Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossa – esitys aukikirjoitettuna

16Huh14

Niin tuli ja meni ITK-konferenssi – opetusalan kotimainen vuoden päätapahtuma ja TVT:n opetuskäytöstä kiinnostuneiden opettajien, kouluttajien, tutkijoiden, hallintoväen, yrittäjien ja muiden propellipäiden kokoontumisajo. Ensiksi palaan perjantaiseen foorumiesitykseen, jonka pidin yhdessä Parkanon Keskustan koulun opettajan Arja Pihlajan kanssa.

Tässä esityksen diat:

Avaa esitys SlideSharessa

Ja tässä Arjan Prezi-esitys, joka on näistä kahdesta se kiinnostavampi:

Avaa esitys Prezissä

Alla olevassa kirjoituksessa käyn esitystämme tarkemmin läpi. Samalla tämä on eräänlaista reflektiota (kuten blogikirjoitukseni usein).

Tavoitteena tukea yhteisöllistä työskentelyä ja -oppimista

Esityksen alussa kerroin Purot.net-wikin taustalla olevista tavoitteista ja alkuperäisestä ideasta uudistaa wikien käyttöliittymää ja -tapaa aiempaa sosiaalisemmaksi. Kertauksena: Purot.net:in takana on oivallus yhdistää samaan käyttöliittymään sisällöntuotanto ja keskustelu vierekkäin ja siten tukea mahdollisimman tehokkaasti yhteisöllistä työskentelyä ja oppimista. Tietääkseni Purot.net on ensimmäinen some-palvelu, joka esitti tämän käyttöliittymäratkaisun.

Keskustelu on tärkeää yhteisöllisessä työskentelyssä, koska keskustelussa sovitaan aluksi ryhmän keskinäisestä tavoitteesta, työskentelytavoista ja mahdollisista rooleista/vastuualueista. Tämä vaihe on nähty tärkeäksi useissa pedagogisissa malleissa kuten tutkivassa oppimisessa ja ongelmalähtöisessä oppimisessa. Pedagogisista malleista lisää aiemmassa kirjoituksessa.

Kun ryhmätyöskentely pääsee kunnolla vauhtiin, keskustelu on yhä tärkeää, koska keskustelussa ryhmän jäsenet jakavat tietoa, esittävät kysymyksiä, selittävät/argumentoivat omia näkemyksiään ja siten rakentavat työskentelyn aiheesta yhteistä näkemystä. Olennaisena osana on samaan aikaan kehitellä yhteistä tuotosta, joka tapahtuu wikin sisältöä muokkaamalla ja täydentämällä. Yhteisöllisen työskentelyn/oppimisen prosessi tapahtuu näin sekä keskustelun että yhteisen sisällöntuotannon avulla. Keskustelun pohjalta rakennetaan sisältöä ja sisällön pohjalta keskustelu jatkuu seuraaviin vaiheisiin. Kokonaisuutena kyse on yhteisöllisen tiedonrakentelun prosessista, joka etenee ikään kuin sykleinä vaihe vaiheelta eteenpäin. Oleellista on, että kaikki ryhmän jäsenet ottavat yhtälailla osaa työskentelyyn ja jakavat vastuun sen etenemisestä.

Yllä olevan kuvauksen voisi tiivistää siten, että Purot.net on sosiokonstruktivistinen yhteistyö- ja oppimisalusta. Näin teoreettista tavoitetta ei ole koskaan asetettu, vaan kyse on palvelun kehitysprosessin tuloksesta. Purot.net syntyi käytännön opetuskokemusten ja -tarpeiden sekä kollegoiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta – hyvin samalla tavalla kuin miten Purot.net:in tarkoitus on tukea yhteisöllistä oppimista.

Kokemuksia ja tutkimusta Purot.net:in käytöstä

Esityksen toisessa vaiheessa kerroin lyhyesti joitakin käyttökokemuksia ja tuloksia Purot.net:in käytöstä.

Vuosia sitten hypoteesina oli, että keskustelun nostaminen käyttöliittymässä selvästi esiin, johtaisi keskustelujen lisääntymiseen wikisivuilla. Väitän, että tämä pätee kaikkiin nettipalveluihin ja ohjelmiin: ohjelmaa käytetään pääsääntöisesti siten kuin mihin sen käyttöliittymä käyttäjää ohjaa. Käytännössä tämä näkyy siinä, että ohjelman helpoimmin havaittavia ja käytettäviä toimintoja käytetään enemmän kuin niitä, jotka jäävät käyttäjältä huomaamatta. Mielestäni tämä on hyvin maalaisjärkistä – mutta silti törmään jatkuvasti siihen, että joko a) on valittu vääränlainen ohjelma tiettyyn tarkoitukseen tai b) käytetään jotain ohjelmaa ikään kuin väkisin tarkoitukseen, jota se ei selvästi tue.

Purot.net:istä on tarkoituksella haettu ja hankittu erilaisia käyttäjäkokemuksia, jotta palvelua voitaisiin jatkuvasti kehittää ja tarjota käyttäjille heidän toivomia ominaisuuksia. Olemme tehneet yhteistyötä mm. Oulun yliopiston LET-tutkimusyksikön kanssa, jonka tuloksena Purot.net:istä on tehty koulutusteknologian opintojen projektityö sekä pro gradu -tutkielma wikin käytöstä äidinkielen opetuksessa. Tulokset ovat olleet erittäin rohkaisevia. Tarkemmin voit lukea seuraavista linkeistä:

Lisäksi allekirjoittanut on tutkinut Purot.net-wikin käyttöä Innolukio-ideakilpailussa luovan ongelmanratkaisuprosessin tukemisessa. Tästä voit lukea lisää viime vuotisesta ITK-esityksestä ja -kirjoituksesta. Innolukio-kilpailuista kertyneistä monipuolisista aineistoista teen omaa väitöskirjatutkimustani. Siihen tulen palaamaan vielä monta kertaa sitä mukaan, kun tutkimusaikaa löytyy.

Parhaillaan Purot.net:iin liittyen on lisäksi menossa käytettävyyteen keskittyvä pro gradu -tutkimus Oulun yliopistossa. Siinä wikin käyttöä tutkitaan silmänliiketestin sekä perinteisemmän käytettävyystestin avulla.

Joku voi ehkä ihmetellä miksi käytämme aikaa näihin opiskelijoiden opinnäytteisiin ja tutkimuksiin, tai miksi itse en keskity pelkästään tuotteen markkinointiin. Vastaus on helppo: uskon, että tutkimuksen ja käyttäjäkokemusten avulla voimme ymmärtää wikissä tapahtuvaan yhteistyöhön ja oppimiseen liittyviä ilmiöitä ja mekanismeja entistä paremmin, ja että sen pohjalta voimme jatkuvasti kehittää palvelua yhä paremmaksi. Näin tapahtuu jatkuvasti.

Toisaalta kyse on ohjelmistokehittäjän helmasynnin välttämisestä: olisi kovin helppoa keskittyä pelkästään omaan näkökulmaan ja unohtaa muiden mielipiteet, ajatukset ja ideat. Jokainen yksittäinen käyttäjäkokemus auttaa meitä katsomaan Purot.net:iä uudestaan ”laatikon ulkopuolelta”.

Kolmanneksi kyse on tietenkin ”rakkaudesta lajiin”. Haluan osaltani olla tukemassa TVT:n opetuskäytöstä kiinnostuneita opiskelijoita ja tarjoamassa mielekkäitä tutkimusaiheita, joista saadaan oikeasti käyttökelpoista tietoa.

Purot.net:in käyttökokemuksia Parkanosta

Esityksen toinen puoli koostui Arja Pihlajan kokemuksista Purot.net:in koulupaketin käytöstä peruskoulun 3. luokassa. Olin kysynyt Arjan mukaan ITK-esitykseen, koska tiesin hänet idearikkaaksi opettajaksi  ja innokkaaksi wikin käyttäjäksi. Toivoin saavani yhteisen ITK-esityksen ohessa jälleen uusia näkökulmia wikin käyttöön ja kehitystyöhön. Ainakin minun toiveeni esityksen ja yhteistyön suhteen ylittyivät runsaasti. 🙂

Suosittelen katsomaan Arjan Prezi-esityksen tarkoin yläpuolelta. En käy sitä tässä kokonaan läpi, mutta nostan esiin joitakin kokemuksia ja havaintoja, jotka eniten kiinnittivät huomiotani. Epäilemättä näistä havainnoista voi olla myös laajemmin hyötyä TVT:n ja sosiaalisen median opetuskäytössä.

Sallii persoonallisen otteen ja varioinnin, taipuu eri vaatimustasoille

Mitä pienempien oppilaiden kanssa tehdään työtä, sen tärkeämpää on, että oppilaat voivat tuoda luovasti oman persoonansa esille. Se motivoi ja saa tuntemaan ympäristön ”omaksi”. Sama pätee toki opettajaankin.

Yksi Purot.net:in tausta-ajatuksista on, että kukin opettaja voi käyttää wikiä haluamallaan tavalla ryhmänsä kanssa. Monipuoliset ominaisuudet mahdollistavat hyvin monenlaisen luovan käytön. Wikin käyttö onnistuu myös monen ikäisten kanssa – viimeistään silloin, kun lapset oppivat lukemaan ja kirjoittamaan (tietokoneen käytön he oppivat jo paljon aiemmin).

Tietohallintovapaa!

Monessa oppilaitoksessa tuntuu olevan sellainen tilanne, että tietohallinto rajoittaa opetuksessa käytettäviä some-palveluita eikä tarjoa tukea niiden käytölle. Tämä sinänsä on kummallista, koska tietohallinto on opetuksen tukitoimi, jonka pitäisi reagoida opettajien muuttuviin tarpeisiin. Toisaalta tietohallinto on helposti byrokraattinen ja jäykkä niiden palvelujen käytön suhteen, joita se hallinnoi. Tällöin opettajille voi olla helpotus käyttää oppimisalustaa, joka ei ole ns. tietohallinnon takana, vaan on opettajien itsensä hallinnoitavissa ja toisaalta niin helppokäyttöinen, että käyttötuen tarve on vähäinen – ja kun sitä tarvitaan, niin se on nopeasti saatavissa palveluntarjoajalta.

Turvallinen, kotimainen

NSA-paljastusten jälkeisessä maailmassa on arvo sinänsä, että tiedot säilyvät kotimaassa. Yhteistyön voi myös odottaa olevan mutkatonta ja joustavaa kotimaisen palveluntarjoajan kanssa – josta tämä tarina osaltaan on esimerkki.

Wiki kodin ja koulun välisessä yhteistyössä

Minulle uutta oli tapa, miten Arja on käyttänyt wikiä vanhempien kanssa viestimiseen. Tätä voi pitää varsinaisena pioneeritoimintana. Luokan wiki on vanhemmille avoin, joten he voivat seurata sen kautta, mitä koulussa tapahtuu. Lisäksi wikissä on vain vanhemmille näkyviä osia.

Alla on otteita Arjan tekemästä kyselystä, jossa hän selvitti, miten oppilaiden vanhemmat ovat kokeneet wikin käytön. Vastaajia oli yhteensä 19 (luokassa on 20 oppilasta).

Tuonut lisäarvoa opiskeluun 17/19 (89 %)

Helppokäyttöinen 17/19 (89 %)

Käytössä päivittäin tai lähes päivittäin 18/19 (95 %)

Oppilas on pystynyt kirjautumaan omatoimisesti 19/19 (100 %)

Näiden tulosten perusteella wiki ei ole pelkästään luokan yhteinen tila verkossa, jossa käydään oleskelemassa ja katsomassa tuoreita päivityksiä, vaan sen on nähty tukevan opiskelua. Vanhempien mielestä wiki on myös helppokäyttöinen – mistä kertoo sekin, että oppilailla ei ole ollut avuntarvetta wikiin kirjautumisessa.

Wiki on sosiaalisen median yksi sovellus

Kyllä, ei paineita muuhun käyttöön 17/19 (89 %)

Oppilaiden vanhempien mielestä wikin lisäksi ei ole tarpeen käyttää muita some-palveluita kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Yllättävänä voi pitää, että luokan käytössä ei ole myöskään Wilmaa, vaan Purot.net täyttää siltäkin osin yhteistyön tarpeet. Luokan wikiin on tehty oma sivunsa, johon on pääsy vain opettajalla ja vanhemmilla. Näin wikin kautta onnistuu myös pelkästään aikuisten väliset keskustelut. Purot.net:in vuorokausittaiset sähköposti-ilmoitukset uusista keskusteluviesteistä ja muokatuista sisällöistä pitävät huolen, että wikiin tulleet asiat eivät jää huomaamatta. Lisäksi Arja käyttää wikin ryhmäsähköposteja tiedotteiden lähettämiseen vanhemmille.

Sisällöt

Tiedotteet vanhemmille 19/19 (100 %)
Opetuspelit 16/19 (84 %)
Etusivu viesti-ikkunoineen 15/19 (79 %)
Läksykalenteri 15/19 (79 %)
Videot, kuvat, tehtävät, joista näkee, mitä on tehty 15/19 (79 %)
Opetusvideot 14/19 (74 %)
Lukujärjestys 13/19 (68 %)
Oppilaiden omat sivut 13/19 (68 %)

Tähän kokosin vanhempien vastauksista heidän eniten seuraamat luokkawikin sisällöt. Luonnollisesti vanhemmille tärkeintä on opettajan tiedotteet heille, mutta lisäksi luokkawikin kautta seurataan lasten koulunkäyntiä monella tavalla -mukaanlukien varsinaista opetusta videoiden muodossa.

Wikistä on ollut hyötyä

Kun on pitänyt tarkistaa läksyt 19/199 (100 %)
Sairauden tai poissaolon aikana 14/19 (74 %)
Kun pitänyt tarkistaa, mitä on liikunnassa 12/19 (63 %)
Koko perheelle tieto- ja viestintätekniikan käytön edistämisessä 12/19 (63 %)
Kun oppilas on tarvinnut lisätietoa, apua 10/19 (53 %)
Kokeisiin kerrattaessa, esim. opetusvideot 10/19 (53 %)
Kun oppilas on kiinnostunut lisätiedoista 10/19 (53 %)

Lienee odotettua, että useimmin wikistä on hyötyä läksyjen tarkistamisessa. Kun wikiä käytetään aktiivisesti opiskelussa ja opetuksen tukiympäristönä, siitä on hyötyä myös oppilaan ollessa sairaana/poissa, koska wikin kautta voi tällöin seurata, mitä koulussa on tänään tehty. Läksyjen tapaan liikuntatuntien ohjelma on kätevää tarkistaa wikistä.

Yllättävin ja samalla ehkä mieluisin tulos on, että yli 60 % vanhemmista on kokenut wikin edistävän koko perheen tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Tässä kohtaa wiki ylittää sen varsinaisen käyttötarpeen kodin ja koulun välisessä yhteistyössä: sillä on ollut laajempaa/syvempää vaikutusta oppilaiden perheisiin. Mielestäni tässä ollaan tekemisessä sellaisen ilmiön kanssa, jota ei useinkaan koti-koulu-akselilla saavuteta, ja jota siksi sietäisi tutkia tarkemmin.

Samalla täytyy muistaa, että opettajalla on suuri merkitys siinä, miten ja mihin wikiä käytetään ja millaisia hyötyjä siitä saadaan. Joka tapauksessa olen erittäin tyytyväinen, että Purot.net on osaltaan mahdollistanut nämä tulokset.

Tässä vielä vanhempien vapaita kommentteja:

Hieno keksintö tehdä opetusvideoita, joita voi rauhassa katsella kotona. Hoksasin ne kunnolla vasta hiljattain. Samoin oli kiva katsella videota oppitunnilta, niitä lisää. 🙂

Viestintä koulun ja kodin välillä on mutkatonta, kun tieto viestistä Wikissä tulee sähköpostiin ja asia on myös s-postilla luettavissa.

Lapsille oivallinen tapa tutustua sosiaalisen median käyttöön.

Tekee näkyväksi koulun toimintaa ja lasten tuotoksia, siinä mielessä hyvä.

Reaaliaikainen, mainio keksintö!

Tästä nostan esiin kommentin sosiaalisen median käyttöön tutustumisesta. Tapahtuipa se minkä tahansa some-palvelun avulla, niin pidän tärkeänä, että oppilaat voivat jo alaluokilla harjoitella sosiaalisen median perustaitoja kuten omien sisältöjen työstämistä, julkaisemista ja keskustelua turvallisessa ympäristössä, joka samaan aikaan mielletään avoimeksi (tässä tapauksessa luokan oppilaiden, vanhempien ja koulun muiden opettajien kesken). Olennaista on, että kyse on ”aidosta” sosiaalisen median palvelusta, sillä samoja asioita ei opita 1990-luvun verkko-opetuksen ideologiaan perustuvissa perinteisissä verkko-oppimisympäristöissä.

Iloa ja yllätyksiä wikeistä

Arjan kokosi esityksensä loppuun kaksi listaa yhteenvetona wikien käytöstä opetuksessa. Otin kuvakaappaukset tähän, koska en halunnut jättää näistä mitään pois:

Kuvakaappaus Arja Pihlajan esityksestä http://prezi.com/8isw6x3iojnn/pihlajanvesat/

Kuvakaappaus Arja Pihlajan esityksestä http://prezi.com/8isw6x3iojnn/pihlajanvesat/

 

Vielä kerran kiitokset Arjalle yhteistyöstä ja samoin kiitos kaikille teille, jotka olitte seuraamassa esitystämme ITK:ssa! 🙂

 

P.S. Jos sinulla on palautetta tai ideoita Purot.net:istä, voit lähettää ne täältä.

P.P.S. Jos mielessäsi on jokin tutkimus- tai muu yhteistyöehdotus wikien käyttöön liittyen, niin ota rohkeasti yhteyttä!No Responses Yet to “Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossa – esitys aukikirjoitettuna”

  1. Jätä kommentti

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggaajaa tykkää tästä: