Puolueiden kannatus ja suhteet Twitterissä #vaalit2019

11Huh19

Tämä on kolmas osa eduskuntavaaliehdokkaiden Twitter-keskustelujen verkostoanalyysistä. Ensimmäisessä osassa esittelin aineiston ja metodin sekä mm. TOP100-listan keskeisimmistä ehdokkaista. Toisessa osassa kävin läpi, millaisiin klustereihin ehdokkaat jakaantuivat ja ketkä ovat kunkin klusterin vaikuttajia.

Tämän kolmannen artikkelin aiheena on puolueet ja niiden kannatus verkostoanalyysin perusteella. Lisäksi tarkastelen, millaisia suhteita puolueiden välillä on.

Puolueiden kannatus Twitterissä: ei näin

Joudun toisinaan perustelemaan, miksi työläitä verkostoanalyysejä kannattaa tehdä, kun eikö riittäisi, että yksinkertaisesti katsotaan Twitter-käyttäjien seuraajalukemia? Ja vastaavasti, eikä puolueiden kannatus käy helpoimmin selville laskemalla kunkin puolueen ehdokkaiden seuraajamäärät yhteen?

Analyysissä käyttämäni eduskuntavaaliehdokkaiden Twitter-keskustelujen data 13 kk:n jaksolta tarjoaa hyvän esimerkin, miksi pelkillä seuraajaluvuilla ei tee juuri mitään silloin, kun tarkoituksena on analysoida tietyn aiheen keskustelua ja sen mielipidevaikuttajia.

Vaikuttajia kävin laajasti läpi kahdessa aiemmassa osassa. Katsotaan nyt puolueiden kannatuksia.

Tehdään ensiksi helpoimman kaavan mukaan ja lasketaan kunkin puolueen ehdokkaiden seuraajamäärät yhteen. Kas tässä:

puolueet-seuraajat-lkm

Kokoomuksen ehdokkailla on yhteensä eniten seuraajia, hieman yli 500 tuhatta. Sen perässä tulevat suht tasaisena joukkona Keskusta, Vihreät ja Vasemmisto. Sitten SDP ja hieman yllättäen Liike Nyt, jolla kuitenkin on Twitteriä käyttäviä ehdokkaita huomattavasti vähemmän (ks. edellinen artikkeli) kuin perässä tulevilla PS:llä, Sinisillä, RKP:llä ja KD:llä.

Sama voidaan esittää suhteellisesti niin, että montako prosenttia kullakin puolueella on kaikkien ehdokkaiden yhteenlasketusta seuraajapotista:

puolueet-seuraajat-prosentit

Kivoja kuvia, mutta niiden informaatioarvio ei ole hääppöinen.

Mikä tässä tarkastelussa sitten on vikana?

 • Summaamalla kaikkien ehdokkaiden seuraajat, yksittäinen Twitter-käyttäjä saatetaan laskea mukaan monta kertaa. Tämä kasvattaa suhteellisesti eniten seurattujen puolueiden lukemia ja vääristää tulosta.
 • Puolueiden yhteenlasketut seuraajamäärät tulevat ennen kaikkea muutamista todella seuratuista käyttäjistä. Esimerkiksi Liike Nytin seuraajista 86 % on Hjallis Harkimon, joka on kaikista ehdokkaista seuratuin. Vastaavasti Keskustan seuraajista 39 % on Juha Sipilän ja Vasemmiston seuraajista 36 % on Paavo Arhinmäen.
 • Seuraajamäärät eivät ole muutoinkaan luotettava mittari, sillä ne ovat alttiita manipuloinnille kuten seuraajien ostolle.
 • Seuraajat saattavat myös kadota nopeasti: esimerkiksi Liike Nytin Kenneth Moreliuksella oli MTV:n uutisen mukaan 152 000 seuraajaa vuonna 2015, mutta tätä kirjoittaessa hänellä on ”enää” 59 279 seuraajaa. Syynä lienee Twitterin tekemät käyttäjätunnusten putsaukset viime vuonna. (Tarkkasilmäinen saattoi huomata jo senkin, ettei Morelius ollut mukana varsinaisessa aineistossa. Hän ei ollut käyttämässäni ehdokaslistassa mukana. Jos olisi ollut, näyttäytyisi Liike Nyt yllä olevassa kuvassa suunnilleen SDP:n kokoisena.)

Sanottakoon vielä, että verkostoanalyysissä en tehnyt ehdokkaiden seuraajamäärillä lähes mitään. Ennen kaikkea seuraajamäärät eivät kerro tarkasteltavasta aiheesta ja sen vaikuttajista.

Puolueiden kannatus Twitterissä: parempi tapa

Kertauksena: analysoimani aineisto koostuu eduskuntavaalien ehdokkaiden Twitter-keskusteluista, minkä pohjalta on laskettu jokaisen kahden ehdokkaan väliset yhteydet huomioiden niiden voimakkuudessa retwiitit, vastaukset ja maininnat twiiteissä. Näin ehdokkaat arvottavat toinen toisensa.

Kyseessä on siis rajattu aineisto, joka kertoo ehdokkaiden välisestä vuorovaikutuksesta ja vaikuttamissuhteista Twitterissä, ja vain siitä. Mielestäni jokaisen vahvan verkostoanalyysin tunnusmerkistöön kuuluu tarkka rajaus tarkasteltavaan aiheeseen. Rajauksella poistetaan aiheeseen kuulumaton kohina ja tarkennetaan kuvaa.

Kun tarkastelu vaihdetaan ehdokkaista puolueisiin, kyse on siitä, että jokaisen puolueen ehdokkaat niputetaan yhdeksi toimijaksi. Näin voidaan laskea verkostossa jokaiseen puolueeseen kohdistuvat yhteydet sekä jokaisesta puolueesta lähtevät yhteydet.

puolueet-yhteydet-lkm

Kuten kuvasta näkyy, eniten kohdistuvia yhteyksiä on Kokoomuksella ja lähes yhtä paljon Vihreillä. Sen jälkeen tulevat Keskusta, SDP ja Vasemmisto selvällä erolla ennen Perussuomalaisia ja Sinisiä.

Järjestys näyttää melko erilaiselta kuin yllä seuraajien kokonaismäärissä. Mielestäni tämä antaa huomattavasti käyttökelpoisempaa tietoa puolueiden keskinäisen vaikutusvallan ja vuorovaikutuksen eroista.

Tässä on kohdistuvat yhteydet suhteellisesti ympyräkaaviona:

puolueet-yhteydet-prosentit

 

Yhteyksien lukumäärissä on mukana puolueiden sisäiset yhteydet (self loops) ehdokkaiden välillä. Pelkästään niiden katsominen antaa väärän käsityksen, joten on tarpeen tarkastella myös puolueiden lähteviä yhteyksiä sekä niiden suhdetta kohdistuvien yhteyksien määrään.

Jotkut puolueet ovat selvästi ”saamapuolella” verrattuna muihin, eli niiden ehdokkaisiin kohdistuu koko verkoston tasolla enemmän yhteyksiä kuin lähtee muiden puolueiden ehdokkaisiin.

Kohdistuvien ja lähtevien yhteyksien määrille voidaan laskea suhdeluvut, tässä paremmuusjärjestyksessä:

 1. Kokoomus: 1,33
 2. Feministinen puolue: 1,31
 3. Siniset: 1,31
 4. Keskusta: 1,19
 5. RKP: 1,04
 6. Vihreät: 0,98
 7. SDP: 0,93
 8. Perussuomalaiset: 0,91
 9. Vasemmisto: 0,90
 10. Kristillisdemokraatit: 0,84
 11. Liike Nyt: 0,79
 12. Piraattipuolue: 0,56
 13. Muut yhteensä: 0,45

Suhteellisesti katsottuna Kokoomuksen, Feministisen puolueen, Sinisten, Keskustan ja RKP:n ehdokkaat saavat enemmän yhteyksiä (vaikutusvaltaa) muilta puolueilta kuin antavat niitä muille. 

Puolueiden suhteet Twitterissä: vuorovaikutus

Viimeisessä vaiheessa tein uuden verkostoanalyysin siten, että verkoston muodosti ehdokkaista niputetut puolueet ja puolueiden väliset yhteydet. Tässä vaiheessa poistin puolueiden itseensä kohdistuvat yhteydet (=alunperin saman puolueen ehdokkaiden väliset), koska ne olisivat vaikuttaneet verkostoanalyysiin.

Näin syntynyt verkostokartta näyttää kokonaisuutena tältä (visualisoinnissa käytin jälleen Force Atlas -algoritmia):

puolueet-kaikki

Huomionarvoista on, että algoritmi asetti SDP:n sijainnin lähemmäksi Kokoomusta ja Keskustaa, eikä Vasemmistoa ja Vihreitä kuten olisi voinut odottaa. Tulos on tältä osin saman tyyppinen kuin aiemmin ehdokkaiden verkostokartan klustereissa.

Tässä versiossa on suodatettu esiin vain keskeisimmät puolueet ja voimakkaimmat niiden väliset yhteydet:

puolueet-6-isointa-arvoilla

Pallukan koko kertoo toimijan keskeisyydestä koko verkoston tasolla. Kokoomus on verkostoanalyysin perusteella keskeisin puolue. Sillä on siis merkittävin asema analysoidussa aineistossa: tässä tapauksessa eduskuntavaaliehdokkaiden Twitter-keskusteluissa.

Toiseksi keskeisin puolue on Vihreät ja kolmanneksi Keskusta. Niiden jälkeen tulevat SDP ja Vasemmisto. Perussuomalaiset on kuudentena.

Katsotaanpa yhteyksien voimakkuuksia puolueiden välillä:

 1. Vihr. -> Kesk. 1354
 2. Vihr. -> Kok. 1307
 3. SDP -> Kok. 1252
 4. Kok. -> SDP 948
 5. Kok. -> Vihr. 911
 6. Kesk. -> Kok. 898
 7. Vas. -> Vihr. 851
 8. Kok. -> Kesk. 848
 9. SDP -> Kesk. 833
 10. Kesk. -> Vihr. 798
 11. SDP -> Vihr. ja Vas. -> Kok. 783
 12. Vihr. -> SDP 726
 13. Kesk. -> SDP 691
 14. PS -> Kok. 686
 15. Vas. -> Kesk. 596
 16. Vihr. -> Vas. 571
 17. PS -> Vihr. 515
 18. PS -> Kesk. 498
 19. Vas. -> SDP 455
 20. Kok. -> Vas. 424

Listaa lukiessa voi arvata, että yhteydet eivät kerro vuorovaikutuksen laadusta. Jokainen Twitter-keskusteluja seurannut tietää, että esimerkiksi perussuomalaisilla ja vihreillä ehdokkailla on pikemminkin kylmä kuin lämmin suhde. Yhteydet kuvaavat ylipäätään vuorovaikutuksen voimakkuutta ja kuka saa huomiota keneltäkin.

Puolueiden suhteet Twitterissä: suosio

Jos halutaan päästä tarkastelemaan keskustelujen luonnetta, voisi verkostoanalyysin rinnalla tai sen osana käyttää tunneanalyysiä (sentiment analysis). Valitettavasti sellaisia suomenkielisiä tunneanalyysityökaluja en ole löytänyt, jotka olisivat suoraan tähän käytettävissä. (Vinkkejä otan mielelläni vastaan!)

Toinen vaihtoehto nimenomaan samanmielisyyden ja suosion tarkasteluun on rajata aineistoa vielä kerran niin, että mukana on vain ehdokkaiden ja sitä kautta puolueiden väliset retweetit. Tämä on helposti tehty.

Alla on puolueiden välisten retwiittien mukaan tehty verkostokartta, suodatettuna seitsemään keskeisimpään puolueeseen ja suurimpiin retwiittien määriin:

puolueet-rt-7-yhteydet-lkm_rajattu

Retwiittien perusteella tehty verkosto näyttää oleellisesti erilaiselta kuin edellä kaikkien yhteyksien pohjalta tehty. Esimerkiksi SDP on nyt lähempänä Vihreitä ja Vasemmistoa kuin Kokoomusta ja Keskustaa.

Lista voimakkaimmista retweet-yhteyksistä:

 1. SDP -> Vihr. 183
 2. Vas. -> Vihr. 159
 3. Vas. -> SDP 110
 4. SDP -> Vas. 108
 5. SDP -> Kok. 97
 6. Kok. -> Kesk. 95
 7. Vihr. -> Vas. 93
 8. Vas. -> FP 89
 9. PS -> Kok. 79
 10. Vihr. -> SDP 73
 11. Vihr. -> Kok. 72
 12. Kok. -> Vihr. 64
 13. SDP -> FP 64
 14. Kesk. -> Kok. 60
 15. Kok. -> SDP 55

Tästä voi tehdä muutamia päätelmiä:

 1. Toisiinsa kiintynein pari on SDP-Vihreät 256 keskinäisellä retweetillä. Tässä suhteessa Vihreät näyttää suunnan ja SDP peesaa.
 2. Toisena tulee Vasemmisto-Vihreät 252 retweetillä. Vihreät määrää tässäkin.
 3. Kolmanneksi vahvin pari on Vasemmisto-SDP 218 retweetillä. Suhde on hyvin tasapuolinen.
 4. Neljäntenä tulee nykyiset hallituskumppanukset Kokoomus-Keskusta 155 retweetillä. Keskusta määrää näiden välillä kaapin paikan.
 5. Viidentenä parivaljakkona on SDP-Kokoomus 152 retweetillä. Kokoomus vie ja SDP vikisee, Twitterissä.
 6. Kuudentena on Vihreät-Kokoomus 136 retweetillä. Niiden välillä tuskin riitoja nähdään.
 7. Perussuomalaiset on voimakkaasti suuntautunut Kokoomukseen, mutta ilman mainittavaa vastakaikua.

Todellisia voimakolmioita on oikeastaan vain kaksi:

 1. SDP-Vihreät-Vasemmisto (726)
 2. SDP-Vihreät-Kokoomus (544)

Voimakkaimmissa pareissa ja kolmioissa on suurimmista puolueista useimmin mukana SDP ja Vihreät sekä niiden jälkeen Kokoomus. Näiden puolueiden ehdokkaat ovat siis eniten osoittaneet samanmielisyyttä ja keskinäistä suosiota Twitter-keskusteluissa retweettaamalla toistensa twiittejä.

Nähtäväksi jää, toteutuuko sama vaalien jälkeen hallitusneuvotteluissa. 

 No Responses Yet to “Puolueiden kannatus ja suhteet Twitterissä #vaalit2019”

 1. Jätä kommentti

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggaajaa tykkää tästä: