luokiteltiin Tweepsin tulkinnoissa mahdollisiksi boteiksi. Toisin sanoen ”epäilyttävistä” tunnuksista vain n. 2 % oli mahdollisia botteja. Tweepsin antamat bottipisteet olivat kaikissa tunnuksissa alle 6, mikä on suhteellisen vähän. Epäilyttävistä tunnuksista voidaan suurin osa manuaalisen tarkastelun perusteella todeta pikemminkin trollaaviksi ihmisiksi kuin ohjelmallisesti toimiviksi boteiksi.

Suurimmassa osassa Tweepsin antamista bottipisteiden tulkinnoista oli kyse spämmääjistä. Tavallisimmin spämmääjä-tulkintaan johtaa epätavallisen suuri retweettien osuus kaikista twiiteistä – kuitenkin niin, että samaan aikaan ei ole merkkejä ohjelmallisesta toiminnasta, joka johtaisi botti-tulkintaan. Lisätietoa löytyy täältä.

Tulosta voi verrata siihen, että jos Tweeps-palvelun bottianalyysi tehdään minkä tahansa nyt tarkastellun poliitikon Twitter-tunnuksen seuraajista, löydetään paljon enemmän mahdollisia botteja kuin mitä tässä vuorovaikutuksessa olleiden tunnusten analyysissä löydettiin. Tarkastelluilla tunnuksilla on siis kyllä botteja seuraajissaan, mutta ne eivät ole aktivoituneet viestimään edellisen viikon aikana.

Tulos on selkeä: ei havaintoa bottiarmeijasta edellisen 7 päivän vuorovaikutuksessa. Kyse oli ihmisten ohjaamista Twitter-tunnuksista.

Tapahtuiko muiden kuin bottien tekemää informaatiovaikuttamista?

Kuten edellä toin esiin, ovat bottipisteitä saaneet Twitter-tunnukset vain pieni osa kaikista, jotka ovat edellisen viikon aikana viestineet tarkastelluille poliitikoille ja puolueille. Tämä tulee esiin yllä olevien taulukoiden ”Vuorovaik. 7 pv” -sarakkeista.

Varsinkin @OttoMeri, @kokoomus ja @elinavaltonen olivat olleet huomattavan suuren joukon kanssa vuorovaikutuksessa Twitterissä edellisen viikon aikana. Sama pätee @KarnaMikko:n tunnukseen, mutta hänelle lukumäärässä ei ole mitään kovin tavallisesta poikkeavaa (minkä tarkastelu vaatisi kuitenkin useamman vertailujakson).

Tweepsin tuloksissa näkyy myös se, kuinka monia viestejä kukin tarkasteltuihin poliitikkoihin ja puolueisiin vuorovaikutuksessa ollut tunnus on näille lähettänyt. Luonnollisesti suurin osa tunnuksista oli ollut vuorovaikutuksessa vain kerran.

Kuitenkin esimerkiksi @kokoomus, @OttoMeri ja @elinavaltonen (ex-Lepomäki) -tunnuksille olivat muutamat tunnukset lähettäneet viikon aikana 20-40 twiittiä. Aktiivisimmat viestijät olivat monessa tapauksessa samoja eri poliitikoilla, ja kuuluivat niihin 22 tunnukseen, jotka olivat olleet vuorovaikutuksessa vähintään puoleen tarkasteltuihin poliitikkoihin ja puolueisiin.

Mutta joukossa oli paljon myös sellaisia Twitter-tunnuksia, jotka eivät saaneet bottianalyysissä pisteitä. Tällaisilla tunnuksilla ei ole tilastollisen analyysin perusteella mitään ns. epäilyttäviä piirteitä kuten viestien lähetyksen säännönmukaisuutta, toistuvaa sisältöä tai tietyn tyyppisten viestien (kuten retweet tai lainaus) ylisuurta osuutta.

Kokonaisuutena keskimäärin vain 10 % kaikista tarkasteltuihin poliitikkoihin ja puolueisiin yhteydessä olleista Twitter-tunnuksista sai Tweeps-palvelun analyysissä bottipisteitä. Suurin osa analysoiduista tunnuksista ei siten ollut millään tavalla epäilyttäviä. 90 % analysoiduista tunnuksista ei joko saanut bottipisteitä tai niillä oli liian vähän julkaistuja twiittejä (vähintään 200 julkista) analyysin tekoon.

Keitä informaatiovaikuttamisen takana oli?

Niin, informaatiovaikuttamista se on pienikin informaatiovaikuttaminen, vaikka sen takana olisi vain kotoperäisiä toimijoita ja poliittisesti aktiivisia kansalaisia. Venäjä-yhteyksiä ei tässä selvityksessä tullut esiin.

Twiittien sisältöjen perusteella taustalla oli poliittista oikeistoa ja sitä tukevia tahoja, jotka pyrkivät vaikuttamaan päätökseen EU:n elvytyspaketista.

Luonnollisesti voisin julkaista TOP-listan niistä tunnuksista, jotka olivat useimmin yhteydessä poliitikkojen ja puolueiden Twitter-tunnuksiin edellisen viikon aikana. Kyse on Twitterissä olevista täysin julkisista tiedoista. Tekisinkin niin, mikäli selvityksessä olisi tullut vastaan selviä tai hyvin todennäköisiä bottitunnuksia.

Tuloksena oli kuitenkin vain kahdeksan ”mahdollista bottia”, joista suurin osa paljastui manuaalisessa tarkastelussa pikemmin ihmisiksi kuin boteiksi. Bottien tutkijan näkökulmasta se oli laiha saalis. Mutta tulos tämäkin.

Jätän siis listan tunnuksista julkaisematta. Jokainen halukas voi bongata kyseisiä tunnuksia Tweeps-palvelun avulla milloin tahansa ja halutessaan torjua heidät sitten Twitterissä, jos niiden tekemä viestintä tuntuu häiritsevältä. Itse en blokannut ketään tämän selvityksen tulosten perusteella.
Nostan hattua, jos luit tänne asti. :)