Suomalaisten netinkäyttäjien segmentit + tuoreimmat tilastot

10Mar11

Netinkäyttäjiä on ryhmitelty monella tavalla. Usein ryhmittelyt sortuvat kuitenkin siihen, että ne pelkistävät ihmisten netinkäytön eroja liikaa – tästä hyvä esimerkki on jakaa ihmiset pelkästään aktiivisiin ja passiivisiin. Eihän se näin mene, vaan aktiivisuus riippuu täysin siitä, mitä mitataan.

Mielestäni kuvaavin ja samalla ajantasaisin ryhmittely suomalaisista netinkäyttäjistä on YLE:n vuosi sitten teettämässä Suomalaiset verkossa -tutkimuksessa.

Vastaajat jaettiin kuuteen käyttäjäsegmenttiin:

 1. Tyytyväiset (16%)
 2. Funktionaaliset (21%)
 3. Tiedonjanoiset  (16%)
 4. Sosiaaliset (19%)
 5. Teknologiset (15%)
 6. Aktiiviset (13%)

Kolme ensimmäistä on pääosin yli 45-vuotiaita – ”tyytyväisten” ollessa iäkkäin segmentti – ja kolme jälkimmäistä pääosin alle 45-vuotiaita. Netinkäytön monipuolisuus ja koettu tärkeys kasvaa mentäessä listaa alaspäin. Erot tulevat tarkemmin esille alempana olevissa kuvissa.

Sukupuolten väliset erot tulevat esiin varsinkin niissä segmenteissä, joissa enemmistö on alle 45-vuotiaita. Naisvoittoisin segmentti on ”sosiaaliset” (83%) ja myös ”aktiivisista” enemmistö (65%) on naisia. ”Teknologiset” puolestaan ovat lähes pelkästään miehiä (90%). Yli 45-vuotiaissa sukupuolten käyttäytymisessä netissä ei ole yhtä selviä eroja.

Tutkimuksessa oleellinen kysymys oli, mihin asioihin vastaajien netinkäyttö liittyy usein. Kysytyt asiat liittyivät karkeasti jaoteltuna neljään alueeseen: 1) tiedonhakuun, 2) ajanviettoon, 3) sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä 4) huumoriin. Tutkimuksessa kysyttiin myös konkreettisemmin, mitä eri asioita netissä tehtiin, mutta oma kiinnostukseni kohdistuu nimenomaan näihin yleisempiin käyttömotiiveihin.

Visualisoin kunkin segmentin vastaukset säteittäisenä kaaviona (engl. radar chart) sen mukaan, kuinka monella prosentilla segmentin jäsenistä netinkäyttö liittyy usein kysyttyihin asioihin. Tällä tavalla segmenttien netinkäytön motiivien erot sekä käytön monipuolisuus tai rajoittuneisuus tulevat havainnollisemmin esiin kuin pelkkinä %-lukuina.

Kuvien alla olevat segmenttien luonnehdinnat perustuvat Tuija Aallon artikkeliin, jossa hän käy laajemmin läpi tutkimuksen tuloksia (YLE:n näkökulmasta).

Tyytyväiset

Tyytyväisillä (16 %) verkon käyttö on vähäisintä ja tapahtuu “pakon edessä”.

 • Iäkkäin segmentti, reilu kolmannes eläkeläisiä.
 • Segmentti, jonka elämässä verkko on vähiten merkityksellinen.
 • Verkonkäyttö tarkoittaa usein uutisten lukemista.

Funktionaaliset

Funktionaalisille (21 %) netti toimii rutiinien kuten laskujen maksamisen ja verkko-ostosten välineenä.

 • Valtaosa yli 45-vuotiaita, eniten työssäkäyviä ja työikäisiä.
 • Verkkorutiinien hoitaminen.
 • Verkonkäyttö liittyy useimmin uusimman tiedon etsimiseen, avun saamiseen johonkin käytännön ongelmaan, itsensä sivistämiseen ja uusien taitojen oppimiseen.

Tiedonjanoiset

Tiedonjanoisille (16 %) verkko on ennen kaikkea tietolähde.

 • Valtaosa yli 45-vuotiaita, enemmistö miehiä.
 • Muihin segmentteihin verrattuna vahva tieto-orientaatio verkossa.
 • Reilu puolet viihtyy verkossa kuitenkin myös huumorin parissa.
 • Verkonkäyttö liittyy useimmin uusimman tiedon etsimiseen, avun saamiseen johonkin käytännön ongelmaan, itsensä sivistämiseen ja uusien taitojen oppimiseen, mutta myös yhteydenpitoon, ihmettelyyn ja ajankuluttamiseen.
 • Verkossa vietetään useimmin aikaa matkailun ja vieraiden kulttuurien, terveyden ja hyvinvoinnin sekä yhteiskunnallisten asioiden parissa.

Sosiaaliset

Sosiaalisille (19 %) netti on muita segmenttejä selvemmin yhteydenpidon väline.

 • Sosiaaliset on tutkimuksen naisvoittoisin segmentti (83 %).
 • Verkonkäyttö liittyy useimmin yhteyden pitämiseen itselle tärkeiden ihmisten kanssa ja muiden ihmisten kuulumisten seuraamiseen.
 • Verkon käyttö tarkoittaa verkkoyhteisöpalveluiden ja sosiaalisen median käyttämistä, uutisten lukemista, pikaviestinpalveluiden käyttämistä.

Teknologiset

Teknologisille (15 %) netti on kiinteä osa elämää.

 • Miesvoittoisin (90 %) ja nuorin segmentti.
 • Verkko erittäin tärkeä ja mukana kaikilla elämän alueilla.
 • Voimakas kiinnostus teknologiaa, tekniikkaa ja elektroniikkaa kohtaan.
 • Verkon käyttö liittyy useimmin uusimman tiedon etsimiseen, itsensä sivistämiseen, avun saamiseen johonkin käytännön ongelmaan, ajan kuluttamiseen ja yhteyden pitämiseen itselle tärkeiden ihmisten kanssa.
 • Verkon käyttö tarkoittaa useimmin uutissivustojen lukemista, pikaviestinpalveluiden käyttämistä, lyhyiden videoklippien katsomista sekä verkkoyhteisöpalveluiden ja sosiaalisen median käyttöä.

Aktiiviset

Aktiivisten (13 %) verkon käyttö on kaikkein monipuolisinta – heille netti on arjen työkalu ja luonteva elämän jatke.

 • Enemmistö (65 %) on naisia.
 • Verkko erittäin tärkeä ja mukana kaikilla elämän alueilla.
 • Aktiivinen elämä, ”kaikessa mukana”, aktiivisuus myös verkossa (sisällön tuottaminen verkkoon).
 • Verkossa kiinnostaa kaikki mahdollinen – mitä verkossa vain voi tehdä, aktiiviset sen tekevät.
 • Uutisista kuullaan usein muilta ihmisiltä esimerkiksi Facebookissa.
Jos peilaan omaa netinkäyttöäni näihin, niin taidan iälleni ja sukupuolelleni tyypillisesti kuulua ”teknologisiin”. Tämä blogipostaus menee motiiviltaan kohtiin ”etsin uusinta tietoa jostakin asiasta”, ”opin uusia asioita”, ”sivistän itseäni”, ”ihmettelen asioita ja tapahtumia” sekä ”autan muita ihmisiä”. 🙂

Tietolähteet (ja kiitokset):

Kuvat ovat saatavana Flickristä ja niitä saa vapaasti käyttää. Radar chartit on piirretty tällä: http://extra.amcharts.com/editor/radar/

Tuoreimmat tilastot yhteisöpalvelujen käytöstä

Vielä vähän edellistä tuoreempia tilastoja suomalaisten netinkäytöstä löytyy Tilastokeskuksen tutkimuksesta tieto- ja viestintätekniikan käytöstä, jonka tulokset julkaistiin 2.11.2011.

Minua kiinnostaa eniten yhteisöpalvelujen käyttö:

Myös tässä kaaviossa näkyy hyvin, miten 45 vuoden ikä on eräänlainen vedenjakaja netin käytössä. Siis kokonaisuutta tarkastellessa – yksilötasolla meitä löytyy aina moneen junaan.

Suurin muutos, 16 %-yksikön kasvu vuoden takaiseen verrattuna, oli tapahtunut 35-44-vuotiaiden kohdalla yhteisöpalveluihin rekisteröitymisessä. Eli tästä vuodesta lähtien sosiaalinen media ei todistettavasti ole enää enimmäkseen vain nuorten juttu.

Muita poimintoja, muistakin kuin yhteisöpalvelujen käytöstä:

Tässä Tilastokeskuksen tutkimuksessa minua haittaa se, että aktiivisimmat netinkäyttäjät ovat kokonaan tutkimuksen ulkopuolella – nimittäin alle 16-vuotiaat. Kysyin asiasta Tilastokeskukselta ja sain Perttu Melkakselta vastaukseksi seuraavaa:

Tutkimuksen ikähaarukka 16-74 -vuotiaat määrittyy yhtäältä Eurostatin vaatimuksesta ja EU-lainsäädännöstä: jäsenmaat ovat velvollisia tuottamaan heitä koskevat tiedot Eurostatin määrittämistä muuttujista. Toisaalta Tilastokeskus (ja muutkin tilastovirastot)elävät yleisten säätöpaineitten alla, eikä ole Tilastokeskuksen omin varoin mahdollista laajentaa otosta yli sen mikä liittyy Eurostatin tietotarpeisiin. Jos saadaan otoksen laajennukselle ulkoinen rahoittaja, lähdemme mielellämme viemään ajatusta nuorempien ikäluokkien ottamisesta mukaan tutkimukseen (sama koskee tietenkin yli 75-vuotiaita). Sopiva ikä olisi 10-vuodesta ylöspäin.

Kysyin myös, miksi tulokset julkaistaan 10 vuoden ikähaarukoissa, johon vastaus:

Kun ikäluokat toistuvat samanlaisina, niitä on helppo seurata. Yleisesityksessä kovin tiheä luokitus on myös aika raskas lukijalle. Syynä on myös se, että kymmenvuotisluokituksella voimme tuottaa suurimmasta osasta muuttujia melko luotettavaa tietoa. Eurostat on määritellyt väestön osaryhmiä koskien laadukkaan tiedon kriteeriksi 5 prosentin rajan suhteelliselle keskivirheelle (joita se sitten kontrolloi muutamien muuttujien osalta). Esimerkiksi sellaisessa melko yleinen asiassa kuin ostoissa internetin kautta viimeisen 3 kuukauden aikana (tehnyt 45 % 16-74 -vuotiaista) 65-74 -vuotiaiden suhteellinen keskivirhe on lähellä tuota 5 prosenttia. Tämän ikäisiä nettiostajia löytyy otoksesta 47 kpl. Kun eri muuttujissa näitä 50 vastaajan ryhmiä löytyy vanhoista ja välillä kaikkein nuorimmista niin myöskään otoskokomme ei oikein mahdollista systemaattisesti tarkempaa tulosten julkaisua. Tulosten julkaiseminen jokaisesta vuosiluokasta erikseen ei olisi käytännössä järkevää. Täytyy muistaa, että tiedot perustuvat 2815 saatuun haastateluun.

Lisäksi tiedustelin, onko em. tieto- ja viestintätekniikan tutkimuksen aineistoja mahdollista saada avoimesti jonkun rajapinnan kautta. On kuulemma suunnitteilla, että ne tulevat mukaan StatFin-palveluun, jossa voi tehdä itse omia hakuja.

Kiitos vastauksista, Perttu & Tilastokeskus!

Nyt sitten vain toivotaan, että jostain löytyy rahoitus myös 10-15-vuotiaiden saamiseksi mukaan näihin tutkimuksiin. Tieto olisi tärkeää varsinkin koulutuksen (suunnittelun, toteuttamisen, opettajien koulutuksen/täydennyskoulutuksen jne.) ja sitä koskevan päätöksenteon näkökulmasta. Törmään jatkuvasti siihen, että tarvittavaa tietoa ei ole tai sitä ei tuoteta systemaattisesti. Kyllä kai tieto- ja osallistumisyhteiskunnan pitäisi olla kiinnostunut siitä, miten sen tulevaisuuden tekijät käyttävät nettiä?7 Responses to “Suomalaisten netinkäyttäjien segmentit + tuoreimmat tilastot”

 1. Hyvä paketti, hyvin jalostit aineistoja! Suomi kiittää ;D

 2. Kiitos mielenkiintoisesta yhteenvedosta ja asiaa havainnollistavista graafeista! Tästä riittää varmasti pureskeltavaa meidänkin putiikissa.

  Hienoa Ylen ja Tilastokeskuksen tutkimuksia on tällatavoin vapaasti saatavilla. Rajapintojen luominen lupaa lisää nannaa kansalle – kun asiansa osaavat ”teknologiset” pääsevät dataan käsiksi.

 3. Mainio, havainnollistava postaus ja lisäplussat haastattelusta. statfiniä kyttäämään vain.

 4. Mahtavaa duunia Harto. Oon myös onnellinen Ylen puolesta, sillä lähtivät kokeilemaan jotakin uutta.


 1. 1 Digitaalinen eriarvoistuminen näkyy netinkäytössä ja verkko-opiskelussa « LEHMÄTKIN LENTÄIS
 2. 2 Sosiaalinen media on jokaiselle eri « LEHMÄTKIN LENTÄIS
 3. 3 Kelle teen juttuni ja mistä tiedän, onnistuinko? (jos et tiedä yhtään mistä puhutaan, lue sitä suuremmalla syyllä!) | Numeroiden takaa

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggaajaa tykkää tästä: